Εκδόθηκε ο Ν4915/2022 με διευκρινήσεις για ΤΑΠ, Αυθαίρετα, Δασωμένους Αγρούς

Δημοσιεύτηκε ο Ν.4915 με το ΦΕΚ 63 Α/24-03-2022, της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου με τις διευκρινήσεις περι καθυστερήσεων του ΤΑΠ, τις διευκρίνησης για τις οριοθετήσεις των οικισμών, την τροποποίηση της περίπτωσης ια του άρθρου 99 του Ν.4495/17 καθώς και της παρεκκλίσεις για υπαγωγή στην κατηγορία 5 του νόμου, και βεβαίως τις αναμενόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 67 του ν.998/79 για τους δασωμένους αγρούς.

Σχετικός με το ΤΑΠ

Εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη διάταξη για τις βεβαιώσεις ΤΑΠ, καθώς όλη η αγορά ακινήτων διαμαρτυρόταν εδώ και μήνες για τις καθυστερήσεις που υπήρχαν. Η αναμενόμενη κατάργησή του όμως ποτέ δεν έγινε, καθώς όπως γνωρίζουμε αποτελεί ένα πολύ μεγάλο έσοδο για τον εκάστοτε δήμο. Ανταυτού η κυβέρνηση έθεσε ώς ορόσημο τις 5ημέρες ως βάση για την έκδοση βεβαίωσης με τους συμβολαιογράφους μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής να αναλαμβάνουν ρόλο διαμεσολαβητή/εγγυητή ότι τα ποσά θα καταβληθούν. Το κύριο στοιχείο όμως είναι ότι η διαδικασίες θα ολοκληρωθούν με όποιον τρόπο εντός του μέγιστου των 3μηνών.

 

Άρθρο 19

Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων – Αντικατάσταση παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993

Η βεβαίωση αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.

Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων ή σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α) εντός πέντε (5) ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο μεταβιβάζων έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3‰) επί της αξίας πώλησης ή επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον δήμο για λογαριασμό του αποκτώντα.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου, μπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, υπό την προϋπόθεση υποβολής από τον συμβολαιογράφο πριν τη σύνταξη του συμβολαίου.

 

Τροποποίηση της περ. ια του άρθρου 99 του ν. 4495/2017

Στο Άρθρο 89 γίνεται ξανά μνεία για τα δικαιολογητικά ένταξης στις διατάξεις του νόμου των αυθαιρέτων, ενώ υπάρχει διευκρίνηση σχετικός με την χρήση των σχεδίων σύστασης σε περίπτωση μη ταύτισης των σχεδίων της αδείας.

Επιπρόσθετα θέτει ότι σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί, επισυνάπτονται υποχρεωτικά τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, στο οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής. Ειδικά στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών με αποκλειστική χρήση, στις οποίες υπάρχει αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου ως εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτυπώνει την έκταση που καταλαμβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία και αναγράφει την επιφάνειά της, καθώς και το ποσοστό συνιδιοκτησίας της. Η αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου αιτιολογείται στην τεχνική έκθεση της παρ. δ.

Αν έχει απολεσθεί ο φάκελος της οικοδομικής άδειας, εφόσον η απώλεια βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα του υφισταμένου κτιρίου, είναι δυνατή η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου, που έχει ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια πριν από τις 28. 7.2011 η οποία έχει απολεσθεί. Για να γίνει αποδεκτός ο φάκελος από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, πρέπει να περιλαμβάνει τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του από 8.9.1983 Προεδρικού Διατάγματος, κατόψεις αποτύπωσης όλων των ορόφων, τομή, φωτογραφίες όλων των όψεων, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι στο διάγραμμα κάλυψης οι υπολογισμοί και ο έλεγχος του υφισταμένου κτιρίου έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας για την οποία υποβάλλεται ο φάκελος αποτύπωσης, καθώς και κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Θεωρείται ως κάτοψη, για την εφαρμογή της παρούσας, το σχέδιο κάτοψης το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 Προεδρικού Διατάγματος. Αν η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο μηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης. Τα σχέδια κατατίθενται εις διπλούν και θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Η μία σειρά σχεδίων χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και ο φάκελος συμπληρώνει την απολεσθείσα οικοδομική άδεια στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης.

 

Υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στην κατηγορία 5

 Στο Άρθρο 90 επαναλαμβάνονται οι περιπτώσεις υπαγωγής στην κατηγορία 5 με προσθήκη και  των νέων περιοχών που κηρύχθηκαν εντός των ετών 2020 και 2021 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Διατάξεις για του Δασωθέντες αγρούς

Η κυριότερη αλλαγή αναφέρετε στην μη διεκδίκηση πλέον της έκτασης από το δημόσιο αν αναγνωρίζεται η έκταση στις ιστορικές αεροφωτογραφίες ώς αγρός. Ενώ για την επέμβαση στα τμήματα αυτά, οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και την δήλωση του Ε9, μαζί βεβαίως και της οικοδομοτεχνικής μελέτης για εκτάσεις άνω των 5στρεμάτων

 

Άρθρο 93: Δασωθέντες αγροί – Αντικατάσταση του άρθρου 67 ν. 998/1979

Το άρθρο 67 του ν. 998/1979 (Α’ 289) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 67: Αγροί που άλλαξαν μορφή

 1. Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.
 2. Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 3, τότε εμβαδόν αυτών έως τριάντα (30) στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους. Δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή της χρήσης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων, δυνάμει τίτλων νόμιμα μεταγεγραμμένων. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται, κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον Προϊστάμενο της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Δασική Υπηρεσία, μετά από εισήγηση του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό. Ειδικά, για εκτάσεις μεγαλύτερες των πέντε (5) στρεμμάτων, προκειμένου οικονομοτεχνική μελέτη, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης,

β. πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 47, και γ. η συγκεκριμένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλληλεξάρτησης και της σύνδεσής της με τις γειτονικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, δύναται να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση με φυσική αναγέννηση, μετά το πέρας της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Η οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης, συντάσσεται και υπογράφεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 47 και εγκρίνεται με την άδεια αλλαγής χρήσης της έκτασης. Το περιεχόμενο της μελέτης ορίζεται στο Παράρτημα της υπό στοιχεία οικ.133389/6588/10.12.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2860). Στις ανωτέρω εκτάσεις, πέραν της επιτρεπτής επέμβασης του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και οι υπόλοιπες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί επιτρεπτών επεμβάσεων.

 1. Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιτρέπεται η απομάκρυνση της φυόμενης δασικής βλάστησης, μετά από άδεια του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στην έκταση. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον του να αιτηθεί τηναπομάκρυνση της δασικής βλάστησης, συνυποβάλλει με την αίτηση του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο.

Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας για την προστασία των ανωτέρω εκτάσεων, ανακαλούνται.

 1. Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, προκειμένης της εφαρμογής του άρθρου αυτού, διενεργείται, εφόσον δεν έχει καταρτιστεί δασολόγιο, αλλά υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης, από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα.

Στις περιοχές που δεν καλύπτονται από αναρτημένο δασικό χάρτη, εφαρμόζεται το άρθρο 14.

 1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και τα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις πλησιέστερες στον χρόνο της παραχώρησης αεροφωτογραφίες με αγροτική μορφή και δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα».

Έναρξη Προανάρτησης σε περιοχές των Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας

Αρχίζει στις 8 Μαρτίου 2022 η διαδικασία της προανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων, για όσους δήλωσαν την ακίνητη περιουσία τους που βρίσκεται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Φωκίδας.

Μέσω της ηλεκτρονικής προανάρτησης, οι ιδιοκτήτες των περιοχών αυτών, οι οποίοι έχουν λάβει ήδη ατομικά τις σχετικές ενημερώσεις, μπορούν, μέχρι την 21η Απριλίου 2022, να διορθώσουν εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, τυχόν λάθη στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο.

Μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου, www.ktimatologio.gr, για 45 ημέρες, οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet, έχουν πρόσβαση στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης των ακινήτων τους.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:
•    Την  περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)
•    Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Προανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.

Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης στοιχείων (μέχρι την 21η Απριλίου 2022) ηλεκτρονικά, στα αντίστοιχα mail του Γραφείου Κτηματογράφησης, ή διά ζώσης, κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Σε περίπτωση που δεν έχουν δηλώσει στο Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία τους, έχουν ακόμα περιθώριο να το κάνουν ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο τοπικό Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού. Μετά τις διορθώσεις της Προανάρτησης, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Ανάρτησης, για την οποία οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου.

Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της Προανάρτησης, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που δήλωσαν θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Ακολουθούν οι περιοχές και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Π.Ε.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

E-MAIL

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ, ΑΣΚΡΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΘΕΣΠΙΕΩΝ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΑΣ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ, ΥΨΗΛΑΝΤΙΟΥ

2168007066

ktimatologio@voiotias-fokidas.gr

Υποβολή αίτησης επανεξέτασης στοιχείων: ktimatologio@voiotias-fokidas.gr

ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, ΑΡΑΧΩΒΑΣ, ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΕΙΡΙΟΥ

ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΓΙΩΝ, ΔΟΜΒΡΑΙΝΗΣ, ΕΛΕΩΝΑ, ΕΛΛΟΠΙΑΣ, ΘΗΒΑΙΩΝ, ΘΙΣΒΗΣ, ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ, ΛΕΥΚΤΡΑΣ, ΛΟΥΤΟΥΦΙΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ, ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΥΠΑΤΟΥ

ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΔΑΥΛΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ, ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ, ΠΑΡΟΡΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΡΩΜΑΙΙΚΟΥ, ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ

ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΑΡΜΑΤΟΣ, ΑΣΩΠΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΕΛΦΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ, ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ, ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ, ΔΕΛΦΩΝ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΛΑΙΩΝΑ, ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ, ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ, ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ, ΛΙΛΑΙΑΣ, ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ, ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ, ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ, ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ, ΠΥΡΑΣ, ΣΚΛΗΘΡΟΥ, ΣΤΡΟΜΗΣ, ΤΡΙΤΑΙΑΣ

2168007066

ktimatologio@voiotias-fokidas.gr

Υποβολή αίτησης επανεξέτασης στοιχείων: ktimatologio@voiotias-fokidas.gr

ΔΩΡΙΔΟΣ

ΑΒΟΡΟΥ, ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ, ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ, ΒΡΑΪΛΑ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΔΑΦΝΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ, ΔΙΧΩΡΙΟΥ, ΔΡΟΣΑΤΟΥ, ΔΩΡΙΚΟΥ, ΕΛΑΙΑΣ, ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ, ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΖΟΡΙΑΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΛΛΙΟΥ, ΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΡΟΥΤΩΝ, ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΕΡΑΣΙΩΝ, ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΚΟΝΙΑΚΟΥ, ΚΟΥΠΑΚΙΟΥ, ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ, ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ, ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ, ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ, ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΜΑΝΑΓΟΥΛΑΣ, ΜΑΡΑΘΙΑΣ, ΜΗΛΙΑΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ, ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑΣ, ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ, ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ, ΣΤΙΛΙΑΣ, ΣΥΚΕΑΣ, ΣΩΤΑΙΝΗΣ, ΤΕΙΧΙΟΥ, ΤΟΛΟΦΩΝΑ, ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ, ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ, ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Επαρχιακή οδός Θηβών-Μουρικίου (θέση Αγ. Θεόδωροι), ΤΚ 32200, ΘΗΒΑ.
Τηλ: 2168007066 E-mail:  ktimatologio@voiotias-fokidas.gr
Ιστοσελίδα: www.ktimatologio-voiotias.gr
Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 08.30-16.30 και κάθε Τετάρτη 08.30-20.30.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
Ν. Κορδώνη 22, ΤΚ 33100, ΑΜΦΙΣΣΑ.
Τηλ: 2168007066 E-mail: ktimatologio@voiotias-fokidas.gr
Ιστοσελίδα: www.ktimatologio-fokidas.gr
Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 08.30-16.30 και κάθε Τετάρτη 08.30-20.30.

Κτηματολόγιο: Ξεκινά η δημοσιοποίηση των εκθέσεων για την αξιολόγηση των αιτήσεων διόρθωσης στον Δήμο Αθηναίων

Στα τέλη Μαρτίου ξεκινά από τα γραφεία κτηματογράφησης η δημοσιοποίηση των εκθέσεων, οι οποίες αφορούν στην αξιολόγηση των αιτήσεων διόρθωσης που έχουν υποβάλλει οι πολίτες, στο στάδιο της Ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. Ουσιαστικά πρόκειται για την αξιολόγηση των αιτημάτων για διορθώσεις τυχόν σφαλμάτων και παραλείψεων που αφορούν στην ατομική περιουσία του καθενός ή και τη δημόσια ακίνητη περιουσία.

Η δημοσιοποίηση των εκθέσεων θα γίνει για πρώτη φορά ψηφιακά, γεγονός που θα εξοικονομήσει  χρόνο και θα επιταχύνει διαδικασίες που διαφορετικά θα καθυστερούσαν, όπως μεταβιβάσεις, πωλήσεις ή και τραπεζικό δανεισμό.  Όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στέλεχος του Κτηματολογίου, στις 29 Μαρτίου θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των ενημερώσεων  από το Γραφείο Κτηματογράφησης Αθηνών και σταδιακά θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και τα υπόλοιπα γραφεία κτηματογράφησης ανά τη χώρα.

Έτσι, οι πολίτες θα έχουν άμεση πρόσβαση στις εισηγήσεις  που διαμορφώθηκαν έπειτα από την επεξεργασία των αιτήσεων διόρθωσης, με σκοπό την αιτιολογημένη αποδοχή ή την απόρριψη τους, πριν ξεκινήσει η εξέτασή τους από την αρμόδια Επιτροπή  Ενστάσεων.  Όσοι διαθέτουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα στην Αθήνα μόλις αποκτήσουν πρόσβαση στις εισηγήσεις θα έχουν περιθώριο έως και τις 27 Απριλίου, είτε συμφωνούν, είτε διαφωνούν, προκειμένου:

1. Να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία στο ktimatologio.gov.gr.

2. Να ενημερώσουν όσους ιδιοκτήτες θίγονται ή επηρεάζονται (βάσει του πίνακα θιγόμενων ιδιοκτητών),  με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή ταχυαποστολή courier) ή με e-mail ή με δικαστικό επιμελητή, αποστέλλοντας:

α) την αίτηση διόρθωσης που είχαν υποβάλει,

β) την έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης

γ) το ενημερωτικό μήνυμα που θα περιλαμβάνεται σε επιστολή που θα λάβουν

3. Να επισυνάψουν τα αποδεικτικά γνωστοποίησης που έστειλαν στους θιγόμενους ιδιοκτήτες, στο ktimatologio.gov.gr, διαφορετικά η αίτηση διόρθωσης θα απορριφθεί.

Σε περίπτωση που ο πολίτης διαφωνεί με την έκθεση του κτηματολογικού γραφείου θα πρέπει να υποβάλλει την άποψή του στο ktimatologio.gov.gr.

Όσον αφορά σε άλλους ιδιοκτήτες που μπορεί να θίγονται από την αίτηση διόρθωσης που έχει γίνει _ και οι οποίοι θα λάβουν την αίτηση διόρθωσης, την έκθεση ή και τις αντίθετες απόψεις του προσώπου που έχει υποβάλλει την αίτηση διόρθωσης _ θα μπορούν, εντός 30 ημερών από την ημέρα ενημέρωσής τους, είτε να συμφωνήσουν για τη διόρθωση  (μέσω  του ktimatologio.gov.gr ή με δήλωσή τους ενώπιων συμβολαιογράφου ή με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσω Gov.gr) είτε να διαφωνήσουν αιτιολογημένα, υποβάλλοντας σχετικά στοιχεία  και πάλι στο ktimatologio.gov.gr Εάν παρέλθει ο μήνας και δεν υπάρξει αντίδραση θα θεωρείται ότι ο θιγόμενος ιδιοκτήτης συμφωνεί και θα   υλοποιείται η διόρθωση.

Οι αιτήσεις διόρθωσης και οι τυχόν αντίθετες απόψεις θα εξεταστούν από τις ειδικές Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης οι οποίες   συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Μέσω του ktimatologio.gov.gr (αλλά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ο πολίτης μπορεί να ενημερώνεται   για ό,τι εξέλιξη αφορά στην αίτηση διόρθωσης ή στην ένστασή του  καθώς και για τις ημερομηνίες συνεδριάσεων, τα έγγραφα που υποβάλλονται κ.ά..

Δασικοι Χάρτες: Έρχονται ρυθμίσεις για παράνομες εκχερσώσεις και δασωμένους αγρούς – Νέα παράταση στο τραπέζι

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προσανατολίζεται να δώσει επιπλέον χρόνο για την υποβολή αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών και ταυτόχρονα να επιλύσει το πρόβλημα με αγροτικές εκτάσεις που αποτυπώθηκαν ως δάση

Να παρατείνει εκ νέου την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών σχεδιάζει η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα, είναι έτοιμη κι αναμένεται να πάρει άμεσα τον δρόμο προς τη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για τους δασωμένους αγρούς, που αφορά συνολικά περισσότερα από 6.000.000 στρέμματα. Πρόκειται για πρώην αγροτικές εκτάσεις οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στους δασικούς χάρτες ως δάση.

Στις περισσότερες περιοχές οι προθεσμίες για την υποβολή των αντιρρήσεων εκπνέουν εντός του Μαρτίου και του Απριλίου. Η διαδικασία όμως ήταν ουσιαστικά «παγωμένη» για αρκετούς μήνες, καθώς οι δασικές υπηρεσίες ανέλαβαν να διορθώσουν και να ενσωματώσουν τα πρόδηλα σφάλματα, δηλαδή τα λάθη της διοίκησης.

Οι τροποποιημένοι χάρτες άρχισαν να αναρτώνται σταδιακά από τις αρχές του έτους, ενώ σε κάποιες περιοχές δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα και χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.

Παράταση 45 και 60 ημερών

Με αυτά τα δεδομένα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο υφυπουργός Γιώργος Αμυράς και ο γενικός γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης προσανατολίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες της «κυριακάτικης δημοκρατίας», στη χορήγηση νέας παράτασης της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν η παράταση θα είναι οριζόντια για όλη τη χώρα ή θα δίνεται ανάλογα με τα προβλήματα που υπάρχουν ανά περιοχή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διάρκεια της παράτασης θα κυμαίνεται μεταξύ 45 και 60 ημερών, καθώς φιλοδοξία της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι μέχρι το καλοκαίρι να έχει κυρωθεί το 90% των χαρτών.

Δηλώσεις Παναγιώτης Τσιράκος μέλος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου

Σε ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο ζήτημα των δασικών χαρτών, προέβη χτες με δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Παναγιώτης Τσιράκος, πρόεδρος του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και μέλος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου.

«Αναφορικά με τους δασικούς χάρτες, από τις 3 Φεβρουαρίου 2022 εκδόθηκε η απόφαση για την Αναθεώρησή τους. Έκτοτε, έχουν περάσει 20 μέρες περίπου κι εμείς δεν έχουμε ακόμη δει τις όποιες διορθώσεις –δεν έχουν ανέβει στο σύστημα δηλαδή- οπότε δεν έχουμε σαφή εικόνα για τις διορθώσεις. Βρισκόμαστε σε αναμονή -αν και οι αλλαγές είναι πολύ σημαντικές, όπως κάποιες τροποποιήσεις που έπρεπε να γίνουν καθώς και κάποια σφάλματα που διορθώθηκαν», δήλωσε ο κ. Τσιράκος.

Ερωτηθείς εάν παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα το θέμα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κάθε ενδιαφερόμενου, ο κ. Τσιράκος δήλωσε: «Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εξετάσει την περίπτωσή του, την ιδιοκτησία του, εάν η έκτασή του εμπίπτει σε θέματα δασικής νομοθεσίας και να προβεί στις απαραίτητες αντιρρήσεις. Η προθεσμία λήγει στις 4 Απριλίου 2022. Την ίδια ώρα, έχουμε κλειστό το Κτηματολόγιο πάνω από ένα χρόνο με συνέπεια να μην μπορούμε να προμηθευτούμε σχεδιαγράμματα. Πολλές υποθέσεις έμειναν πίσω και οι εκκρεμότητες συσσωρεύτηκαν. Γι αυτό και καλούνται όποιοι έχουν ακόμη πρόβλημα να προσέλθουν για να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους».

Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Τσιράκο επειδή δεν σημειώθηκε μεγάλη προσέλευση για αντιρρήσεις, θεωρείται αναγκαίο να δοθεί μια παράταση έως 5 μήνες, για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία.

Δηλώσεις Αραβώση

«Στόχος είναι ως το καλοκαίρι να έχουν κυρωθεί οι δασικοί χάρτες στο 90% της γεωγραφικής επικράτειας, ώστε να είναι ξεκάθαρο τι υπάγεται στη δασική νομοθεσία και τι όχι, να διορθωθούν το σφάλματα που περιέχουν οι δασικοί χάρτες και να επιταχυνθεί η εξέταση των αντιρρήσεων που έχουν εκφραστεί με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Σε αυτό θα συντελέσουν τόσο η υπαγωγή των δασικών υπηρεσιών σε μια ενιαία δομή, στη νέα Γενική Γραμματεία Δασών, όσο και η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών» υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας Δασών κ. Αραβώσης στο πρόσφατο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Ταχύτερη εξέταση

Οσον αφορά τις αντιρρήσεις, ο γενικός γραμματέας Δασών εξήγησε πως πλέον εξετάζονται γρήγορα από τις επιτροπές εξέτασης, που έχουν συσταθεί σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή νομικών, τεχνικών και δασολόγων.

Σημείωσε ότι μέχρι πρότινος υπήρχαν σε εκκρεμότητα από τα προηγούμενα χρόνια 170.000 αντιρρήσεις πολιτών κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών, οι οποίες δεν προχωρούσαν καθόλου, ούτε εξετάζονταν. Την ίδια στιγμή είχε καταπέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης για τις οικιστικές πυκνώσεις.

Τεράστιος όγκος αντιρρήσεων

Μόνο στην Κρήτη οι πολίτες υπέβαλλαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών της Ελληνικό Κτηματολόγιο 2.381 αντιρρήσεις (με παράβολο και ατελώς) και 1.775 αιτήματα διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων. Από το σύνολο των πρόδηλων σφαλμάτων που υποβλήθηκαν, οι δασικές υπηρεσίες εξέτασαν κατά τη διάρκεια του 2021 ένα ποσοστό της τάξης του 65%.

Μέχρι τις 31/12/2021, 625 αιτήματα έγιναν αποδεκτά και διορθώθηκαν στον δασικό χάρτη αντίστοιχα, ενώ 527 αιτήματα απορρίφθηκαν και μπορούν να εξεταστούν στη συνέχεια ως αντιρρήσεις.

Οπως επισημαίνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, από τη μέχρι πρόσφατη εξέλιξη της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών στην Κρήτη έχουν σχηματιστεί 2.908 αντιρρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδήλων που απορρίφθηκαν, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή ολοκλήρωσης του σταδίου ανάρτησης του χάρτη και έναρξης της λειτουργίας των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) Δασικού Χάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Οι προθεσμίες ανά περιοχή

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Στη συντριπτική πλειονότητα αυτών η προθεσμία για τους πολίτες εκπνέει εντός του Μαρτίου ή του Απριλίου.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές της Κερατέας, του Λαυρίου και της Μακρονήσου του Δήμου Λαυρεωτικής, στις οποίες η διαδικασία έχει παραταθεί μέχρι την 7η Νοεμβρίου για τους κατοίκους εσωτερικού και την 28η Νοεμβρίου για διαμένοντες στο εξωτερικό, με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής. Για την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Λαυρεωτικής, οι αντίστοιχες ημερομηνίες είναι η 1η Ιουνίου για τους κατοίκους εσωτερικού και η 21η Ιουνίου για διαμένοντες στο εξωτερικό.

Στις υπόλοιπες περιοχές, στις οποίες αναρτήθηκαν το προηγούμενο διάστημα οι τροποποιημένοι δασικοί χάρτες, οι προθεσμίες έχουν ως εξής:

Δήμοι Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου: Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις μέχρι τις 16 Μαρτίου (5 Απριλίου για τους κατοίκους εξωτερικού).

Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας: Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι εφικτή επίσης μέχρι τις 16 Μαρτίου (5 Απριλίου για τους κατοίκους εξωτερικού)

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας: Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων λήγει την 23η Μαρτίου (τη 12η Απριλίου για τους κατοίκους εξωτερικού)

Δήμοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των Δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων είναι η 30ή Μαρτίου (19η Απριλίου για τους κατοίκους εξωτερικού).

Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου: Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες εκπνέει στις 30 Μαρτίου (20 Απριλίου για τους κατοίκους εξωτερικού).

Αιτωλοακαρνανία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις μέχρι τις 4 Απριλίου και μέχρι τις 26 Απριλίου όσοι διαμένουν στο εξωτερικό.

Δήμοι Αλμωπίας, Εδεσσας, Πέλλας και Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας: Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων λήγει στις 4 Απριλίου (στις 26 Απριλίου για τους κατοίκους εξωτερικού)

Δωδεκάνησα: Και εδώ η 4η Απριλίου (η 26η Απριλίου για τους κατοίκους εξωτερικού) έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία.

Δήμοι Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Λαγκαδά, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Πυλαίας – Χορτιάτη, Χαλκηδόνας και Ωραιοκάστρου: Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων λήγει και για αυτές τις περιοχές στις 4 Απριλίου (στις 26 Απριλίου για τους κατοίκους εξωτερικού).

Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνης και Χανίων: Ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 11η Απριλίου (3η Μαΐου για τους κατοίκους εξωτερικού)

Δήμοι Πειραιά, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας της περιφερειακής ενότητας Πειραιώς, Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Ν. Σμύρνης, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου (Δ.Ε. Μοσχάτου), Παλαιού Φαλήρου της περιφερειακής ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της περιφερειακής ενότητας Ανατ. Αττικής και Αγκιστρίου, Αίγινας, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Υδρας της περιφερειακής ενότητας Νήσων: Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 11η Απριλίου (3η Μαΐου για τους κατοίκους εξωτερικού)

 

Στον δρόμο προς τη Βουλή ρύθμιση για τον αποχαρακτηρισμό «δασικών εκτάσεων»

Πέρα από το θέμα της παράτασης των προθεσμιών, στο υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζουν ρύθμιση για τους δασωμένους αγρούς. Πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες σε ολόκληρη τη χώρα. Εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που στους αναρτημένους δασικούς χάρτες εμφανίζονται ως ΑΔ, δηλαδή άλλης μορφής, κυρίως αγροτικής, σε αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης και δάση ή δασικές στις αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους κτηματικούς χάρτες, ξεπερνούν τα 6.000.000 στρέμματα.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος στο υπουργείο Περιβάλλοντος συστάθηκε πριν από αρκετούς μήνες ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με τη συμμετοχή νομικών, δασολόγων και τεχνικών, προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση συμβατή με το Σύνταγμα της χώρας.

Η επιτροπή έχει καταλήξει στις προτάσεις της και τις έχει καταθέσει στο υπουργείο, το οποίο βάζει αυτές τις ημέρες τις τελευταίες πινελιές. Οι σχετικές ρυθμίσεις αναμένεται να προωθηθούν άμεσα για ψήφιση στη Βουλή και στο ΥΠΕΝ εκτιμούν ότι θα είναι συνταγματικά θωρακισμένες, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος, με δασικές ρυθμίσεις που κατέπεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

«Προωθείται άμεσα στη Βουλή νέα νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του προβλήματος που έχει ανακύψει με τους δασωμένους αγρούς και αφορά συνολικά περί τα 6.000.000 στρέμματα σε περιοχές της χώρας. Οι αγροτικές εκτάσεις που εγκαταλείφθηκαν και δασώθηκαν με αποτέλεσμα να φαίνονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ως δασικές θα μπορούν να εξαιρεθούν από τη δασική νομοθεσία και να αξιοποιηθούν για γεωργική χρήση και εκμετάλλευση» εξήγησε ο γενικός γραμματέας Δασών κ. Αραβώσης στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ.

Η προτεινόμενη ρύθμιση για αγροτική χρήση ιδιοκτησιών

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν νομικοί και δασολόγοι αναζήτησαν μια λύση συνταγματικά θωρακισμένη έναντι προσφυγών για ακύρωσή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, η αγροτική χρήση της κάθε ιδιοκτησίας θα πρέπει να αποδεικνύεται από τις αεροφωτογραφίες του 1945 ( ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, με εκείνες του 1960).

Μάλιστα, προκειμένου να ενισχυθεί η διαπίστωση της αγροτικής χρήσης θα μπορούν ως αποδεικτικά στοιχεία να χρησιμοποιούνται ενδεχομένως και άλλα έγγραφα, όπως συμβόλαια, μισθωτήρια κλπ.

Για αυτές τις εκτάσεις που θα αποδεικνύεται η αγροτική χρήση στο παρελθόν, αλλά σήμερα καλύπτονται από δασική βλάστηση θα μπορούν πλέον να αποχαρακτηρίζονται. Ωστόσο, η επιτρεπόμενη χρήση τους θα συναρτάται από το είδος της βλάστησης που έχει σήμερα.

 

Σε ρόλο «κλειδί» οι Δασικοί Χάρτες

Έτσι, εάν στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες εμφανίζονται ως δάσος, θα επιτρέπεται στο μέλλον μόνο η γεωργική της χρήση. Το πιθανότερο, όπως αναφέρει παράγοντας του ΥΠΕΝ, είναι να τεθεί ένα στρεμματικό όριο στην έκταση που θα μπορεί να αλλάξει χρήση σε ένα δάσος, το οποίο σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο είναι τα 30 στρέμματα.

Αυτό άλλωστε προβλέπεται ήδη από το 2019, οπότε με τον νόμο 4617 τροποποιήθηκε το άρθρο 67 του δασικού κώδικα (ν. 998/79). Σε εκείνη την τροποποίηση είχε προβλεφθεί για εκτάσεις που δασώθηκαν, ότι «εμβαδόν αυτών έως 30 στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης της».

Υπήρχε βεβαίως η προαίρεση ότι μπορούν να αποχαρακτηριστούν, εφόσον διαπιστωθεί για εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων -κατόπιν σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης- ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος, από την απώλεια του φυσικού του στοιχείου.

Εάν όμως στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες η έκταση εμφανίζεται ως δασική τότε αυτή θα «απελευθερώνεται» από τη δασική νομοθεσία και ο ιδιοκτήτης της θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ακόμη και για δόμηση, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανόνες στην περιοχή.

Οι εκτάσεις που στους αναρτημένους δασικούς χάρτες εμφανίζονται ως ΑΔ (δηλαδή άλλης μορφής, κυρίως αγροτικής, σε αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης και δάση ή δασικές στις αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους κτηματικούς χάρτες) ή ως ΑΧ (πρώην αγροτικές και νυν χορτολιβαδικές), σύμφωνα με τα στατιστικά των αναρτημένων δασικών χαρτών, αποτελούν περίπου το 5,5% στο σύνολο των στρεμμάτων.

Έτσι, οι δασωμένοι αγροί είναι 6.816.167 στρέμματα (ΑΔ) και 13.804 στρέμματα (ΑΧ) σε σύνολο 123.451.135 στρεμμάτων.

Πού εντοπίζονται μεγάλες εκτάσεις δασωμένων αγρών

Οι 10 περιοχές με το μεγαλύτερο ποσοστό δασωμένων αγρών (ΑΔ) επί του συνόλου της έκτασή τους είναι

 • Λευκάδα (14,8%),
 • Αρκαδία (12,50%),
 • Μεσσηνία (12,40%),
 • Καστοριά (11,60%),
 • Κεφαλονιά (10,10%),
 • Φλώρινα (8,90%),
 • Θεσπρωτία (8,80%),
 • Σάμος (8,30%),
 • Φωκίδα και
 • Εύβοια (8,2%).

Όσο για τις περιοχές με τις μεγαλύτερες εκτάσεις δασωμένων αγρών είναι

 • Αρκαδία με 552.089 στρέμματα,
 • Ιωάννινα με 391,882 στρέμματα,
 • Μεσσηνία με 349.409 στρέμματα,
 • Εύβοια με 320.068 στρέμματα,
 • Φθιώτιδα με 298.357 στρέμματα,
 • Λακωνία με 245.019 στρέμματα,
 • Αιτωλοακαρνανία με 202.544 στρέμματα,
 • Δωδεκάνησα με 202.458 στρέμματα,
 • Καστοριά με 195.998 στρέμματα και
 • Δράμα με 190.556 στρέμματα.

Η ρύθμιση για τα εκχερσωμένα

Όσο για τις παρανόμως εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις (εμφανίζονται ως ΔΑ στους Δασικούς Χάρτες, δηλαδή παλαιότερα δασικές και νυν αγροτικές), η σχετική ρύθμιση αναμένεται στις αρχές του καλοκαιριού ή στην καλύτερη περίπτωση στα μέσα της άνοιξης.

Η κατεύθυνση προς την οποία κινείται η νομοπαρασκευαστική ομάδα του υπουργείου είναι να επιτραπεί σε εκείνους που σήμερα τις καλλιεργούν να διατηρήσουν τη νομή και τη χρήση και στις περιπτώσεις που τεκμαίρεται κυριότητα προ του 1975, πιθανώς να κατοχυρωθεί και η ιδιοκτησία.

Ωστόσο, έπειτα από την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (αποφάσεις 1364, 1365/21) που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων απαγορεύεται, εκτός αν προέχει για την εθνική οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη χρήση τους, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον», ετοιμάζεται από το επιτελείο του ΥΠΕΝ ειδική μελέτη που θα μπορεί να τεκμηριώνει τον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Κεντρικό ρόλο στην τεκμηρίωση αναμένεται να παίξει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κοινοτικές επιδοτήσεις που δίνονται για παραγωγικές δραστηριότητες στις εκχερσωμένες εκτάσεις.

Προστασία δασών

Δίνοντας το στίγμα της επικείμενης ρύθμισης ο γενικός γραμματέας Δασών υπογράμμισε πως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ προστασίας περιβάλλοντος και προστασίας δασών και επίλυσης του ζητήματος των δασωμένων αγρών. Οπως είπε, θα πρέπει η Πολιτεία να μπορέσει στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας να βοηθήσει τους πολίτες σε σχέση με τις ιδιοκτησίες τους και να ξεκαθαρίσει ακριβώς τι είναι δάσος και τι δεν είναι, καθώς αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται χιλιάδες άνθρωποι.

Κτηματολόγιο: Δέκα μήνες περιθώριο για τα «άγνωστου ιδιοκτήτη»

Περιθώριο έως το τέλος του 2022 έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε 111 περιοχές της χώρας όπου ήδη λειτουργούν Κτηματολογικά Γραφεία, μεταξύ των οποίων 23 περιοχές στην Αττική, προκειμένου να διορθώσουν τις ανακριβείς πρώτες εγγραφές και να σώσουν τα ακίνητά τους.

Στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, από τα 7.090.110 δικαιώματα (ιδιοκτησίες), τα 389.836 (ποσοστό 5,50%) είναι «άγνωστου ιδιοκτήτη». Αν δεν το κάνουν, χάνουν οριστικά κάθε αδήλωτο ιδιοκτησιακό δικαίωμα, και μετά οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια, αλλά μόνο για διεκδικήσουν χρηματική αποζημίωση και όχι για να ανακτήσουν το ακίνητο, εκτός κι αν το δικαστήριο προκρίνει αντί της αποζημίωσης τη λύση της επανάκτησης.

Στο μεταξύ, κατά τις ίδιες πηγές, στο Δημόσιο περιήλθαν ήδη 14.484 ακίνητα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί «άγνωστου ιδιοκτήτη». Τα ακίνητα αυτά βρίσκονται σε 36 περιοχές σε όλη τη χώρα, στις οποίες οι κτηματολογικές εγγραφές οριστικοποιήθηκαν το 2018 και συνεπώς δεν υφίστανται πλέον προθεσμία διόρθωσης. Τα συνολικά δικαιώματα που καταγράφηκαν στις περιοχές αυτές ανέρχονται στα 199.013 με το 7,28% (δηλαδή 14.484) να χαρακτηρίζονται «άγνωστου ιδιοκτήτη». Πλήρης εικόνα όσον αφορά σε ποιον ανήκουν αυτά τα ακίνητα δεν υπάρχει. Η εκτίμηση ωστόσο είναι πως οκτώ στα δέκα ανήκουν ήδη στο Δημόσιο.

Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες στις 36 περιοχές; Ο ιδιοκτήτης που δεν συμπεριλήφθηκε στις αρχικές εγγραφές, μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά μόνο χρηματική αποζημίωση λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα για την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης εκ μέρους του κράτους, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αυτούσια απόδοση του ακινήτου (εν είδει αποζημίωσης). Στην περίπτωση που διαταχθεί από το δικαστήριο η αυτούσια απόδοση του ακινήτου, οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται σε συμβολαιογράφο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, και στη συνέχεια το ακίνητο εγγράφεται στο Κτηματολόγιο ως μεταγενέστερη εγγραφή (και όχι ως διόρθωση της αρχικής εγγραφής).

Αυτό πλέον άλλαξε και από εδώ και πέρα, σύμφωνα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος για εγγραφή «άγνωστου ιδιοκτήτη», την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσουν στο Δημόσιο. Ετσι, αν εντός 60 ημερών, το Δημόσιο δεν αντιδράσει εγγράφως, τότε ο προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου (εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου) θα οφείλει να διορθώσει τη σχετική εγγραφή. Στην περίπτωση όμως που μέσα στο προαναφερόμενο διάστημα το Δημόσιο προβάλει δικαιώματα, τότε η αίτηση διόρθωσης θα απορρίπτεται και ο ιδιώτης θα πρέπει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τη διόρθωση της εγγραφής.

 

Έρχονται φόροι και πρόστιμα για τους …ξεχασιάρηδες

Στο στόχαστρο της εφορίας, έχουν μπει όσοι δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα τους, καθώς έως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η διασύνδεση του Taxisnet με το Κτηματολόγιο. Σύμφωνα με την Ημερησία, έτσι θα εντοπίζονται εύκολα όσοι έχουν δηλώσει διαφορετικά στοιχεία στην εφορία και στο Κτηματολόγιο και θα πληρώνουν φόρους και πρόστιμα.

Ο φοροελεγχτικός μηχανισμός θα ελέγχει αν υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δήλωσαν τα ακίνητα στο Κτηματολόγιο, αλλά δεν τα έχουν δηλώσει ολόκληρα στην εφορία ή δεν εμφανίζουν το πραγματικό τους εμβαδόν, με στόχο την πληρωμή λιγότερων φόρων.

Η διασύνδεση των δύο υπηρεσιών αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΑΑΔΕ για το 2022 και η διαδικασία ολοκλήρωσης του εγχειρήματος προχωράει.

Με τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων οι ελεγκτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στα αρχεία του Κτηματολογίου και θα εντοπίζουν όλα τα ακίνητα που υπάρχουν σε αυτά τόσο για τις περιοχές που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως όσο και για αυτές που βρίσκονται εκτός σχεδίου.

Στο επόμενο στάδιο θα προχωρούν στη διασταύρωση των στοιχείων του Κτηματολογίου με αυτά που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στο έντυπο Ε9. Στόχος θα είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις ιδιοκτητών που δεν έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9 την ακίνητη περιουσία τους για να αποφύγουν την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων ή να αναζητήσουν φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, τις οποίες αφήνουν απλήρωτες ενώ διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η διασταύρωση των ηλεκτρονικών αρχείων, το Taxisnet θα προχωράει αυτομάτως στον καταλογισμό φόρων και προστίμων για τα ακίνητα που είτε δεν δηλωθεί καθόλου είτε δηλώθηκαν με μικρότερο εμβαδόν. Σε όσους εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία, θα σταλούν νέα εκκαθαριστικά σημειώματα, με τα οποία θα τους καταλογίζεται ο επιπλέον ΕΝΦΙΑ για όλα τα έτη στα οποία η ακίνητη περιουσία που είχαν στην κατοχή τους ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που είχαν δηλώσει στο Ε9. Πάντως οι φορολογούμενοι έχουν την ευχέρεια να προβούν σε διορθώσεις των στοιχείων των ακινήτων τους, που έχουν δηλωθεί στο Ε9, αλλά χρειάζονται επικαιροποίηση με τη συνήθη διαδικασία.

Εκκρεμεί από το 2018

Η διασύνδεση του Taxisnet με το Εθνικό Κτηματολόγιο ήταν προαπαιτούμενο παλαιότερων αξιολογήσεων από τους θεσμούς και είχε δρομολογηθεί από τον Ιανουάριο του 2018 με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, με την οποία καθορίζονταν ο τρόπος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων και ανταλλαγή δεδομένων. Αφορά την παροχή αμοιβαίας δυνατότητας άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων που τηρούν για την ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων ακινήτων, εγγραπτέων δικαιωμάτων και δικαιούχων.

 

 

Σχέδιο νόμου ετοιμάζεται για την εξαγορά των καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων

Το υπ. Οικονομικών δίνει δικαίωμα σε περίπου 350.000 ιδιώτες να λάβουν τίτλους ιδιοκτησίας, με αντίτιμο ένα ποσό κοντά στις αντικειμενικές αξίες.Το ζήτημα των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου ανασύρει από τα συρτάρια η κυβέρνηση. Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει σχέδιο νόμου για την οριστική τακτοποίηση της αντιδικίας χιλιάδων ιδιοκτητών με το κράτος, φιλοδοξώντας να δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα.

Εκτιμάται ότι από το σύνολο της δημόσιας περιουσίας έχουν καταπατηθεί το 47% των αστικών ακινήτων και το 64% των αγροτικών εκτάσεων, με το 80% των ακινήτων του Δημοσίου στην Αττική να βρίσκεται στα χέρια καταπατητών.

Οπως αναφέρεται στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό, η τακτοποίηση των κατεχόμενων δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων αναμένεται να εξασφαλίσει σημαντικά έσοδα. Εκτιμάται ότι περίπου 350.000 ιδιώτες θα λάβουν καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας, καταβάλλοντας ως αντίτιμο ένα ποσό που θα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τίμημα θα είναι χαμηλό για τους πολίτες με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, για ευπαθείς ομάδες, όπως οι πολύτεκνοι και οι ανάπηροι, αλλά και για περιπτώσεις που επί του καταπατημένου ακινήτου έχει ανεγερθεί πρώτη κατοικία. Αυτό, φυσικά, δεν αναιρεί το γεγονός ότι αποτελεί ακόμα μία επιβάρυνση σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και μάλιστα σε μια περίοδο που η ακρίβεια σε ηλεκτρική ενέργεια, βασικά αγαθά και υπηρεσίες πιέζει ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι μέσα στο 2022 θα «τρέξει» μια σειρά από έργα για την καταγραφή και την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν δύο:

– Η αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για συνεχή καταχώριση των χωρικών μεταβολών των δημόσιων κτημάτων (λόγω ρυμοτομικών αλλαγών, απαλλοτριώσεων, καταπατήσεων κ.ά.), των ακτών (λόγω διαβρώσεων, τεχνικών έργων κ.ά.) και των κοινόχρηστων ζωνών αιγιαλού.

– Ο εντοπισμός και ο ακριβής προσδιορισμός ακίνητης περιουσίας ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Με τη σύμπραξη εξειδικευμένων τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων σχεδιάζεται ο ακριβής γεωχωρικός προσδιορισμός των ορίων δημόσιων ακινήτων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιδιαίτερης οικονομικής ή πολιτιστικής σημασίας, τα οποία δεν ήταν τεχνικά εφικτό μέχρι σήμερα να οριοθετηθούν με τα υπάρχοντα μέσα (π.χ. Καλντέρα νήσου Θήρας). Ο ακριβής γεωχωρικός προσδιορισμός τέτοιων ακινήτων αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη για το Δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ειλημμένη απόφαση του οικονομικού επιτελείου για την τακτοποίηση των κατεχόμενων δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων. Η νέα ρύθμιση αποσκοπεί να βάλει σε τάξη τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου, καθώς, όσο προχωρούν το Κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες, το κράτος θα ανακαλύπτει όλο και περισσότερους καταπατητές.

Θα δοθεί το δικαίωμα στους κατόχους να εξαγοράσουν υπό συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις από το κράτος τις εδαφικές εκτάσεις που καταπάτησαν έναντι τιμήματος.

Εξόφληση με δόσεις
Το ποσό θα υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων με ποσοστό έκπτωσης και θα κλιμακώνεται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της καταπάτησης και το είδος του ακινήτου. Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το τίμημα θα μπορεί να εξοφλείται σε δόσεις, οι οποίες θα διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος του. Θα υιοθετηθεί, δηλαδή, το μοντέλο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Οσον αφορά την εξαγορά αγροτικών εκτάσεων, βασική προϋπόθεση είναι να αποδεικνύει ο κάτοχος ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Τα οφέλη
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η εκκολαπτόμενη ρύθμιση συνιστά λύση αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας με πολλαπλή στόχευση:

α) Την εξάλειψη ιστορικά τεκμηριωμένων κοινωνικών αδικιών και συγκρούσεων ή διεκδικήσεων κάθε μορφής, που εκδηλώνονται κάθε φορά που η Πολιτεία προσπαθεί να προστατεύσει με συγκεκριμένα μέτρα αλλά με σημαντική χρονική υστέρηση την περιουσία της.

β) Την εισροή σημαντικών εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό και την αποτελεσματική προστασία της κοινόχρηστης περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και της περιουσίας που θα αποκαλυφθεί όταν τα ακίνητα δηλωθούν μέσω του Εθνικού Κτηματολογίου.

γ) Την απελευθέρωση των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστηρίων από σημαντικό αριθμό δικών, εξόδων και γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Πρωταθλήτρια η Κορινθία
Τα ακίνητα του Δημοσίου που έχουν καταπατηθεί στο πέρασμα των δεκαετιών είναι δεκάδες χιλιάδες, με τις υποθέσεις να λιμνάζουν εδώ και χρόνια στις δικαστικές αίθουσες. Ο χρόνος καταπάτησης αρχίζει από μερικούς μήνες και φτάνει μέχρι αρκετές δεκαετίες.

Ο βαθμός δυσκολίας του εγχειρήματος ανεβαίνει αν λάβει κανείς υπόψη ότι στα αστικά καταπατημένα κτήματα έχουν ανεγερθεί πολυκατοικίες, εργοστάσια, αποθήκες, ενώ δικαστικές αποφάσεις επί σχετικών προσφυγών του Δημοσίου στο μεγαλύτερο ποσοστό καταλήγουν υπέρ των καταπατητών, γιατί αυτοί στηρίζονται σε τίτλους που είτε δημιούργησαν οι ίδιοι είτε καταπατητές μετά το 1884, τη στιγμή που το Δημόσιο προβάλλει δικαιώματα ως… μοναδικός κληρονόμος του τουρκικού δημοσίου.

Τα περισσότερα καταπατημένα δημόσια ακίνηταμε πλήρη στοιχεία βρίσκονται στην Κορινθία (31.212 στρέμματα) και ακολουθούν η Εύβοια (23.443 στρέμματα), η Αττική (23.399 στρέμματα) και η Ηλεία (22.633 στρέμματα). Σημαντικός είναι και ο αριθμός των κατεχόμενων δημόσιων ακινήτων στην Αργολίδα, στη Μαγνησία, στη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη.

Στην κατηγορία όσων ακινήτων δεν συνοδεύονται από χάρτες, τα περισσότερα βρίσκονται στα Δωδεκάνησα (30.189 στρέμματα), στην Κοζάνη (16.660 στρέμματα) και στις Σέρρες (14.538 στρέμματα). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ακίνητα με έκταση μεγαλύτερη των 2.000 στρεμμάτων αντιπροσωπεύουν το 46% του συνόλου των κατεχόμενων δημόσιων κτημάτων, ενώ τα καταπατημένα ακίνητα άνω των 5.000 στρεμμάτων, το 21%.

Από τον Δρυ στον Τσακαλώτο: Τα πέντε νομοσχέδια που έμειναν στα συρτάρια
Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για την οριστική τακτοποίηση της αντιδικίας χιλιάδων ιδιοκτητών με το κράτος δεν είναι το πρώτο. Για την ακρίβεια, έρχεται να προστεθεί στις αρκετές απόπειρες των τελευταίων πολλών ετών, οι οποίες όμως παρέμειναν στα συρτάρια και δεν έφτασαν ποτέ στη Βουλή. Η μοναδική ρύθμιση που ψηφίστηκε κι έγινε νόμος του κράτους ήταν εκείνη του μακρινού 1977 (Ν. 719), που προέβλεπε την εκχώρηση των καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου σε ιδιώτες σε χαμηλές τιμές, χωρίς όμως ουσιαστικά να εφαρμοστεί ποτέ.

 1. Από τότε σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις επιδίωξαν τη νομιμοποίηση καταπατημένων ακινήτων. Το 1998, ο τότε υφυπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Σημίτη, Γιώργος Δρυς, είχε συντάξει σχετικό νομοσχέδιο που προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ότι η τιμή για την εξαγορά των ακινήτων αυτών ήταν η αντικειμενική αξία τους, με εκπτώσεις για την πρώτη κατοικία, τους πολυτέκνους, τους αγρότες και τις παραμεθόριες περιοχές. Το νομοσχέδιο παραπέμφθηκε στις καλένδες.
 2. Το ζήτημα ατόνησε για κάποια χρόνια, για να επανέλθει στο προσκήνιο επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή. Οι πρώτες πινελιές μπήκαν το 2005, αλλά το τελικό σχέδιο νόμου καταρτίστηκε το 2009 από τον τότε υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννη Παπαθανασίου. Ως τίμημα εξαγοράς λάμβανε την αντικειμενική αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης εξαγοράς. Ειδικά όσοι είχαν ανεγείρει σε καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου οικοδομές τις οποίες χρησιμοποιούσαν για πρώτη κατοικία, καθώς και όσοι από αυτούς ήταν ανάπηροι ή πολύτεκνοι, θα μπορούσαν να εξαγοράσουν τις εκτάσεις καταβάλλοντας στο κράτος τα προβλεπόμενα τιμήματα με πρόσθετες εκπτώσεις από 10% έως και 30%. Επίσης, το τίμημα εξαγοράς μειωνόταν κατά 0,25% για κάθε χρόνο κατοχής πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2008. Δηλαδή, για το ελάχιστο διάστημα αυθαίρετης κατοχής των 20 ετών, το οποίο έθετε το σχέδιο νόμου ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις, η συνολική μείωση θα έφτανε το 5%.

Τελικά, ούτε αυτό το νομοσχέδιο πρόλαβε να πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή, καθώς λίγους μήνες αργότερα προκηρύχθηκαν εκλογές και η διακυβέρνηση της χώρας πέρασε στα χέρια του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου.

 1. Το 2011 νομοθετική πρωτοβουλία για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων ανέλαβε ο τότε υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Προέβλεπε πως το τελικό ποσό θα υπολογιζόταν επί της αντικειμενικής τιμής του ακινήτου και θα εξαρτιόταν από το είδος και τη χρήση της καταπατημένης εκτάσεως, καθώς και την εισοδηματική και οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου.

Το τίμημα θα μειωνόταν κατά ένα ποσοστό για κάθε χρόνο κατοχής του ακινήτου πριν από το 2009. Περαιτέρω, κατά περίπου 10%, εφόσον ο κάτοχος είχε ανεγείρει πρώτη κατοικία στη δημόσια έκταση, και κατά επιπλέον 10%, εφόσον ήταν πολύτεκνος ή ανάπηρος. Ούτε όμως αυτό το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» έγινε νόμος του κράτους.

 1. Σχέδιο νόμου έτοιμο προς κατάθεση στη Βουλή καταρτίστηκε και το 2014 από τον τότε υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Παρείχε τη δυνατότητα εξαγοράς με ευνοϊκούς όρους 28.000 ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είχαν καταπατηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 20 χρόνων. Το τίμημα για την εξαγορά ενός καταπατημένου ακινήτου θα υπολογιζόταν βάσει της χαμηλότερης αντικειμενικής αξίας του γεωγραφικού διαμερίσματος όπου βρισκόταν το ακίνητο. Το ποσό αυτό θα καταβαλλόταν είτε εφάπαξ με έκπτωση 5% είτε σε διμηνιαίες δόσεις 800 ευρώ κατά ελάχιστο καθεμία. Μπορούσαν να εξαγοραστούν τα αστικά ακίνητα, ενώ για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, έκταση μέχρι πέντε στρέμματα και για περιοχές που βρίσκονταν μέσα σε σχέδιο πόλης ή για οικισμούς που προϋφίστανται του έτους 1923, έκταση ίση με το ελάχιστο εμβαδόν αρτίου όσο και αγροτικά. Ενιαία έκταση μέχρι 10 στρέμματα και μέχρι 20 στρέμματα συνολικά.

Η κατάθεση του νομοσχεδίου αναβλήθηκε εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων με την προεδρική εκλογή και τις πρόωρες εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Αποτέλεσε, όμως, τη βάση για ένα νέο σχέδιο νόμου, το οποίο επεξεργάστηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν ανέλαβε το υπουργείο Οικονομικών ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

 1. Η ρύθμιση θα είχε μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή, θα μπορούσαν να κάνουν χρήση τους ανά πάσα στιγμή οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένες περιβαλλοντικές και οικιστικές προϋποθέσεις.

Θα αφορούσε μόνο περιοχές οι οποίες είναι ενταγμένες στο σχέδιο πόλης και σε καμία περίπτωση το ΥΠΟΙΚ δεν ήταν διατεθειμένο να παραχωρήσει τίτλους ιδιοκτησίας για εκτός σχεδίου εκτάσεις. Για να ίσχυε η ρύθμιση σε μια περιοχή, θα έπρεπε, εκτός από την ένταξή της στο σχέδιο πόλης, να έχουν ολοκληρωθεί η χάραξη του αιγιαλού, η κτηματογράφηση, η ένταξη στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας και οι δασικοί χάρτες.

Βάση του υπολογισμού του τιμήματος που θα πρέπει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης θα αποτελούσε η αντικειμενική αξία, ενώ θα προβλέπονταν εκπτώσεις για τις ευπαθείς ομάδες και πολλές δόσεις. Με την καταβολή του τιμήματος ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα αποκτούσε αυτόματα καθαρούς και οριστικούς τίτλους ιδιοκτησίας και θα είχε το δικαίωμα να προχωρήσει σε κάθε μορφής μεταβίβαση, όπως είναι η πώληση και η γονική παροχή. Και αυτή η ρύθμιση είχε την τύχη όλων των προηγουμένων. Μένει να δούμε τι μέλλει γενέσθαι με το εκκολαπτόμενο σχέδιο νόμου της νυν ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών.

Βασίλης Παπακωνσταντόπουλος

newsbreak.gr

Ανακοινώθηκε επίσημα η 2μηνη παράταση για τη διαδικασία μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω βεβαίωσης μηχανικού

Σε συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δοθεί δίμηνη παράταση, έως τις 31 Μαρτίου 2022, για την υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες, αντίστοιχα και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνεται δίμηνη παράταση έως και τις 31 Μαρτίου 2022 στη δυνατότητα ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού χωρίς την υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, δηλώνει:

«Λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, δίνουμε τη δυνατότητα της εύρυθμης ολοκλήρωσης στις μεταβιβάσεις ακινήτων σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μέσω της βεβαίωσης μηχανικού.

Οφείλω παράλληλα να επισημάνω ότι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου έχει  τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές του 2021 και ήδη έχουν γίνει περί τις 20.000 καταχωρίσεις ακινήτων».

Κτηματολόγιο: Διευκρινιστική Οδηγία από το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τις δασικές ιδιοκτησίες

Τον πονοκέφαλο που προκλήθηκε από το ζήτημα του ιδιοκτησιακού λόγω των δασικών χαρτών προσπαθεί να λύσει το υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω χρησικτησίας και συμβολαίων προ της 1ης.7.2001.

Ετσι, το Ελληνικό Κτηματολόγιο απέστειλε στους αναδόχους μελετών κτηματογράφησης διευκρινιστική οδηγία -σε συνέχεια αντίστοιχής εγκυκλίου του ΥΠΕΝ- για το τι ισχύει σε Επτάνησα, Κύθηρα-Αντικύθηρα, Κρήτη, σε κάποια νησιά του Αιγαίου και Ιονίου, αλλά και τη Μάνη. Μεταξύ των όσων αναφέρονται, ξεκαθαρίζεται σε ποιες περιπτώσεις, δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, προκρίνεται ως ιδιοκτήτης το Δημόσιο και σε ποιες ο ιδιώτης.

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 998/1979 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4821/2021), το βάρος απόδειξης ιδιοκτησίας μεταξύ Δημοσίου και ιδιώτη σε δάση, δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις πέφτει στον ιδιώτη, εκτός από τις παραπάνω περιοχές.

Οπως προκύπτει, το Δημόσιο θα πρέπει να έχει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας, δηλαδή:

– Τίτλος ιδιοκτησίας (πώληση, δωρεά, κήρυξη της απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου μετά την καταβολή της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η από 18-9-1952 σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της Εκκλησίας της Ελλάδας).

– Πράξεις μίσθωσης ή παραχώρησης ή άλλης εκμετάλλευσης.

– Πράξεις αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας (πράξεις διαχείρισης των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα).

– Δικαστικές αποφάσεις και απορριπτικές γνωμοδότησεις των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, καθώς και υπουργικές αποφάσεις αποδοχής τους.

Αντίστοιχα, ο ιδιώτης θα πρέπει να έχει: τίτλο μέχρι την 1η/7/2001 (αυτού και των δικαιοπαρόχων του), ανεξαρτήτως του πότε μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο ή του ό,τι ισχύει στο άρθρο 10 του Ν. 32088/2003 (π.χ. ιδιωτικά δάση, δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.).

Τι συμβαίνει όμως ανά περιοχή; Στη Μάνη, εάν το Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας ισχύει ό,τι ισχύει μεταξύ των ιδιωτών.

– Στα Κύθηρα-Αντικύθηρα, το Ελληνικό Δημόσιο προκρίνεται μόνο με τίτλους κτήσης, αλλιώς επίσης ισχύει ό,τι ισχύει μεταξύ των ιδιωτών.

– Σε Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ο ιδιώτης προκρίνεται, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας, είτε με τίτλο μέχρι τη 1η/7/2001 (αυτού και των δικαιοπαρόχων του) είτε ο ιδιώτης έχει αποδεδειγμένα συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο χρησικτησίας μέχρι το 1915 (ο θεσμός της χρησικτησίας ίσχυσε στην Κρήτη μέχρι τη 12η-9-1915).

– Στις Κυκλάδες τώρα, ο ιδιώτης δεν μπορεί να επικαλεστεί χρησικτησία, επομένως για να προκριθεί πρέπει να έχει τίτλο μέχρι την 1η/7/2021.

– Στα Επτάνησα, ο ιδιώτης προκρίνεται, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας είτε με τίτλο μέχρι την 1η/7/2001 (αυτού και των δικαιοπαρόχων του) είτε ο ιδιώτης έχει αποδεδειγμένα συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο χρησικτησίας την 22α.02.1946 (οπότε και ίσχυε στις περιοχές αυτές ο Ιόνιος Αστικός Κώδικας, που προέβλεπε τη χρησικτησία).

– Στα Δωδεκάνησα (πλην Ρόδου, Κω και σε τμήμα της Λέρου) είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Εκταση που έχει χαρακτηριστεί ως δασική για την οποία το Δημόσιο διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ και ο ιδιώτης επικαλείται μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας που έχει συνταχθεί έως τη 1η.7.2001: προκρίνεται ο ιδιώτης μόνον εφόσον αποδείξει α) δεκαετή νομή και κατοχή έως τη 10η.1.1949 και β) αδιατάρακτη και καλόπιστη νομή και κατοχή με διανοία κυρίου έκτοτε, άλλως αποδίδεται στο Δημόσιο.

Παράλληλα, για έκταση που έχει χαρακτηριστεί ως δασική για την οποία το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, όπως πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας, ενώ ο ιδιώτης επικαλείται μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας που έχει συνταχθεί έως την 1η.7.2001: προκρίνεται ο ιδιώτης.

Τέλος, για έκταση που έχει χαρακτηριστεί ως δασική για την οποία το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ενώ ο ιδιώτης επικαλείται χρησικτησία: προκρίνεται ο ιδιώτης μόνον εφόσον αποδείξει α) δεκαετή νομή και κατοχή έως τη 10η. 1.1949 και β) αδιατάρακτη και καλόπιστη νομή και κατοχή με διανοία κυρίου έκτοτε, άλλως αποδίδεται στο Δημόσιο.

άρθρο eleftherostypos.gr: ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥ

 

Έναρξη Προανάρτησης σε περιοχές των -Π.Ε. Ηλείας -Π.Ε. Ροδόπης και – Θάσου

Αρχίζει στις 21 Δεκεμβρίου 2021, η διαδικασία της προανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων, για όσους δήλωσαν την ακίνητη περιουσία τους που βρίσκεται σε περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Ροδόπης, Θάσου και του Νομού Ηλίας.

Μέσω της ηλεκτρονικής προανάρτησης, οι ιδιοκτήτες των περιοχών αυτών, οι οποίοι έχουν λάβει ήδη ατομικά τις σχετικές ενημερώσεις, μπορούν, μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 2022, να διορθώσουν εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, τυχόν λάθη στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο.

Μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου, www.ktimatologio.gr, για 45 ημέρες, οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet, έχουν πρόσβαση στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης των ακινήτων τους.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:  
•    Την  περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)  
•    Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Προανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.

Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης στοιχείων (μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 2022) ηλεκτρονικά, στα αντίστοιχα mail του Γραφείου Κτηματογράφησης ή διά ζώσης, κατόπιν ραντεβού στο γραφείο κτηματογράφησης.

Σε περίπτωση που δεν έχουν δηλώσει στο Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία τους έχουν ακόμα περιθώριο να το κάνουν ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο τοπικό γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού. Μετά τις διορθώσεις της προανάρτησης, θα ακολουθήσει η διαδικασία της ανάρτησης, για την οποία οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου.

Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της προανάρτησης, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που δήλωσαν θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Ακολουθούν οι περιοχές και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Καλλικρατικοί Δήμοι: 
Ανδραβίδας-Κυλλήνης (εκτός των προκαποδιστριακών ΟΤΑ Λεχαινών, Αρετής, Μανωλάδας και Νέας Μανωλάδας),
• Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως, Πηνείου 
• Ήλιδας (εκτός του προκαποδιστριακού ΟΤΑ Αμαλιάδας),
• Πύργου (εκτός των προκαποδιστριακών ΟΤΑ Πύργου, Αγίου Γεωργίου, Κολιρίου και Λασταίικων)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Ρήγα Φεραίου 113 (πάροδος FORUM), ΤΚ 27131, Πύργος Ηλείας.
www.ktima2016.gr Τηλέφωνο: 26211 21363,
Ηλεκτρονική διεύθυνση: kt18.pyrgos.proanartisi@gmail.com,
Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-16.00 και κάθε Τετάρτη 8.00-20.00.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΟΠΟΠΗΣ

Υψηλάντου 3, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69132, τηλ. 2531023303
Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-16.30 και κάθε Τετάρτη  8.30-20.30
Τηλεφωνικό κέντρο: 2510211500 – 2510220100 (καθημερινά 8.30-16.30)
E-mail (για αποστολή αίτησης επανεξέτασης): rodopi@geoapodosi.gr
Χρήσιμες πληροφορίες: www.e-ktima.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΘΑΣΟΥ
Λιμένας Θάσου (επέκταση Ο.Τ.108, οικ 08), Τ.Κ. 64004, τηλ. 2593022080
Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 – 16.30 και κάθε Τετάρτη  8.30-20.30
Τηλεφωνικό κέντρο: 2510211500 – 2510220100 (καθημερινά 8.30-16.30)
E-mail (για αποστολή αίτησης επανεξέτασης): thassos@geoapodosi.gr
Χρήσιμες πληροφορίες: www.e-ktima.gr

 

Έγγραφο ΥΠΕΝ για Δασικούς Χάρτες: Σε ποιες περιπτώσεις το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας

Διευκρινιστικό έγγραφο απέστειλε το ΥΠΕΝ προς τις Γενικές Διευθύνσεις Δασών, με το οποίο αναλύει τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο δεν δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση.

To εν λόγω έγγραφο έχει θέμα: Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης IV της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 και του άρθρου 8Α του ν. 998/1979, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 149 του ν. 4819/2021.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο:

Το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, που βρίσκονται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979, εφόσον δύο προϋποθέσεις:

α) το Δημόσιο δεν διαθέτει στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, όπως οι ενδεικτικά αναφερόμενες στη διάταξη πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας και

β) οιδιεκδικούντες την έκταση διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι ίδιοι ή οι δικαιοπάροχοί τους, οι οποίοι έχουν συνταχθεί μέχρι την 1η.7.2001 το αργότερο, έστω και εάν έχουν
μεταγραφεί μεταγενέστερα.

Ως προς την υπό στοιχείο (α) προϋπόθεση διευκρινίζεται ότι στοιχεία απόδειξης της κυριότητας του Δημοσίου, ενδεικτικά, μπορεί να είναι:

1) Τίτλος ιδιοκτησίας
Ως τίτλος ιδιοκτησίας θεωρείται οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη με την οποία μεταβιβάζεται έκταση προς το Δημόσιο, λόγω π.χ. πώλησης ή δωρεάς. Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου, μετά την καταβολή της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, επίσης μετάγει την κυριότητα της έκτασης στο Δημόσιο.
Τίτλο για το Δημόσιο συνιστά και η από 18-9-1952 σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της Εκκλησίας της Ελλάδας, η οποία κυρώθηκε με το από 26-9-1952 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 289 Α’).

2) Πράξεις μίσθωσης ή παραχώρησης ή άλλης εκμετάλλευσης
Ως τέτοιες θεωρούνται η εκμίσθωση των δημοσίων δασικών εκτάσεων βάσει διατάξεων της δασικής νομοθεσίας καθώς και οι πράξεις με τις οποίες παραχωρείται η χρήση δημόσιας δασικής έκτασης για έναν από τους σκοπούς του ΣΤ’ Κεφαλαίου του ν. 998/79.

3) Πράξεις αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας
Ως τέτοιες μπορούν να θεωρηθούν οι πράξεις διαχείρισης των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117επ. του Δασικού Κώδικα.

4) Δικαστικές αποφάσεις και απορριπτικές γνωμοδότησεις των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών καθώς και υπουργικές αποφάσεις αποδοχής τους.

Εάν δεν συντρέχουν και οι δύο ως άνω προϋποθέσεις, δηλαδή είτε στην περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει ικανά στοιχεία για να αποδείξει την κυριότητά του, είτε ο διεκδικών δεν διαθέτει τίτλο ιδιοκτησίας, ο οποίος να έχει συνταχθεί μέχρι την 1η.7.2001, το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να προβάλει δικαιώματα κυριότητας στις εκτάσεις αυτές, όπως έπραττε μέχρι σήμερα. Ο έλεγχος της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων και η διοικητική αναγνώριση της κυριότητας επί των εν λόγω εκτάσεων πραγματοποιείται από τα συμβούλια του άρθρου 8Α του ν. 998/1979, όπως αυτό προκύπτει από τη συνδυαστική ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του εδ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 3 και του άρθρου 8Α του ως άνω νόμου.