Τοπογραφικό Διάγραμμα

Τοπογραφικό Διάγραμμα ή Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα (για εντός σχεδίου περιοχές) ή Διάγραμμα Οριζοντιογραφίας ή Υψομετρικό Διάγραμμα κ.α

Φωτοερμηνεία

Η φωτοερμηνεία είναι η τέχνη της εξέτασης ενός αντικειμένου πάνω στην αεροφωτογραφία με σκοπό την αναγνώρισή του και την εκτίμηση της σπουδαιότητάς του.

Δηλώσεις κτηματολογίου

Είναι η διαδικασία κατά την οποία, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματος τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Χάραξη Γραμμής Αιγιαλού

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την δημιουργία Τοπογραφικού διαγράμματος και την διεκπεραίωση των διαδικασιών, για τον καθορισμό γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας

Δασικοί Χάρτες

Η κατάρτιση Δασικών Χαρτών έχει ως αντικειμενικό σκοπό το διαχρονικό (σήμερα και στο παρελθόν) και χωρικό (γεωγραφικό) προσδιορισμό και την αποτύπωση των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Αυθαίρετα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων