Κτηματολόγιο: Νέες διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις εξωδικαστικές διορθώσεις των πρώτων εγγραφών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (3271Δ/10-06-2024) νέα απόφαση που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία αφορά στις εξωδικαστικές διορθώσεις των πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο.

Ειδικότερα, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αφορά  σε διορθώσεις που το δικαίωμα το οποίο καταχωρίστηκε στις αρχικές εγγραφές είχε μεταβιβαστεί, αλλοιωθεί, καταργηθεί ή επιβαρυνθεί δυνάμει δικαιοπραξίας, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης πριν από την ημερομηνία καταχώρισης των αρχικών εγγραφών και το σχετικό έγγραφο είχε εγγραφεί στα βιβλία του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρονται στα κτηματολογικά στοιχεία μεταξύ άλλων και οι εγγεγραμμένες πράξεις στο Υποθηκοφυλακείο που αφορούν στη μεταβίβαση του δικαιώματος της κυριότητας σε χρόνο προγενέστερο των αρχικών εγγραφών και όλα τα παρεπόμενα δικαιώματα  που υφίστανται στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές.

Υπενθυμίζουμε πως η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 που αφορά στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και την προθεσμία αμφισβήτησης, αναφέρει τα εξής:

4. α) Κατ` εξαίρεση των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3, αν το δικαίωμα που καταχωρίστηκε στην αρχική εγγραφή είχε μεταβιβαστεί, αλλοιωθεί, επιβαρυνθεί ή καταργηθεί δυνάμει δικαιοπραξίας, διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών, η διόρθωση της αρχικής εγγραφής δεν απαιτείται να γίνει με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η επαγόμενη τη μεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση του εγγραπτέου δικαιώματος πράξη καταχωρίζεται κατά μεταφορά από τα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με αίτηση του δικαιούχουή και κάθε τρίτου, που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως και 16, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει στο μεταξύ μεσολαβήσει άλλη, ασυμβίβαστη κατά περιεχόμενο, εγγραφήσ το κτηματολογικό φύλλο. Στην περίπτωση των πάσης φύσεως βαρών, τα οποία νομίμως έχουνσυσταθεί και βαρύνουν την κυριότητα ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του εάν η καταχώριση της συστατικής του βάρους πράξης στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου είναι προγενέστερη της κτήσεως του καταχωρισθέντος στο Κτηματολόγιο δικαιώματος. Η εξάλειψη των βαρών αυτών, που δεν έχουν καταχωρισθεί στο Κτηματολόγιο, μπορεί σε κάθε περίπτωση να διενεργηθεί και επί των βιβλίων του υποθηκοφυλακείου, χωρίς να γίνει η μεταφορά τους στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου προς το σκοπό της εξαλείψεως.

β) Η αίτηση της περίπτωσης α` που δεν επιβαρύνεται με τέλη και δικαιώματα, αναλογικά ή πάγια, υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ισχύει για την αγωγή της παραγράφου 2, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 7α. Με την αίτηση συνυποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα των δημοσίων εγγράφων και πιστοποιητικά εγγραφής τους στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη μεταβίβαση, αλλοίωση, επιβάρυνση ή κατάργηση του καταχωρισθέντος στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές εγγραπτέου δικαιώματος.Η  αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης γίνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και πάντως σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα της πράξης για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση γίνεται κατόπιν απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου, εφόσον συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες προς τούτο προϋποθέσεις. Χρόνος καταχώρισης στα κτηματολογικά φύλλα θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταχώριση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και 4α του άρθρου 16.

γ) Κατά της απόφασης του Προϊσταμένου, θετικής ή αρνητικής, ο αιτών, ο αρχικός εγγεγραμμένος και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου αυτού. Για τη διορθωμένη εγγραφή, που καταχωρίστηκε στο κτηματολογικό βιβλίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Η κατά το ουσιαστικό δίκαιο αρχή της χρονικής προτεραιότητας των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και βαρών δεν επηρεάζεται από τη χρονολογική σειρά διόρθωσης των πρώτων εγγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της νέας απόφασης με τις λεπτομέρειες που αφορούν στην ηλεκτρονική υποβολή:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998

 1. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 και η εγγραφή τους στα τηρούμενα βιβλία στα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, διενεργείται από τους Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους και Δικαστικούς Επιμελητές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον για τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών κατά τις διατάξεις του ίδιου νόμου (στο εξής «Χρήστης Αιτών») και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.
 2. Κάθε «Χρήστης Αιτών» εισέρχεται στη δικτυακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 με τους τρόπους που έχουν καθοριστεί ανά κατηγορία χρηστών (Δικηγόρος, Συμβολαιογράφος, Δικαστικός Επιμελητής, Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο) για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία και ορίζονται ειδικότερα στις εκδοθείσες μέχρι σήμερα αποφάσεις του ΔΣ του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 2681/2020, Β’4539/2023, Β’5726/2023, Β’ 1490/2024). Κάθε κατηγορία χρηστών όπως προαναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, δύναται να υποβάλει ηλεκτρονικά αιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο, για τις εγγραπτέες πράξεις που, κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998 και τις κατ’ εξουσιοδότηση του ίδιου νόμου εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, διαθέτει δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής.
 3. Ο «Χρήστης Αιτών» μέσω της εφαρμογής δημιουργεί ψηφιακό φάκελο για την «Υποβολή Αίτησης Άρθρου 6 §4» όπου επιλέγει και συμπληρώνει σε ηλεκτρονική φόρμα συγκεκριμένα πεδία που αφορούν: α) τα ακίνητα που αφορά η αιτούμενη διόρθωση, κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), αρμοδιότητας Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, β) τα στοιχεία του δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώματος για οποίο ζητείται η καταχώριση της πράξης με την ίδια διαδικασία, γ) τα στοιχεία της εγγραπτέας πράξης και του εγγράφου που αυτή περιέχεται, δ) τα στοιχεία μεταγραφής, άλλως εγγραφής στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου (συνδυασμός τόμου, αριθμού και ημερομηνίας μεταγραφής ή φύλλου και ημερομηνίας μεταγραφής της πράξης) και ε)τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) του προσαρτώμενου στην εγγραπτέα πράξη τοπογραφικού διαγράμματος ή τυχόν του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, όταν η εγγραπτέα πράξη επιφέρει γεωμετρική μεταβολή. Ακολούθως ο «Χρήστης» δημιουργεί ψηφιακό φάκελο, που περιλαμβάνει το έγγραφο στο οποίο περιέχεται η προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη, την περίληψη, το πιστοποιητικό μεταγραφής, άλλως εγγραφής, τα αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων ή το κτηματογραφικό διάγραμμα, όπου απαιτείται και τα προβλεπόμενα, κατά την κείμενη νομοθεσία, λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή. Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του ψηφιακού φακέλου, ο «Χρήστης Αιτών» τον υποβάλει και λαμβάνει μήνυμα από το Κτηματολογικό Γραφείο ή το Υποκατάστημα για τον αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρονικής υποβολής, ο χρήστης ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα ότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία υποβολής.
 4. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή σύμφωνα με τις προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται τα στοιχεία του ψηφιακού φακέλου, για να είναι συμβατά με το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και η συμβατότητα των συνυποβαλλομένων εγγράφων με τις προδιαγραφές.
 5. Μετά την παραλαβή της αίτησης, διενεργείται ο προβλεπόμενος έλεγχος για την αποδοχή ή την απόρριψή της κατά την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης επί της αιτούμενης διόρθωσης, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στο χρήστη και αναρτάται η απόφαση του Προϊσταμένου στα συνυποβαλλόμενα της αίτησης. Για κάθε βήμα της διαδικασίας επεξεργασίας και καταχώρισης, ενημερώνεται ο ψηφιακός φάκελος με το κατάλληλο στάδιο.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και Αρχές Λειτουργίας

 1. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 μπορεί να διενεργείται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων, όπως αυτό κάθε φορά ορίζεται με απόφαση του Φορέα. Σε περίπτωση που για το Κτηματολογικό Γραφείο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 δεν έχει εκδοθεί η απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου για την έναρξη της λειτουργίας του, η ηλεκτρονική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη κατά τις ημέρες τοπικής αργίας οιουδήποτε Υποκαταστήματος που έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί στο ίδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Όταν για το Κτηματολογικό Γραφείο έχει εκδοθεί η απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου για την έναρξη της λειτουργίας του, η ηλεκτρονική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη μόνο σε περίπτωση που για όλα τα Υποκαταστήματα που υπάγονται σε αυτό, έχει επέλθει διακοπή της επιτόπιας λειτουργίας τους.
 2. Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής υποβολής εποπτεύεται από το Φορέα και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, διακόπτεται και επαναλειτουργεί μετά την άρση της.
 3. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του άρθρου 1 δι- ασφαλίζεται η αρχή της χρονικής προτεραιότητας των άρθρων 2 παρ. 3 και 15 του ν. 2664/1998, η διαφάνεια, ο έλεγχος της ορθότητας της διαδικασίας και η αξιοπιστία κάθε επιμέρους ενέργειας. Τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα τεχνικά πρότυπα και να εγγυώνται, ιδίως, την ακεραιότητα, αυθεντικότητα, εμπιστευτικότητα, την ελεγχόμενη και προσωποποιημένη πρόσβαση σε εγγεγραμμένους χρήστες και την ποιότητα των εγγράφων, καθώς και των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τελούν υπό τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και των διατάξεων του ν. 4624/2019.
 4. Ο Φορέας:

α) μεριμνά για την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που εξασφαλίζεται από το σχεδιασμό της κατάλληλης πληροφοριακής αρχιτεκτονικής και δομής, ώστε να εξυπηρετείται απρόσκοπτα η ταχύτατη απόκριση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών και η ασφαλής φύλαξη των δεδομένων που εισάγονται,

β) λαμβάνει μέτρα και εκτελεί ενέργειες για την πρόληψη τεχνικών δυσχερειών,

γ) παρακολουθεί την υπηρεσία και εφαρμόζει ενδεχόμενα αναγκαίες προληπτικές ή/και διορθωτικές ενέργειες, όταν αυτό απαιτείται και

δ) οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας να συντάξει και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998».

Τα δεδομένα που εισάγονται από τους χρήστες κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με το σκοπό του Φορέα, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3
Καθορισμός ημερομηνίας για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998

Ως ημερομηνία για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, ορίζεται η Τρίτη 11 Ιουνίου 2024.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαμηλό το ποσοστό δήλωσης περιουσιών στο Κτηματολόγιο

Σύσκεψη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επαγγελματίες και φορείς που εμπλέκονται με το Κτηματολόγιο και τη χαρτογράφηση περιουσιών, είχε σήμερα στο Ρέθυμνο, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τον υφυπουργό συνόδευαν ο πρόεδρος του Κτηματολογίου Στυλιανός Σακαρέτσιος και στελέχη του φορέα, με στόχο να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων κτηματογράφησης και να δεχτούν προτάσεις, η αξιοποίηση των οποίων θα μπορούσε να ενισχύσει τους πολίτες να κτηματογραφήσουν την περιουσία τους.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, τα ποσοστά δήλωσης περιουσιών στο κτηματολόγιο από τους πολίτες είναι χαμηλά και αυτό είναι «αποτέλεσμα των πολλαπλών παρατάσεων και της έλλειψης εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη διαδικασία του κτηματολογίου».

Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, το κτηματολόγιο είναι η προσπάθεια όλης της χώρας «να συνεννοηθούμε ποια ιδιοκτησία ανήκει σε ποιον. Γι΄αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε ένα πολύ σημαντικό ψηφιακό εργαλείο maps. ktimatologio.gr, ένας χάρτης ψηφιακός που για πρώτη φορά επιτρέπει στον πολίτη, στον ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας, να μπει και με ένα απλό εντοπισμό, ένα απλό zoom να εντοπίσει την περιουσία του και πώς αυτή έχει καταγραφεί ή οριοθετηθεί από το κτηματολόγιο. Εφόσον συμφωνεί ο πολίτης, με πολύ απλά ψηφιακά βήματα ή δια ζώσης, να το δηλώσει».

Αυτό πρέπει να το κάνουν οι πολίτες μέχρι 30 Νοεμβρίου 2024, καθώς δεν θα δοθεί άλλη παράταση, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός. «Έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις, είναι πολυετής διαδικασία που δεν πάει άλλο. Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί για την ολοκλήρωση κτηματολογίου πανελλαδικά το 2025. Έτσι και στο Ρέθυμνο 236.000 δικαιώματα περιουσιακά, λείπουν αυτή την περίοδο από τις δηλώσεις». Σχετικά με το γιατί πρέπει να δηλώσουν οι πολίτες την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, ο κ. Κυρανάκης είπε, απευθυνόμενος κυρίως στους νέους, πως: «’Εχουμε κληρονομήσει από τους γονείς και από τους παππούδες τη γη και την περιουσία, την οποία απέκτησαν με κόπους, που χτίστηκε μια ολόκληρη ζωή, δεκαετίες και αιώνες. Οπότε έχουμε καθήκον να την κατοχυρώσουμε και αν δεν το κάνουμε τότε μπλέκουμε δικαστικά».

Για τις περιπτώσεις που ο πολίτης δεν συμφωνεί με τα δεδομένα του κτηματολογίου, μέσω της εφαρμογής, τότε «χρειάζεται να έχει ένα τοπογραφικό διάγραμμα, με ένα μηχανικό σε συνεννόηση. Αν όμως υπάρχουν μικρές αποκλείσεις και αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος, δεν χρειάζεται τοπογραφικό. Άρα δεν χρειάζεται να μπει σε έξοδα περιττά. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο λεγόμενος τίτλος κτήσης, το συμβόλαιο ή αν δεν έχει, διότι υπάρχουν πολλές περιουσίες από το παρελθόν που έχουν προέλθει με συμβόλαια λόγου, χρησικτησίες και όλα αυτά, χρειάζεται τότε η δήλωση του Ε9 και μία ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου. Με αυτή την απλή διαδικασία κατοχυρώνει ο πολίτης το δικαίωμα τους και ακόμα αν του λείπει ένα χαρτί ένα δικαιολογητικό, μπορεί να το φέρει αργότερα. Μέχρι όμως στις 30 Νοεμβρίου 2024».

Όπως επισημάνθηκε τόσο από τον κ. Κυρανάκη όσο και από τον δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη, «αυτή είναι μία απλή ενέργεια που οφείλουμε να κάνουμε όλοι ώστε να καταχυρώσουμε την περιουσία και να δοθεί αξία στη γη». Ο κ. Μαρινάκης είπε επίσης ότι η πρόταση του υφυπουργού ώστε να δοθούν νομικά υπομνήματα με κατευθύνσεις, που μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις, είναι πολύ σημαντικό, διότι το θέμα του κτηματολογίου πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει διότι είναι μία απαραίτητη συνισταμένη της ασφάλειας των συναλλαγών. «Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε μία πολιτισμένη χώρα και να μην έχουμε ακόμα δασολόγιο και κτηματολόγιο. Αυτά τα δύο εργαλεία συμπλέκονται, δεν είναι προς τιμή μας ότι υπάρχει αυτή η στέρηση. Σίγουρα υπάρχουν αντικειμενικές δυσχέρειες τις οποίες εξηγήσαμε στον υφυπουργό. Το εργαλείο το ψηφιακό που γνωστοποίησε ο υφυπουργός είναι πολύ χρήσιμο για τους πολίτες, ειδικά για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που οι καταγραφή τους δεν περιέχει λάθη στο κτηματολόγιο. Για να μπορέσει επιτέλους να μπει μία τάξη σε αυτό το χάος, όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι ο υφυπουργός έδειξε διάθεση να δεχθεί παρεμβάσεις ώστε να μπορούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα»

Ο δήμαρχος Ρεθύμνης είπε χαρακτηριστικά ότι «όπως ο δήμος δεν βάζει ποτέ σε δοκιμασία τους πολίτες, το ίδιο ακριβώς πρέπει να κάνει και το κράτος. Θεωρώ πως η αντίληψη νομικών υπηρεσιών του δημοσίου είναι στείρα κάποιες φορές, που υπό την επιταγή της εξάντλησης όλων των ενδίκων μέσων καθυστερούν διαδικασίες… αν συνεννοηθούμε, όλα αυτά θα πάνε πολύ πιο γρήγορα».

Στο Ρέθυμνο λειτουργεί το hub για τα υποθηκοφυλακεία όλη της Κρήτης και σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, «σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να ψηφιοποιηθούν πάνω από ένα δισεκατομμύριο σελίδες στα παλιά υποθηκοφυλακεία δηλαδή 390 σε όλη τη χώρα. Με νόμο του 2018 έπρεπε να έχουν κλείσει αλλά είναι μία διαδικασία η οποία καθυστέρησε. Εμείς από τον Ιούλιο που αναλάβαμε μέχρι και σήμερα έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τους ρυθμούς ψηφιοποίησης και μέχρι τέλος του 2024 όλα τα υποθηκοφυλακεία θα έχουν κλείσει και θα έχουν μεταφέρει το αρχείο τους στα πολύ λιγότερα προφανώς κτηματολογικά γραφεία. Αυτό σημαίνει ότι ο δικηγόρος είτε βρίσκεται στο Ρέθυμνο, στην Αθήνα, είτε στον Έβρο, θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις σελίδες των παλιών υποθηκοφυλακείων ψηφιακά, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφτεί κανένα κτίριο σε όλη την Ελλάδα. Το πρώτο υποθηκοφυλακείο που έχει ψηφιοποιηθεί στην Ελλάδα είναι του Μυλοποτάμου ακολουθούν και αυτά σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε όλη την Κρήτη».

Όπως τονίστηκε, μετά την ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων, όλοι θα μπορούν να μιλούν την ίδια γλώσσα, να λειτουργούν με ίδιους κανόνες και οι νέες συναλλαγές, οι νέες πράξεις αγοραπωλησίας, σύμφωνα με τον υφυπουργό, θα γίνονται πλέον ψηφιακά, χωρίς την ταλαιπωρία από τις στοίβες χαρτιών, τους χαμένους φακέλους και τις καθυστερήσεις μηνών.

«Η ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων εγγυώμαι, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2025», είπε ο κ. Κυρανάκης γνωστοποιώντας ότι οι πολίτες δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ, αφού χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όλα όσα ισχύουν για τους πολίτες, τα ίδια ως διαδικασία αφορά τόσο τους δήμους όσο και την εκκλησία, είπε ο υφυπουργός, επισημαίνοντας παράλληλα ότι: ¨Δίδεται η δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, για πολλαπλή δήλωση τόσο από την εκκλησία όσο και από τους δήμους, ώστε να επιλέξουν μέσο πολλαπλής δήλωσης πάνω στο πάζλ τον οριοθετημένων περιουσίων, όλα όσα εκκλησία και δήμοι θεωρούν ότι τους ανήκουν, εκδίδοντας αυτόματα ένα αρχείο με πολλά ΚΑΕΚ. Στη συνέχεια με μία απλή ψηφιακή εφαρμογή μπορούν να δηλώσουν και να προσκομίσουν στη συνέχεια, όλα όσα θα λείπουν από τους φακέλους».

Τόσο τα στελέχη του Κτηματολογίου όσο και ο υφυπουργός τόνισαν ότι η χαρτογράφηση της περιουσίας των πολιτών και οι δηλώσεις στο κτηματολόγιο θα απλουστεύσουν διαδικασίες που μέχρι σήμερα κούραζαν τους πολίτες.

Στα κάγκελα ιδιοκτήτες και μηχανικοί για το πιστοποιητικό αντιπυρικής προστασίας

ethnos.gr: από τον Κώστα Ασημακόπουλο

Στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού βρίσκονται χιλιάδες πολίτες, επαγγελματίες αλλά και δημοτικοί υπάλληλοι που εμπλέκονται στη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού αντιπυρικής προστασίας για τα ακίνητα που βρίσκονται σε ιδιοκτησίες σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασικές εκτάσεις.

Τα προβλήματα είναι τεράστια για τις ιδιοκτησίες που έχουν την υποχρέωση να συμμορφωθούν με τα νέα μέτρα μέσα σε λίγα 24ωρα. Επικρατεί σύγχυση και ανασφάλεια και οι περισσότεροι έχουν περιέλθει σε αδιέξοδα. Για αρχή απαιτούνται από 400 έως 600 Ευρώ για την έκθεση του τεχνικού επιστήμονα (μηχανικός, γεωπόνος, δασολόγος κλπ). Από εκεί και πέρα αρχίζει ο Γολγοθάς της εφαρμογής των παρατηρήσεων της έκθεσης αφού ο ιδιοκτήτης στο τέλος της ημέρας πρέπει να κάνει και υπεύθυνη δήλωση πως έκανε τις εργασίες που αναφέρονται στην έκθεση. Κι εκεί αρχίζουν τα… όργανα. Απαιτούνται κλαδέματα, κοπές μεγάλων δέντρων, καθαρισμοί, επισκευές, πολυδάπανες μετατροπές σε ξύλινα πορτοπαράθυρα, ξύλινες στέγες, περιφράξεις ακόμα και σε υδρορροές αλλά και στις περιφράξεις περιμετρικά των ιδιοκτησιών με υλικά ειδικών προδιαγραφών όπως περιγράφονται στο Φ.Ε.Κ.

«Αδύνατον να υλοποιηθούν»

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες όπως οι πολιτικοί μηχανικοί η συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων είναι αδύνατον να υλοποιηθούν εντός των χρονικών ορίων. Επί πλέον απαιτούνται υψηλές δαπάνες και ελάχιστοι είναι οι ιδιοκτήτες που θα μπορέσουν να τακτοποιήσουν όλες τις εκκρεμότητες. Άρα όλοι θα είναι παράνομοι μετά το πέρας των προθεσμιών και δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης εάν το σπίτι τους καεί από πυρκαγιά.

Το σαφάρι των προστίμων

Και δεν είναι μόνο αυτά. Μετά αρχίζει το σαφάρι των δειγματοληπτικών ελέγχων. Θα συσταθεί τριμελή επιτροπή με έναν υπάλληλο της οικείας Περιφέρειας, έναν υπάλληλο του οικείου Δήμου και έναν επιστήμονα (μηχανικό, γεωπόνο κλπ).

Τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν συμμορφωθεί με τις εκθέσεις των μηχανικών ή έχουν κάνει ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις είναι δυνατόν να φτάσουν και τις 50.000 Ευρώ. Τα πρόστιμα πηγαίνουν στα ταμεία των δήμων οι οποίοι όμως από την πλευρά τους βρίσκονται σε δεινή θέση.

Το μπαλάκι στους Δήμους

Μετά τον αιφνιδιασμό τους, διαπιστώνουν πως ούτε προσωπικό έχουν για να διαχειριστεί την κατάσταση, ούτε κονδύλια, ούτε υποδομή αλλά ούτε και την απαραίτητη ενημέρωση για να σηκώσουν όλο αυτό το βάρος των διαπεραιώσεων, ειδικά μάλιστα όταν θα πρέπει να υποδεχτούν χιλιάδες δηλώσεις μέχρι να λειτουργήσει η πλατφόρμα στο gov.gr.

Δεν προλαβαίνουν με τίποτα

Είναι χαρακτηριστικό πως οι μεγαλύτεροι σε έκταση Δήμοι της Αττικής, δηλαδή, οι δήμοι Μάνδρας Ειδιλλίας, Ωρωπού, Μαραθώνα, Αχαρνών και Λαυρεωτικής έχουν περίπου 300.000 τέτοιες ιδιοκτησίες. Αν ληφθεί υπ΄ όψη πως στην καλύτερη περίπτωση κάθε πολιτικός μηχανικός μπορεί να διεκπεραιώσει 3-4 υποθέσεις την ημέρα γίνεται αντιληπτό πως θα χρειαστεί όλο το καλοκαίρι και όλο το επιστημονικό προσωπικό της χώρας για να τακτοποιήσουν όλες τις ιδιοκτησίες.

«Κράτος που αποποιείται τις ευθύνες του»

«Γενικά βλέπω υπερβολικό και ανεφάρμοστο όλο το νόμο. Προσπαθεί το κράτος να αποποιηθεί των ευθυνών της πυροπροστασίας των πολιτών και μεταφέρει τις ευθύνες στους πολίτες. Δεν υπάρχει ουσία σε όλο αυτό. Έχει ήδη δημιουργήσει ένα χάος. Από τη μία ημέρα στην άλλη μας επιβάλλουν περιορισμούς και πρόστιμα για να αποποιηθούν των ευθυνών. Τελικά έχουμε δημοκρατία ή δικτατορία;» λέει στο ethnos.gr ο πολιτικός μηχανικός Βασίλης Δημητρίου που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα.

«Εμάς ποιος μας προστατεύει από το κράτος;»

«Συζητώντας με συνάδελφους μου αλλά και πολίτες διερωτόμαστε ποια μυαλά μπορεί να σκέφτηκαν όλα αυτά. Εμάς ποιος μας προστατεύει από αυτούς που σκέφτονται και νομοθετούν αυτά τα εκτρώματα; Τα περισσότερα που αναφέρουν δεν εφαρμόζονται. Σε λίγες ημέρες θα είναι όλοι παράνομοι» πρόσθεσε ο Βασίλης Δημητρίου.

«Οι πολίτες είναι θυμωμένοι»

«Πέρασα πολλές ώρες για να μελετήσω το νέο νόμο ώστε να οργανώσω το γραφείο μου και να ενημερώσω τους πολίτες. Οι περισσότερες ιδιοκτησίες στον Μαραθώνα πρέπει να κάνουν εργασίες χιλιάδων ευρώ για να είναι νόμιμοι. Θα πρέπει επίσης να κόψουν χιλιάδες δέντρα. Τι ζώνες να γίνουν σε μία ιδιοκτησία με έκταση μισό στρέμμα; Και το αντίθετο. Που θα βρεθούν τα χρήματα για περιφράξεις με τα ειδικά υλικά που είναι πανάκριβα; Ποιος έχει να δαπανήσει τόσα πολλά χρήματα για νέα πορτοπαράθυρα, στέγες και περιφράξεις και μάλιστα μέσα σε ένα μήνα; Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Προσωπικά τώρα ξεκινάω με τις πρώτες εκθέσεις ιδιοκτησιών και οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι και θυμωμένοι».

«Θα φάμε όλοι ξύλο…»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πολιτικός μηχανικός Πέτρος Δέδες που δραστηριοποιείται στον Κάλαμο του Δήμου Ωρωπού: «Ο κόσμος είναι θυμωμένος και είναι σε απόγνωση. Δε μας πιστεύουν που τους τα λέμε. Οι περισσότεροι δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν  ούτε καν την έκθεση του μηχανικού. Δε συζητάμε για όλες τις υπόλοιπες εργασίες που πρέπει να γίνουν. Κάποιοι μάλιστα πιστεύουν πως εμείς βγάλαμε το νόμο και ξεσπάνε σε μας. Αν αρχίσουν και οι έλεγχοι από τους δήμους και πέσουν πρόστιμα, θα φάμε όλοι ξύλο, δεν υπάρχει περίπτωση…».

Δεν συνεργάζονται όλες οι υπηρεσίες

«Προσωπικά έχω κάνει μεγάλη προετοιμασία για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τους πολίτες και να δώσω απαντήσεις στα χιλιάδες ερωτήματα που έχουν. Γενικά ως φιλοσοφία ο νέος νόμος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά η εφαρμογή είναι άλλο πράγμα. Πριν εφαρμοστεί θα έπρεπε να είχαν γίνει πολλά περισσότερα και να υπάρχουν βοήθειες. Πρώτα απ΄ όλα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι δήμοι, οι υπηρεσίες, το επιστημονικό προσωπικό και οι πολίτες. Από τη μία μέρα στην άλλη δε γίνεται να εφαρμοστούν τόσο σοβαρές αλλαγές. Θα έπρεπε να έχει ετοιμαστεί η πλατφόρμα στο gov.gr και να υπήρχε συνεργασία με το κτηματολόγιο και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Πολλοί ιδιοκτήτες δε μπορούν να προχωρήσουν τις διαδικασίες διότι οι ιδιοκτησίες τους χαρακτηρίζονται ως δασικές. Άλλες ιδιοκτησίες έχουν ανοικτά κληρονομικά και άλλες για να εφαρμόσουν τα μέτρα θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να δαπανήσουν χιλιάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ».

Κόβονται τα πεύκα αλλά ποιος δίνει την άδεια;

«Επίσης υπάρχουν πολλές αντιφάσεις. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έκθεση που δίνω εγώ ως πολιτικός μηχανικός θα πρέπει να κοπούν όλα τα δέντρα σε απόσταση 5 μέτρων από το σπίτι. Κι αν τα δέντρα είναι πεύκα; Ποιος θα δώσει την άδεια να κοπούν τα πεύκα; Τα δασαρχεία έχουν υποδομή και προσωπικό να εκδώσουν τόσο μεγάλο αριθμό αδειών σε σύντομο χρονικό διάστημα; Δεν αναφέρομαι καν στο κόστος για το κόψιμο των δέντρων και τις ευθύνες για την απομάκρυνση της ξυλείας».

Νέο εμπόδιο η διαβάθμιση επικινδυνότητας οικισμών

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι Δήμοι οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αιφνιδιάστηκαν με τα νέα δεδομένα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι νομικές κινήσεις της ΚΕΔΕ με προσφυγή στο ΣτΕ. Οι Δήμοι ούτε το προσωπικό έχουν, ούτε και τους πόρους για να υλοποιήσουν τα προβλεπόμενα. Ο νόμος φέρνει τους Δήμους σε αντιπαράθεση με τους δημότες καθώς τα έσοδα των προστίμων θα πάνε στα ταμεία των  δήμων.  Επιπλέον οι δήμοι που έχουν οικισμούς πλησίον ή εντός των δασικών εκτάσεων θα πρέπει εκτός όλων των άλλων υποχρεώσεων τους να συντάξουν μέχρι 26 Μαΐου χάρτες διαβάθμισης επικινδυνότητας οικισμών και με βάση αυτούς τους χάρτες να κινηθούν οι εκθέσεις αξιολόγησης. Η πιστοποίηση διαβάθμιση επικινδυνότητας οικισμού είναι μία ακόμα προϋπόθεση που θα πρέπει να διαθέτει ένας ιδιοκτήτης και να την προμηθευτεί εγκαίρως ώστε ο φάκελος του να είναι πλήρης και να αποφύγει τις συνέπειες αλλά και να μπορέσει να αποζημιωθεί σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Παραδείγματα οι αντιφάσεις των νόμων

Πολλές είναι και οι αντιφάσεις των ίδιων των νόμων μέσα στις οποίες «χάνονται» μηχανικοί και ιδιοκτήτες. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές:

 1. Πολλοί ιδιοκτήτες έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο καθώς οι ιδιοκτησίες τους εμφανίζονται στο κτηματολόγιο ως δασικές εκτάσεις. Υποχρεώνονται δηλαδή οι ιδιοκτήτες να κάνουν μελέτες και έξοδα για κάτι που δεν θα μπορούν να μεταβιβάσουν ή που δεν τους ανήκει.
 2. Οι πολεοδομίες δηλώνουν αναρμόδιες για το χαρακτηρισμό επικινδυνότητας των οικισμών ενώ στην πραγματικότητα είναι οι υπηρεσίες που πρέπει να οργανώσουν το όλο πλάνο μαζί με την τεχνική υπηρεσία του κάθε Δήμου.
 3. Ενώ ο νόμος προβλέπει περιφράξεις με ύψος μέχρι 1,20 μέτρα ο νόμος για την αντιπυρική προστασία αναφέρει μέχρι και 2 μέτρα με ειδικές προδιαγραφές.
 4. Προβλέπονται κοπές δέντρων σε απόσταση 5 μέτρων από την σκεπή ή τον τοίχο του σπιτιού αλλά δεν γίνεται αναφορά για τις κοπές των πεύκων τα οποία για να κοπούν θα πρέπει να γίνει αυτοψία και να δοθεί άδεια από το δασαρχείο.

Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας

Με βάση των στοιχείων που βάζει ο επιστήμονας για κάθε ιδιοκτησία βγαίνει ένας συντελεστής με κλίμακα από το 1 έως το 5.

Τα όσα αναφέρουν οι μηχανικοί στην έκθεση τους διαχωρίζονται σε μέτρα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

Στα μέτρα ενεργητικής ασφάλειας που πρέπει να γίνουν άμεσα περιλαμβάνονται:

Κουφώματα: Τα ξύλινα πορτοπαράθυρα θα πρέπει να αντικατασταθούν με μεταλλικά και να τοποθετηθούν σίτες με μεταλλικές ίνες, να σφραγίζονται όλα τα κενά και να επικαλυφθούν όλα τα ξύλινα στοιχεία.

Σκεπές: Επικάλυψη των ξύλινων γείσων και όλων των ξύλινων στοιχείων καθώς και αντικατάσταση όλων των πλαστικών υδρορροών με άκαυστα υλικά κατηγορίας Α1 ή Α2L-s1, d0.

Περιφράξεις: Συμπαγής περίφραξη (μπετό) ύψος ενός μέτρου. Από εκεί και πάνω μεταλλικό πλέγμα 50 πόντων με ελάχιστη οπή σύρματος 2 τετραγωνικών εκατοστών έτσι ώστε όταν θα έρθει το μέτωπο της φωτιάς να μην περάσουν τα φλεγόμενα φρύγανα.

Κόψιμο των δέντρων περίφραξης: Απαγορεύονται οι συστάδες δέντρων περιμετρικά των περιφράξεων. Κλαρί με κλαρί κάθε δέντρου θα πρέπει να έχει 5 μέτρα απόσταση. Τα ενδιάμεσα πρέπει να κοπούν.

Πρόσβαση στο σπίτι: Αν το σπίτι βρίσκεται άνω των 30 μέτρων από τη κεντρική είσοδο του οικοπέδου θα πρέπει να κατασκευαστεί δίοδος για πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικά) μέχρι το σπίτι.

Τέντες: Αφαίρεση υφασμάτινων τεντών και αντικατάσταση τους με ειδικά άκαυστα σκίαστρα

Τα κλαδέματα γύρω από το σπίτι

 • Σε απόσταση από 0 έως 2 μέτρα από το σπίτι επιτρέπεται μόνο γρασίδι.
 • Σε απόσταση από 2 έως 5 μέτρα επιτρέπονται θάμνοι μέχρι ένα μέτρο.
 • Σε απόσταση 0 έως 5 μέτρα από το σπίτι πρέπει να κοπούν όλα τα δέντρα.

Γεννήτριες και αντλίες

Στα μέτρα ενεργητικής ασφάλειας δίνεται διορία μέχρι και δύο χρόνια για να τακτοποιηθούν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Εγκατάσταση ενός τουλάχιστον σημείου υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου  με τοποθέτηση κρουνού συμβατού με τις προδιαγραφές που υπάρχουν για τα οχήματα πυρόσβεσης.

Οι κάτοχοι πισίνας ή δεξαμενής θα πρέπει να διαθέτουν αντλητικό σύστημα και γεννήτρια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

 

Διαβάστε ακολούθως τα στοιχεία που δίνονται στο διάταγμα για την Πυροπροστασία:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:

α. Της υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114),

β. του άρθρου 53Α και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),

γ. του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Α’ 289),

δ. του π.δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α’ 157),

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),

ζ. του π.δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

η. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

θ. της υπό στοιχεία ΥΠ 513/10-07-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4438),

ι. της υπό στοιχεία 21545 οικ. Φ.700.9/2024 απόφασης του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2024 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους» (Β’ 2387),

ια. της υπό στοιχεία 21560 οικ. Φ.700.20/2024/22.4.2024 απόφασης του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Πυροσβεστική Διάταξη 20/2024 «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα».

 1. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης των μέτρων πυροπροστασίας σε οικοπεδικούς χώρους και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 32349/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/19.4.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τουΥπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζουμε:

Την Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα».

 

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής

 1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

(α) Περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

(β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

(γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ. (α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

(δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

 1. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α. των περιοχών και εκτάσεων της παρ.

Άρθρο 2
Διαδικασία καθαρισμού

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

στ. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Άρθρο 3
Μέριμνα υπόχρεων

 1. Οι υπόχρεοι για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτοί καθορίζονται, οφείλουν μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους να προβαίνουν στην υποβολή αυτής στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020 (Α’ 27), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π.), ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους. Για το πρώτο έτος σύστασης του μητρώου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων ορίζεται η 31η Μαΐου
 2. Σε κάθε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού, τεκμαίρεται ως παρασχεθείσα η συναίνεση του υπόχρεου στην διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου του από τον οικείο δήμο.
 3. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των εκτάσεων του άρθρου 1 οφείλουν να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους δειγματοληπτικούς ή έκτακτους ελέγχους, αυτοψίες και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων του οικείου Δήμου και της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 4
Μέριμνα – Αρμοδιότητες Δήμων

 1. Ο οικείος Δήμος, μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων, έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, με κάθε πρόσφορο μέσο, για το περιεχόμενο της υποχρέωσης καθαρισμού, όπως με ανάρτηση στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Δήμου, αποστολή ενημερωτικού υλικού στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του υπόχρεου ή τυχόν αντικλήτου του, ενημερώσεις στα καταστήματα του Δήμου ή των Δημοτικών Διαμερισμάτων, σε τοπικούς φορείς και συλλόγους, σε συνεργασία με την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 2. Ο οικείος Δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου, μεριμνά για τη διενέργεια αυτεπάγγελτης αυτοψίας, εξέτασης καταγγελιών για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων των υπόχρεων του άρθρου 1, ή/και τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π.), το οποίο και ενημερώνει για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
 3. Για την ανεύρεση των στοιχείων των υπόχρεων, ο οικείος Δήμος δύναται να ανατρέχει στα δεδομένα που αντλούνται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53Α του ν. 4662/2020 (Α’ 27), από τα αρχεία του, από τα δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου κ.λπ.
 4. Ειδικά για περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για καθαρισμό τους, ο οικείος Δήμος, ταυτόχρονα με την επιβολή του προστίμου του άρθρου 6 της παρούσας, αιτείται προς την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας, αποστέλλοντας το Παράρτημα Α της παρούσας, για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς και βάσει αυτής προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων για την άρση του κινδύνου.
 5. Σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος διαπιστώνεται με σχετικό έγγραφο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (παρ. 3 του άρθρου 5), επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας των προηγούμενων εδαφίων, ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον οικείο Δήμο για την άμεση άρση του κινδύνου.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

 1. Σε περίπτωση που από τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από όργανα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ή/και τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π.), διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο (έγγραφο, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.), τον οικείο Δήμο, προκειμένου να ακολουθηθεί από αυτόν η διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 6 της παρούσας, και σε κάθε περίπτωση ενημερώνουν για τα αποτελέσματα των ελέγχων το Εθνικό Μητρώο. Μετά τη διενέργεια αυτοψίας συντάσσεται το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Β.
 2. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, δια των οργάνων της, προβαίνει κατόπιν αίτησης του οικείου δήμου, στη διενέργεια αυτοψίας σε περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας, και εφόσον διαπιστώνεται η συνδρομή υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς στους ως άνω χώρους, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης των χαρακτηριστικών παραμέτρων της περιοχής επιρροής του χώρου λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, τις κλιματολογικές συνθήκες, τη συχνότητα συμβάντων πυρκαγιάς, την κλίση, τη βλάστηση και τη φυτική καύσιμη ύλη του χώρου και της ευρύτερης περιοχής, την πυκνότητα του δομημένου περιβάλλοντος τις υποδομές και δίκτυα, τη γειτνίαση με ευαίσθητες εγκαταστάσεις (όπως ενδεικτικά νοσοκομεία, σχολεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων κ.τ.λ.), καθώς και με δάση, δασικές εκτάσεις, πάρκα, άλση κ.τ.λ., αποστέλλεται στον οικείο Δήμο συμπληρωμένο το Παράρτημα Γ’ της παρούσας.
 3. Σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προς τον οικείο Δήμο, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του άρθρου 4 της παρούσας, ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον οικείο Δήμο προς το σκοπό άμεσης άρσης του κινδύνου (παρ. 5 του άρθρου 4). Για τη διαπίστωση της επείγουσας περίπτωσης και της συνδρομής άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος Δ της παρούσας, που ενδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα και την ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα, όπως είναι ενδεικτικά (α) ο δείκτης επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλός) ή 5 (κατάσταση συναγερμού), σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, (β) η σε εξέλιξη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή, (γ) τα Τακτικά και τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού ή τα Έκτακτα Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, σύμφωνα με τα οποία, οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιάς στην περιοχή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη, εφόσον κρίνει απαραίτητο, και τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Κυρώσεις

 1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο:

α. Πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ,

β. η δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

 1. Κατά του προστίμου ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση στον δήμο εντός αποκλειστικής προ- θεσμίας δέκα (10) ημερών.
 2. Μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας ή εφόσον η ένσταση δεν έχει γίνει αποδεκτή, ο οικείος Δήμος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών να προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, κατά προτεραιότητα βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.
 3. Η δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου Δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 4. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης των στοιχείων των υπόχρεων, ακολουθείται η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εξαιρουμένης της διαδικασίας επιβολής προστίμου και των προθεσμιών που αναφέρονται σε αυτήν.
 5. Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53Α του ν. 4662/2020.
 6. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης του άρθρου 3 στο Εθνικό Μητρώο, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53Α του ν. 5075/2023, τιμωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 53Α του ν. 4662/2020 με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα (70) ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

 1. Με την παρούσα δεν θίγονται οι διατάξεις:

α. Της υπό στοιχεία 12030 Φ.109.1/10.5.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 713), καθώς και λοιπές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στις αρμοδιότητες ή στις υποχρεώσεις Υπουργείων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων ή σε θέματα συνεργασίας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

β. Της υπό στοιχεία 21545 οικ. Φ.700.9/2024 απόφασης του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2024 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους» (Β’ 2387).

γ. Της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/ 19.5.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (Β’ 3475), αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υπόχρεων, όπως εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας, υποβολή τεχνικής έκθεσης, λήψη των απαιτούμενων από την τεχνική έκθεση μέτρων και υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη.

δ. Της πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων, της δασικής νομοθεσίας περί προστασίας δασών και των δασικών εκτάσεων, προστασίας του περιβάλλοντος, αγροτικής, αρχαιολογικής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής ή άλλης ειδικότερης νομοθεσίας.

 1. Οι υπόχρεοι οφείλουν να ακολουθούν τα προβλεπόμενα των διατάξεων του ν. 4819/2021 (Α’ 129) και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/199776/2429/2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5888), αναφορικά με τις υποχρεώσεις των πολιτών για τα απόβλητα κηπουρικών εργασιών και τις υποχρεώσεις ως προς την καθαριότητα των πεζοδρομίων.

Άρθρο 8
Παραρτήματα

 1. Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παραρτήματα Α’, Β’, Γ’ και Δ’. Ειδικότερα:

Παράρτημα Α’. Υπόδειγμα Φύλλου Ελέγχου για Δήμους Παράρτημα Β’. Υπόδειγμα Φύλλου Ελέγχου για Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.)

Παράρτημα Γ’. Υπόδειγμα Φύλλου Ελέγχου για Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) – Υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς σε περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους.

Παράρτημα Δ’. Επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.

 1. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να τροποποιείται κάθε τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα αναφορικά με τα Παραρτήματα Α’, Β’, Γ’ και Δ’ της παρούσας.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία 18851 οικ.Φ.700.20/ 7.4.2023 απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 20/2023 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα» (Β’ 2549).

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κτηματολόγιο: Από σήμερα η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην Αττική

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που αφορά στον καθορισμό της ημερομηνίας για την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην Περιφέρεια Αττικής.

Αναλυτικά & σύμφωνα με την απόφαση, από σήμερα 13η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη, η υποβολή των αιτήσεων για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων κατά τους ορισμούς του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 όπως ισχύει, από τους Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους και Δικαστικούς Επιμελητές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον για τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών κατά τις διατάξεις του ίδιου νόμου, στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο στην Περιφέρεια Αττικής, διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά από τα ίδια πρόσωπα.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων σύμφωνα με την παρ. 1 και την εγγραφή τους στα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο στην Περιφέρεια Αττικής, ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στην υπό στοιχεία ΔΣ 264/8/28.12.2023 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 7471).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 13η Μαρτίου 2024.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με την απόφαση από εδώ

Ζητήματα Δασικού Δικαίου (χαρακτηρισμός – δασικοί χάρτες – επεμβάσεις – εξαγορές σε δάση)

Γράφει ο Παναγιώτης Γαλάνης στο dasarxeio.com,

Δικηγόρος Περιβαλλοντικού – Πολεοδομικού Δικαίου, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ,

Στην πράξη όσων ασχολούνται με τη δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία αναφύονται συχνά ερωτήματα αφορώντα το νομικό πλαίσιο των επεμβάσεων σε δασικά οικοσυστήματα αλλά και των δασικών χαρτών-χαρακτηρισμών δασών. Ειδικότερα, και αυτό αποτελεί αντικείμενο του παρόντος άρθρου, που συνιστά συμπίλημα νομικής γνωμοδότησης του γράφοντος, ως δικηγόρου.

Συγκεκριμένα, τίθεται το εξής ιστορικό: Το καζίνο Κ, που λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) διά των αρμοδίων οργάνων του επιδιώκει να επεκταθεί στην όμορη έκταση, η οποία ωστόσο κατά μεγάλο της μέρος καλύπτεται από εκτάσεις που φαίνεται πως αποτελούν δάση. Η επιχείρηση ισχυρίζεται ότι η έκταση αυτή, αφού δεν μπορεί να αποδώσει δασοκομικά προϊόντα στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως αποδεικνύεται και από τρεις (3) εκθέσεις δασολόγων,  δεν μπορεί και να χαρακτηρίζεται «δάσος» κατά νόμο.

Ερωτάται:

α) Ευσταθεί ο ισχυρισμός αυτός; Αν μάλιστα είχε εκκινήσει διαδικασία προσωρινού χαρακτηρισμού της έκτασης ως δάσους (πριν την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη), πώς δύναται να αμυνθεί το Κ;

Ενώ ερωτάται επιπροσθέτως:

β) Αν μέρος της συνολικής έκτασης ανήκει σε ΝΠΔΔ, τότε διαφέρει σε κάτι η νομική μεταχείρισή της;

γ) Είναι επιτρεπτή η επέμβαση;

δ) Ανεξαρτήτως της απάντησής σας στα προηγούμενα ερωτήματα, αν η επιχείρηση ισχυριστεί ότι η εν λόγω έκταση είχε εκχερσωθεί προ του 1975, έχει αυτό το γεγονός έννομες συνέπειες;

Ερωτάται:

Αξιολογήστε τους ισχυρισμούς της επιχείρησης και τα περαιτέρω ερωτήματα.

Απάντηση:

α) Η σημερινή ελληνική έννομη τάξη χαρακτηρίζεται από μία αξιοσημείωτη πολυνομία και πολυπλοκότητα των σχετικών με τα δάση διατάξεων που προκαλούν ενίοτε σύγχυση στον νομικό της θεωρίας και τον εφαρμοστή του δικαίου, αλλά το σύνολο αυτών των νόμων μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό, παρά τις δυσκολίες ερμηνείας και εφαρμογής που ενίοτε παρατηρούνται[1]. Στο ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας εντοπίζονται διατάξεις που αναφέρονται στη δασική προστασία. Ήδη από το 1975, οπότε και ετέθη σε ισχύ, οι ρυθμίσεις για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, ήτοι το άρθρο 24 και το άρθρο 117 παρ. 3 και 4 του Συντάγματος (για τις αναδασωτέες εκτάσεις) αποτέλεσαν αρκετά προοδευτική γραμμή για την εποχή τους, εν συγκρίσει και με άλλα ευρωπαϊκά συντάγματα.

Η ιστορική εξέλιξη της δασικής νομοθεσίας κατέδειξε την ευρύτερη σύγχυση γύρω από τις λειτουργίες που επιτελεί το δάσος, οι οποίες είναι αναπόσπαστα (εννοιολογικά) συνδεδεμένες με την έννοια του ίδιου του δάσους και της δασικής έκτασης. Προέχει, λοιπόν, η εξέταση του ορισμού του δάσους, ώστε να καταστούν εμφανείς και οι εννοιολογικές του ομοιότητες και διαφορές προς την έννοια της αναδασωτέας έκτασης.

Ο ορισμός του δάσους και της δασικής έκτασης περιεχόταν αρχικά στον νόμο (άρθρο 3 Ν. 998/1979) και ήταν τεχνικός. Στον νόμο που εκδόθηκε κατά τη συνταγματική επιταγή[2], όπως πρωτοδιατυπώθηκε, ως δάσος θεωρούνταν η «έκταση αναγκαίας εδαφικής επιφάνειας που καλύπτεται από ξυλώδη φυτά που τελούν λόγω απόστασης και αλληλεπίδρασης σε οργανική ενότητα και που μπορεί να προσφέρει δασοπονικά προϊόντα ή να συμβάλει στη διατήρηση της ισορροπίας», ενώ η δασική έκταση απλώς διαφέρει ως προς το ποσοστό της κάλυψης, αφού απαιτείται «αραιή ή πενιχρή βλάστηση». Η νομολογία, ωστόσο, του ΣτΕ έχει ερμηνεύσει  παλαιόθεν το άρθρο αυτό και έχει απομακρυνθεί σε κάποιο βαθμό από τα στοιχεία του ορισμού αυτού, δίνοντας έτσι έμφαση στη μοναδική αναγκαία προϋπόθεση, αυτή της οργανικής ενότητας της δασικής βλάστησης (δενδρώδους ή θαμνώδους που, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, προσδίδει στην έκταση την «ιδιαίτερη ταυτότητά της ως δασικού οικοσυστήματος»[3], ενιαίου[4]), ενώ τίθεται τέρμα στις νομολογιακές παλινωδίες του Αρείου Πάγου[5] που έθεταν ως αναγκαία τα στοιχεία της παραγωγής δασικών προϊόντων ή της υποβοήθησης της οικολογικής ισορροπίας ή της υγείας του ανθρώπου. Την ίδια στάση με το ΣτΕ υιοθέτησε προ πολλού και το ΑΕΔ[6].

Η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 προσέθεσε την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24[7] που θέτει την αναγκαία έκταση ως απαραίτητη προϋπόθεση της κατάφασης της ύπαρξης δάσους/δασικής έκτασης, θέτοντας κατ’ ουσίαν έναν εννοιολογικό, ποιοτικό και επιστημονικό προσδιορισμό (και συνακόλουθα περιορισμό) στον ορισμό, αφιστάμενο έτσι σε ένα βαθμό από τον ορισμό του ΑΕΔ και του νόμου που απαιτούν «οργανική ενότητα»[8], αλλά σε πλήρη συμβατότητα και με το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο και με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Η αναθεώρηση άφησε αμετάβλητο το άρθρο 117 του Συντάγματος.

Με τον Ν. 3208/2003 ο κοινός νομοθέτης επεχείρησε να επιλύσει πάγια δασικά προβλήματα και υιοθετεί αυτολεξεί τον συνταγματικό ορισμό, τροποποιώντας το άρθρο 3 Ν. 998/1979 αλλά (μη ορθώς) απαιτώντας ξανά την ύπαρξη δυνατότητας παραγωγής δασοπονικών προϊόντων (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 3208/2003), ωστόσο κάτι τέτοιο έρχεται σε ρήξη με όσα ειπώθηκαν προηγουμένως για την αμιγώς οικολογική αντίληψη του δάσους.

Συνεπώς,  κατά σωστή, σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία ο Ν. 998/1979 ανάγει ως κρίσιμη για την έννοια του δάσους την οργανική ενότητα της δασικής βλάστησης που αποτελεί τεκμήριο για τη συμβολή του δάσους στη διατήρηση της ισορροπίας και την εξυπηρέτηση της διαβίωσης του ανθρώπου (κατά τη νομολογία ΣτΕ[9] και ΑΕΔ[10]).

Αναφορικά με το ζήτημα του χαρακτηρισμού της έκτασης, στοιχειοθετείται  υποχρέωση της Διοίκησης για την κατάρτιση δασολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος και τα ειδικότερα άρθρα 11-13 Ν. 998/79 (που προβλέπουν διαδικασία φωτογράφησης και χαρτογράφησης των δασών και σύνταξη του δασικού χάρτη που κυρώνεται από τον Υπουργό Γεωργίας και κατάρτιση και τήρηση δασολογίου στην Κεντρική Δασική Υπηρεσία).

Στο άρθρο 14 Ν. 998/1979 προβλέπεται για μεταβατικό χρονικό διάστημα (μέχρι δηλ. την κατάρτιση δασολογίου) η κίνηση ενδικοφανούς διαδικασίας με αίτηση των εχόντων έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως από τον Δασάρχη[11] για χαρακτηρισμό της περιοχής ως δάσους ή δασικής έκτασης, για τον καθορισμό ορίων και προσδιορισμό της κατηγορίας. Έχει κριθεί ότι η παράλειψη (αδράνεια) της Διοίκησης να προβεί στην κατάρτιση δασολογίου και η εμμονή της να επιμένει στη διαδικασία αυτή του άρθρου 14 αντιβαίνει στο Σύνταγμα, το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο και στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, που είναι ακυρωτέα[12].

Γιατί, όμως, είναι σημαντικός ο καθορισμός του δάσους ή της δασικής έκτασης; Διότι ακριβώς θέτει έναν περιορισμό στην ιδιοκτησία και δη στην ελεύθερη χρησιμοποίησή της κατά τη βούληση του ατόμου. Πρώτον,  θεμελιώνεται το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου επί αυτής της έκτασης και δεν αναγνωρίζονται τυχόν υφιστάμενοι τίτλοι κυριότητας επί αυτών των ακινήτων. Αν π.χ. μία έκταση δασώθηκε, ενώ ήταν αγρός, χάνεται πλέον οριστικά (αρχή «άπαξ δάσος, πάντα δάσος»), με τις ιδιαιτερότητες και τις ειδικότερες εξαιρέσεις που το Δασικό Κτηματολογικό Δίκαιο, βεβαίως, εισάγει. Δεύτερον, η συνταγματική δασική προστασία συνεπάγεται την απαγόρευση μεταβολής του προορισμού των δασών – δημοσίων αλλά και ιδιωτικών – παρά μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον (π.χ. εθνική οικονομία, γεωργία) και πάλι για εξαιρετικό λόγο, με τη μικρότερη δυνατή απώλεια του δασικού πλούτου[13].

Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, για τις εκτάσεις που σύμφωνα με αυτόν δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, δεν προβάλλονται δικαιώματα από το Ελληνικό Δημόσιο και η οικεία Διεύθυνση Δασών προβαίνει σε κατάρτιση και τήρηση δασολογίου για τις δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του Ν. 998/1979 που αποτυπώνονται σε αυτόν, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 3208/2003, όπως ισχύει. Σε περίπτωση αναμόρφωσης του δασικού χάρτη, το δασολόγιο ενημερώνεται ανάλογα.

β) Ιδιωτικά θεωρούνται όσα δάση/δασικές εκτάσεις δεν ανήκουν στο Δημόσιο, δηλ. όσα ανήκουν σε ιδιώτες, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ[14]. Το ιδιωτικό δάσος επίσης προστατεύεται από τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος. Η προστασία του είναι απόλυτη πλέον, μετά το έτος 2001, αφού απαγορεύεται κάθε επέμβαση και οι ιδιοκτήτες μπορούν να προβούν μόνο σε όσες επεμβάσεις θεωρούνται αναγκαίες για την προστασία και εκμετάλλευση των ιδιωτικών δασών.

Συνεπώς, δεν αλλάζει κάτι ως προς την απάντηση που δόθηκε. Για την πληρότητα της απάντησης, παρακαλείται ο αναγνώστης να ανατρέξει και στο ερώτημα γ).

γ) Πριν το Σύνταγμα του 2001, δηλαδή με το προγενέστερο καθεστώς γινόταν δεκτό νομολογιακά πως καμία ευχέρεια δεν διέθετε ο νομοθέτης να μεταβάλει τον προορισμό των ιδιωτικών και δημόσιων δασών, ενώ και η εξαίρεση του άρθρου 24 παρ. 1 εδ δ αφορούσε μόνο στα δημόσια δάση. Κατ’ εξαίρεση, νόμιμοι περιορισμοί της κυριότητας του ιδιωτικού δάσους θεωρούνταν η προστασία, συντήρηση και ανάπτυξή του, αλλά και η απαγόρευση περίφραξής του. Απαγορεύονται, εξάλλου, κάθε είδους επεμβάσεις που συνεπάγονται κατάτμηση ή οικοπεδοποίηση και χρησιμοποίηση για οικιστικούς σκοπούς, όπως και η εκχέρσωση[15]. Ωστόσο, ενώ μέχρι το έτος 1999 και μέχρι την έκδοση της ΟλΣτΕ 1675/1999 (Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού, με αντίθετη μειοψηφία) γινόταν παγίως δεκτή η απόλυτη και χωρίς καμία εξαίρεση προστασία των ιδιωτικών δασών, κρίθηκε εν προκειμένω ως επιτρεπτή η αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων για την εκτέλεση έργου κοινής ωφέλειας, αποδεχόμενος κατ’ αυτόν τον τρόπο ο ακυρωτικός δικαστής τη δυνατότητα της μεταβολής του προορισμού τους και της κάμψης του απόλυτου απαγορευτικού κανόνα[16]. Το δικαστήριο στάθμισε τα συμφέροντα, εκτίμησε την ανάγκη διαφύλαξης του δάσους, αλλά και τον σκοπό της απαλλοτρίωσης.

Επίσης, επεμβάσεις στα ιδιωτικά δάση δεν είναι δυνατό να νομιμοποιηθούν εκ των υστέρων, διότι έγιναν κατά παράβαση του συνταγματικού καθεστώτος που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης των αντίστοιχων αποφάσεων[17].

Σε κάθε περίπτωση, δεν ασκεί επιρροή ο χαρακτήρας της ως δημόσιας ή ιδιωτικής[18]. Εξάλλου, ιδιωτικά θεωρούνται όσα δάση/δασικές εκτάσεις δεν ανήκουν στο Δημόσιο, δηλ. όσα ανήκουν σε ιδιώτες, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ[19]. Το ιδιωτικό δάσος επίσης προστατεύεται από τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος.

Ο κανόνας που θέτει το Σύνταγμα (από το 2001) είναι πως απαγορεύεται πλέον γενικώς η μεταβολή του προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων δημόσιων και ιδιωτικών (απόλυτη προστασία), με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση όπου η μεταβολή επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον, με την έννοια ότι η εκμετάλλευσή τους είναι ουσιώδης για την εθνική οικονομία.

Κατ’ εξαίρεση, καθίστανται επιτρεπόμενες οι τυχόν επεμβάσεις στον βαθμό που δεν υπερβαίνουν το μέτρο εκείνο πέραν του οποίου θίγεται ανεπανόρθωτα η δασική μορφή μιας έκτασης και άρα αναιρείται η συνταγματική της προστασία. Η εξαίρεση αυτή ερμηνεύτηκε στενά, αλλά άρχισε να διαστέλλεται υπό την επίδραση και της οικονομικής κρίσης. Συνεπώς, πρέπει να τεκμηριώνεται εμπεριστατωμένα η απαίτηση της εθνικής οικονομίας.

δ) Αν η έκταση είχε εκχερσωθεί πριν το 1975 και την ισχύ του Συντάγματος, τότε επιφυλάσσεται διαφορετική νομική μεταχείριση σε αυτή, αφού με τη Μεταπολίτευση ανήχθη η δασική προστασία σε συνταγματική υποχρέωση. Η έκταση αυτή διατηρεί τη χρήση της (γεωργική λογικά) μέχρι σήμερα και δεν υπάγεται στη δασική νομοθεσία[20]. Ο νόμος προέβλεψε ότι μπορεί η έκταση να εξαγορασθεί (με αίτηση) κατά το άρθρο 47 Ν. 998/1979, βλ. και Ν. 4280/2014 που τροποποίησε τον 998/1979.

Ωστόσο, η νομολογία του ΣτΕ δέχεται ότι η εξαγορά δασών/δασικών εκτάσεων που εκχερσώθηκαν προ του 1975 αυτογνωμόνως, προκειμένου να καλλιεργηθούν, και η μεταβίβαση κυριότητας έναντι τιμήματος στους κατόχους αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η αγροτική χρήση συνεχίζεται έως την έκδοση της πράξης εξαγοράς και θα συνεχισθεί και στο μέλλον (άρθρο 47 παρ. 5 επ. του Ν. 998/1979), αντίκεινται προς τα άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος. Για τους ίδιους ως άνω λόγους, διαπιστώνεται αντίθεση προς το Σύνταγμα και της παρ. 13 του άρθρου 47 του Ν. 998/1979, που προβλέπει έγκριση επέμβασης και αλλαγή χρήσης δασικής έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο 47 Β του Ν. 998/1979 (σκ. 18, 20). Η απόφαση αυτή στοιχεί στην ορθότατη ερμηνευτική κατεύθυνση που διαμόρφωσε η ΟλΣτΕ 685/2019, που κατέφασε την αντισυνταγματικότητα των λεγόμενων «οικιστικών πυκνώσεων» και συνάδει και με την απόφαση του ΑΠ 981/2019[21].

Συνεπώς, η εξαγορά αυτή δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με την παρούσα φάση της εξέλιξης της νομολογίας και υπό την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης που θα συνάδει με αυτή τη νομολογία.

————

[1] Π. Γαλάνης, Δημόσιο Δίκαιο της αναδάσωσης, εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, 2022, 6 επ.

[2]Ν. 998/1979 “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας” (ΦΕΚ Α 289/29.12.1979),  Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, ό.π., 174, Δ. Χριστοφιλόπουλος, 249 επ.

[3] ΣτΕ 3273/1996 όπου αντικρίζεται η απόφαση αυτή ως «πρωτοπόρος» και «καινοτόμος» για τους ως άνω λόγους,  ΓνωμΝΣΚ 78/17.2.2004.

[4] Κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ. Η αντιμετώπισή τους ως ενιαία οικοσυστήματα απαντά ενδεικτικά στην απόφαση ΣτΕ 1318/2001.

[5] Στη ΣτΕ 4647/2011.

[6] ΑΕΔ 27/1999: «Κρίσιμη, επομένως… για την έννοια…είναι η οργανική ενότης της δασικής (δενδρώδους ή θαμνώδους) βλαστήσεως, η οποία  καθιστάμενη δια των ειρημένων διασυνδέσεων της όλης δασογενούς χλωρίδας και πανίδας, προσδίδει μόνη σ` αυτό την ιδιαιτέρα του ταυτότητα ως δασικού οικοσυστήματος…» (σκ. 10).

[7] Συλλήβδην η αναθεώρηση του 2001: α) εξομοίωσε την προστασία ιδιωτικών και δημοσίων δασών: «…Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Oικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.»., β) έθεσε την υποχρέωση κατάρτισης δασολογίου και γ) προσέθεσε ερμηνευτική δήλωση στο άρθρ. 24, για τον ορισμό του «δάσους» και της «δασικής έκτασης», πράγμα όμως που ήδη είχε νομολογιακά διατυπωθεί, ενισχύοντας έτσι την κριτική για «βεβαιωτικό χαρακτήρα της αναθεώρησης. «δάσος είναι το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές)», ενώ  δασική έκταση υπάρχει όταν «στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά».

[8] Ε.Α. Μαριά, ΠερΔικ 4/2008, ό.π., 560.

[9] Βλ. προδικαστικό του ΣτΕ στο ΔΕΚ, ΣτΕ 3559/2008, ΟλΣτΕ 33/2013.

[10] ΑΕΔ 27/1999.

[11] Η νομολογία απεφάνθη ότι η απόφαση του δασάρχη και των επιτροπών του άρθρου 14 φέρει διαπιστωτικό χαρακτήρα, ΣτΕ 4304/2010, ΑΠ 1330/2008 κλπ.

[12] ΣτΕ 2818/1997 (Ε’ Τμ.) [Γενικό δασολόγιο] (Σημ. Ε.-Α. Μαριά), ΠερΔικ 2/1997, βλ. και Ν. 4351/2015, άρθρα 24-26 για τη σύσταση Τεχνικών Επιτροπών Αντιρρήσεων κλπ.

[13] Ε.Α. Μαριά, Προσωρινή επίλυση δασικών αμφισβητήσεων και διαδικασία κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας – Η μεταξύ τους σχέση, ΠερΔικ 3/2003 κλπ.

[14] Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 1362/1981, 3754/1981 κλπ.

[15] ΣτΕ 1516/1993, 4280/1980 κλπ., Γ. Σιούτη, ό.π., 72-73.

[16] Ε.-Α. Μαριά, Ο Ν 3208/2003 για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων ένα χρόνο μετά τη θέση του σε ισχύ – Κριτικές σκέψεις και παρατηρήσεις, ΠερΔικ 4/2004, 460.

[17] ΣτΕ 1062/2003.

[18] ΣτΕ 1719/2012.

[19] Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 1362/81, 3754/81 κλπ.

[20] ΣτΕ 646/2019.

[21] ΟλΣτΕ 710/2020.

 

Νέο μοντέλο δόμησης στον τουρισμό, με μεγάλους περιορισμούς στα μικρά οικόπεδα, Δομικές αλλαγές στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Δομικές αλλαγές φέρνει στην τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) για τον τουρισμό, το οποίο παρουσιάζει «Το Βήμα». Χωρίζει τη χώρα σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό επιβάρυνσης και ορίζει για καθεμία νέες κατευθύνσεις ανάπτυξης.

Στο «κόκκινο» τοποθετούνται 17 περιοχές οι οποίες κρίνονται ως «κορεσμένες» και για πρώτη φορά κατηγοριοποιούνται ξεχωριστά ως «περιοχές ελέγχου» όπου απαγορεύεται νέα δόμηση εντός σχεδίου. Ακολουθούν σε απόσταση… αναπνοής άλλες 84 που χαρακτηρίζονται ως «ανεπτυγμένες», για τις οποίες μπαίνουν επίσης περιορισμοί ως προς τη δόμηση και την ποιότητα των καταλυμάτων.

Επιδοτήσεις

Παράλληλα, επιχειρείται να συνδεθεί η δυνατότητα επιδοτήσεων μιας τουριστικής επιχείρησης (μέσω ΕΣΠΑ, Ταμείου Ανάκαμψης κ.λπ.) με την περιοχή όπου βρίσκεται και την ποιοτική της διαβάθμιση (αστέρια). Για παράδειγμα, νέες μονάδες ή επέκταση παλαιών δεν θα επιδοτούνται στις κορεσμένες περιοχές, ενώ στις ανεπτυγμένες θα ενισχύονται μόνο μονάδες 4 αστέρων.

Προτείνεται ακόμη επιβολή τέλους επί των δραστηριοτήτων του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου του διαμοιρασμού (γνωστό ως Airbnb) και των απλών ενοικιαζόμενων δωματίων, με σκοπό τη χρηματοδότηση αναπλάσεων και υποδομών.
Επιπλέον, με το νέο χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, θεσπίζεται η έννοια του «Σποραδικού ξενοδοχείου» παρέχοντας τη δυνατότητα δημιουργίας Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων εντός εγκαταλελειμμένων οικισμών, με υποχρέωση ανάπλασής τους. Τέτοιοι οικισμοί υπάρχουν διάσπαρτοι στην Ελλάδα, όπως σε Τήνο, Ρόδο, Σφακιά, Καστοριά, Γρεβενά, Πελοπόννησο κ.ά.

Απαγορευτικά

Οσον αφορά τις βραχονησίδες και τα ακατοίκητα νησιά κάτω των 300 στρεμμάτων, παραμένουν εκτός τουριστικού… κάδρου καθώς δεν θα επιτρέπεται κανένα είδος ανάπτυξης.

Σε νησιά έκτασης άνω των 300 στρεμμάτων επιτρέπονται Οργανωμένοι Υποδοχείς Τουριστικών Δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης. Στις παράκτιες ζώνες της ηπειρωτικής χώρας και των νήσων, σε βάθος 500 μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού – θα απαγορευτεί η εγκατάσταση κτιρίων μόνιμου χαρακτήρα σε υψόμετρο μικρότερο του υψομέτρου του αιγιαλού, προσαυξημένο κατά 60 εκατοστά.

Επίσης, σε Οργανωμένες Μορφές Ανάπτυξης Τουρισμού (ΟΜΑΤ), στις οποίες περιλαμβάνονται Οργανωμένοι Υποδοχείς, Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα κ.ά., θα επιτρέπονται αιολικές εγκαταστάσεις, ενώ θα μπορούν να ενσωματώνουν και τμήματα προστατευόμενων περιοχών. Στο σχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) προτείνεται ακόμη αύξηση των εγκαταστάσεων γκολφ, ανάπτυξη συνεδριακού τουρισμού σε ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα με δυνατότητα αύξησης βασικών πολεοδομικών όρων.

Χωρική οργάνωση τουριστικών καταλυμάτων ανά περιοχή

Α. Περιοχές ελέγχου (κορεσμένες): Σε αυτές περιλαμβάνονται οι: παραλία Πιερίας, Σκιάθος, Κέρκυρα (κοντά στην πόλη), Ζάκυνθος (Δημοτικές Ενότητες Ζακυνθίων, Αρκαδίων και Λαγανά), Ερμούπολη Σύρου, Σαντορίνη, Ανατολική Κως, Μύκονος, Ρόδος (Αφάντου, Ιαλυσός, Καλλιθέα), Νότια Τήνος, Μάλια και Χερσόνησος Ηρακλείου και Νέα Κυδωνία Χανίων.

Απαγορεύεται η δόμηση τουριστικών υποδομών εντός σχεδίου, ενώ εκτός σχεδίου επιτρέπεται ανέγερση νέων ξενοδοχείων (4 και 5 αστέρων), με το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν να καθορίζεται στα 16 στρέμματα, ενώ εάν η περιοχή είναι Natura, τότε επιτρέπεται νέα δόμηση μόνο με καθορισμό σχεδίων διαχείρισης.

Μεταξύ άλλων, επιτρέπεται εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων, αναβάθμιση σε 4 ή 5 αστέρων/κλειδιών και η μετατροπή τους σε ΟΜΑΤ. Προτείνεται μερική ή ολική απόσυρση απαξιωμένων ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων και τουριστικών εγκαταστάσεων ή και κατεδάφισή τους εάν προσβάλλουν το τοπίο. Στις εκτός σχεδίου περιοχές απαγορεύεται η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων μη συμβατών με την τουριστική δραστηριότητα.

Β. Ανεπτυγμένες περιοχές: Προβλέπονται τα ίδια με τις κορεσμένες περιοχές, με τη διαφορά ότι στις εκτός σχεδίου περιοχές για την ανέγερση νέων ξενοδοχείων (4 και 5 αστέρων) το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν γηπέδου ορίζεται στα 12 στρέμματα, σημαντικά μικρότερο από τα 20 στρέμματα που προέβλεπε το ΕΧΠ του 2013, το οποίο είχε ακυρωθεί από το ΣτΕ. Επιπλέον προωθείται παροχή κινήτρων για τη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Γ. Αναπτυσσόμενες περιοχές: Προτείνονται οι ίδιες δυνατότητες με την κατηγορία (Β) με τη διαφορά ότι επιτρέπεται δόμηση νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων, δίχως ωστόσο να γίνεται αναφορά σε επιτρεπόμενη αρτιότητα ή περιορισμούς σε εντός σχεδίου περιοχές, καθώς και επέκταση υφιστάμενων μονάδων των ίδιων κατηγοριών. Προβλέπεται αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, με τη μετατροπή κτιρίων σε καταλύματα (τουλάχιστον 3 αστέρων) ή και με νέες μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεις με κίνητρα προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες ή τους ενδιαφερόμενους επενδυτές (π.χ. προσαύξηση της δόμησης κατά εμβαδόν ίσο με το 20% της υλοποιημένης). Στα νησιά της κατηγορίας η μέγιστη δυναμικότητα των μονάδων θα φτάνει τις 100 κλίνες.

Δ. Περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης: Επιτρέπεται κατασκευή νέων καταλυμάτων, επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων και στα νησιά έως 100 κλίνες. Προτείνονται κίνητρα για ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών (όπως στην κατηγορία Γ)

Ε. Περιοχές με δυνατότητες ήπιας ανάπτυξης: Προβλέπεται παροχή κινήτρων με ευνοϊκότερους όρους δόμησης (π.χ. υπό προϋποθέσεις έως και 10% μεγαλύτερος συντελεστής δόμησης, κάλυψη, ύψος, όγκος), μείωση των απαιτούμενων κριτηρίων κτιριοδομικής και πολεοδομικής αναβάθμισης τουριστικών καταλυμάτων (π.χ. ως προς τους χώρους στάθμευσης, βεράντες) κ.λπ. Επίσης, προωθείται ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών.

άρθρο: ot.gr

Δασικοί χάρτες: Τα σοβαρά λάθη, τα προβλήματα και η επίλυση

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης Δικηγόρος Αθηνών-Συνταγματολόγος- Συνήγορος Αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος στην Ελλάδα- νομικός συνεργάτης Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ελλάδα – ΔΣ Σισμανόγλειο νοσοκομείο -νομικός σύμβουλος Βορειοηπειρωτών Ελλάδος- νομικός συνεργάτης Ουκρανών Ελλάδος- νομικός συνεργάτης πανελλήνιου συνδέσμου Αγωνιστών Κύπρου – Δ.Σ. Ιδρύματος Μπότσαρη Ελλάδος.

Το 2016 καταρτίστηκαν δασικοί χάρτες με βάση το νόμο 4389/2016, με πολλά λάθη, κάτι που οδήγησε στην μετέπειτα ακύρωση διατάξεων από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δημιουργήθηκε η ανάγκη επίλυσης προβλημάτων που κληρονομήθηκαν από τον νόμο 4389/2016 , οι διατάξεις του οποίου έχουν καταπέσει με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικιστικές πυκνώσεις όσο και τις εκχερσωμένες εκτάσεις.

Προβλήματα που είχαν οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες σε απόγνωση, αφού έχασαν τις επιδοτήσεις τους, και είχε ως αποτέλεσμα για το 50% περίπου της επικράτειας να έχουν υποβληθεί 174.000 «αντιρρήσεις» (ενστάσεις των ιδιοκτητών). Σημειωτέον, ότι 5.000.000 στρέμματα αγροτικής γης είχαν εμφανιστεί την περίοδο 2017-2019 ως δασικά και 500.000 ΑΦΜ αγροτών αντιμετώπισαν πρόβλημα με τις εκτάσεις και τις επιδοτήσεις.

Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι, εξαιτίας του επιπόλαιου τρόπου με τον οποίο είχαν καταρτισθεί οι δασικοί χάρτες, πάμπολλοι ιδιοκτήτες υποχρεώθηκαν να ασκήσουν ενστάσεις κατά των δασικών χαρτών και να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο αριθμός των ενστάσεων αυτών και ο ρυθμός με τον οποίο προχωρούσαν , θα είχε ως αποτέλεσμα, για τη μισή μόνο Ελλάδα, να απαιτηθούν 27 χρόνια.

Επίσης, επειδή στη σύνθεση των επιτροπών αντιρρήσεων είχαν πλειοψηφία οι δασολόγοι (2 στους 3), πολύ δύσκολα ανατρέπονταν ακόμη και άδικες αποφάσεις. Με τη νέα νομοθεσία αυξήθηκαν οι επιτροπές και άλλαξε η σύνθεσή τους (πλέον συμμετέχουν ένας δικηγόρος, ένας μηχανικός και ένας δασολόγος) προκειμένου να υπάρχουν εχέγγυα αντικειμενικότητας.
Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι στους δασικούς χάρτες περιλαμβάνονταν ακόμη και εκτάσεις που το ίδιο το κράτος είχε αποφανθεί ότι δεν είναι δασικές. Δηλαδή, ιδιοκτήτες που είχαν στα χέρια τους επίσημα έγγραφα από το κράτος, στα οποία αναγράφεται ότι το ακίνητό τους δεν είναι δασικό, έβλεπαν το ίδιο το κράτος να αλλάζει γνώμη και να το χαρακτηρίζει δασικό. Και, εάν επρόκειτο για αγροτικά ακίνητα, να τους διακόπτει ξαφνικά τις επιδοτήσεις.
Στους δασικούς χάρτες 2016, εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις : κρατικά πανεπιστήμια , κτίρια υπηρεσιών περιφέρειας , κρατικό Μουσείο , σχολικά συγκροτήματα , πιστοποιημένα κρατικά αθλητικά κέντρα , διαχρονικά καλλιεργημένες εκτάσεις κ.α..
Ξεπερνούν τις 365.000 οι αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί επί των δασικών χαρτών, ενώ τα αιτήματα προδήλων σφαλμάτων ανέρχονται σε 92.683.    Οι αριθμοί και τα στατιστικά του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι αποκαλυπτικά του μεγέθους του προβλήματος. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη κ.α «σκεπάζονται» κατά 50% έως 70% από δάση και ο κόσμος έχει εξαγριωθεί.
Νέοι αγρότες είναι αποφασισμένοι να εγκαταλείψουν το επάγγελμα , καθώς οι δασικοί χάρτες τους έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία.
Δυστυχώς, διαχρονικά τα Δασαρχεία δεν χορηγούν άδεια σε αγρότες, κτηνοτρόφους ή ιδιοκτήτες ακινήτων να προβούν στον καθαρισμό των ακινήτων τους και το γεγονός αυτό, καθιστά πιθανή την εκδήλωση πυρκαγιάς με ανυπολόγιστες συνέπειες για ανθρώπους, ιδιοκτησίες και δασικές εκτάσεις. Αλλά και μετά από μία καταστροφική πυρκαγιά, συνεχίζονται τα σφάλματα των Δασαρχείων και της δημόσιας διοίκησης.  Η κήρυξη των καμμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων οδηγησε στην αναμόρφωση των αναρτημένων δασικών χαρτών, η οποία όμως έκρυβε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη για ορισμένους, καθώς οι ιδιοκτησίες τους είχαν ξαφνικά «πρασινίσει».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και ιδιοκτήτες σπιτιών με οικοδομικές άδειες οι οποίες είχαν εκδοθεί πριν το Σύνταγμα του 1975 και οι ίδιοι είχαν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τη Δασική Υπηρεσία προκειμένου αυτά να εξαιρεθούν του δασικού χάρτη ως μη δασικές εκτάσεις, ήρθαν ξαφνικά αντιμέτωποι με τον αναμορφωμένο δασικό χάρτη. Η δασική υπηρεσία κήρυξε την καμμένη έκταση αναδασωτέα συμπεριλαμβάνοντας όμως και τις ιδιοκτησίες τους ως δασικές, χωρίς να τις εξαιρέσει ως όφειλε.

Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι ο δασικός χάρτης, ο οποίος είχε αναρτηθεί αμέσως μετά την πυρκαγιά, εξαιρούσε όλες αυτές τις ιδιοκτησίες ως μη δασικές. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο σε αυτό το διάστημα είχαν γίνει και αγοροπωλησίες καμμένων αλλά νόμιμων κατοικιών.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 117 του Συντάγματος, προβλέπεται ότι δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν, κρίνονται υποχρεωτικά και άμεσα αναδασωτεες και δεν μπορούν να διατεθούν για άλλον προορισμό. Το Σύνταγμα της χώρας, αποτελεί τον υπέρτατο νόμο του κράτους. Οι Δασικοί Χάρτες του 2016, κρίθηκαν Αντισυνταγματικοι με διάφορες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αποτελεί το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο στην Ελλάδα (ΣτΕ 1118/2018, ΣτΕ 1411/2019, ΣτΕ 156/2019 κ.α.).

Με τον νόμο 4685/2020 οι επιδοτήσεις αποκαταστάθηκαν αμέσως, οι αγρότες σώθηκαν (καθώς κινδύνευαν να χάσουν οριστικά την ιδιότητα του αγρότη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία) και τουλάχιστον οι μισοί πολίτες που είχαν υποβάλει αντιρρήσεις, δικαιώθηκαν.

Με τον νέο νόμο καταργείται  ο παραλογισμός: έβγαλε αυτομάτως εκτός δασικών χαρτών όλες τις περιοχές εκείνες, τις οποίες το ίδιο το κράτος (με πράξεις του) είχε χαρακτηρίσει ως μη δασικές (είτε για καλλιέργεια, είτε για βιομηχανική ή τουριστική μονάδα) και επέστρεψε στους αγρότες τις επιδοτήσεις που είχαν στερηθεί άδικα.

Με τη νέα νομοθεσία αυξήθηκαν οι επιτροπές και άλλαξε η σύνθεσή τους (πλέον συμμετέχουν ένας δικηγόρος, ένας μηχανικός και ένας δασολόγος) προκειμένου να υπάρχουν εχέγγυα αντικειμενικότητας.

Επιπλέον, μία σημαντική παρέμβαση του νέου νόμου είναι ότι προβλέφθηκε ότι, όταν εξετάζεται η αντίρρηση κάποιου πολίτη και δικαιώνεται από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, τότε αυτομάτως θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητό του χωρίς να περιμένει την εκδίκαση όλων των άλλων υποθέσεων, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Η διαδικασία εξέτασης αιτήματος για υπαγωγή στο άρθρο 47 απαιτεί 25 στάδια (έγγραφα, διαβιβαστικά, αποφάσεις κτλ), με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση.

Ανάλογα ισχύουν και για την εξέταση υπαγωγής στο άρθρο 67.

Σε πολλές περιοχές , που είναι άγονες και δεν είναι δυνατή η Μηχανική καλλιέργεια, πολλές ιδιοκτησίες με ευκολία χαρακτηρίζονται ως Δασικές παρά το ό,τι υπάρχουν αποδείξεις, ότι ήταν καλλιεργήσιμη έκταση.

Το πρόβλημα εντείνεται, με την αδυναμία κατοχής και την προσκόμιση συμβολαίων για τις ιδιοκτησίες τους, αφού πολλές μεταβιβάσεις γίνονταν δια «λόγου» ή είχαν καταστραφεί τα «Υποθηκοφυλακεία».

Στις περιοχές όπου δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου, το υπουργείο περιβάλλοντος νομοθέτησε ότι για τις περιοχές αυτές (νησιά Ιονίου, Κρήτη, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Κυκλάδες, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Δωδεκάνησα και Μάνη) το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα ιδιοκτησίας σε δάση και δασικές εκτάσεις, εκτός αν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας.

Στους περίπου 3.000 κατόχους κατοικιών σε δάση και δασικές εκτάσεις που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση δόθηκε η ευκαιρία να δηλώσουν, με την καταβολή παραβόλου ύψους 250 ευρώ, τις κατοικίες τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Κτηματολογίου, ώστε να ανασταλούν οι διαδικασίες κατεδάφισης και επιβολής προστίμων για 30 έτη. Στη συνέχεια, αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία των δηλώσεων, θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει τους όρους διατήρησης ή κατεδάφισης των κατοικιών που έχουν δηλωθεί. Από τα παραπάνω αποκλείονται όσα κτίρια δεν έχουν χαρακτήρα κατοικίας, έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011, βρίσκονται σε περιοχές που ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις.

Μέχρι να κυρωθεί το επίμαχο τμήμα του δασικού χάρτη, στο σχετικό συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της απόφασης της ΕΠΕΑ με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) από τη Διαύγεια και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα επί του οποίου βεβαιώνεται ότι το ακίνητο είναι αυτό ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι αντιρρήσεις.

Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβολή των εμπράγματων δικαιωμάτων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών. Αν η έκταση δεν έχει δασικό χαρακτήρα, τότε αρκεί υπεύθυνη δήλωση επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου, με την οποία δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν έχει δασικό χαρακτήρα.

Το υπουργείο περιβάλλοντος με νομοθετική ρύθμιση έδωσε το δικαίωμα σε ιδιοκτησίες που περιλαμβάνουν και δασικές και αγροτικές εκτάσεις να μπορούν να μεταβιβάζονται, ως προς το μη δασικό τμήμα, χωρίς αυτό να θεωρείται κατάτμηση.

Εφόσον το τμήμα του γεωτεμαχίου που δεν εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας πληροί τους όρους αρτιότητας, τότε εκδίδεται άδεια δόμησης.

Στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις των ΕΠΕΑ εξαιρούν εκτάσεις της υπαγωγής τους στον δασικό χάρτη ως δάση ή δασικές, αυτές γνωστοποιούνται (ενόψει της μη αρμοδιότητας της ΕΠΕΑ για την ανάκληση της οικείας αναδασωτικής απόφασης) στον αρμόδιο συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ανάκληση της απόφασης αναδάσωσης.

 

Η διόρθωση προδήλου σφάλματος γίνεται με την υποβολή του εντύπου “Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος”, είτε από τον δικαιούχο είτε από τρίτο πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον (π.χ. δανειστή, κληρονόμο), στο Κτηματολογικό Γραφείο.

Διαδικασία:

-Συμπλήρωση έντυπης αίτησης με αναγραφή του ΚΑΕΚ του ακινήτου/ων, που αυτή αφορά και πλήρη περιγραφή του σφάλματος και του αιτήματος διόρθωσης  .

-Κατάθεση της αίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο με επισυναπτόμενα αντίγραφα των εγγράφων από τα οποία προκύπτουν τα ορθά στοιχεία της εσφαλμένης εγγραφής.

Πρόδηλα σφάλματα στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη ορίζονται, μεταξύ άλλων, η εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών επί των φωτογραμμετρικών υποβάθρων, η λανθασμένη απεικόνιση αγροτικής έκτασης ως δασικής, η παράλειψη εκ παραδρομής της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο (σ.σ.: αναλυτικά 153394/919/12.04.2017 ΥΑ).

Εαν δεν γίνει δεκτή η αντίρρηση:

Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της πράξης ολικής κύρωσης του δασικού χάρτη για το τμήμα εκείνο της αντίρρησης που η ΕΠΕΑ δεν έκανε αποδεκτό.

 

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αντίρρηση επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών:

Μπορούν να καταθέσουν αίτημα αναμόρφωσης του κυρωμένου δασικού χάρτη στην οικεία Διεύθυνση Δασών, εφόσον έχουν διοικητική πράξη που δεν συμπεριελήφθη σε αυτόν. Επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης (αναμόρφωση) με πρόδηλο σφάλμα.

Οι πράξεις της διοίκησης που μπορούν να αναμορφώσουν τον κυρωμένο δασικό χάρτη είναι, μεταξύ άλλων, εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, πράξεις οριοθέτησης, παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων κ.ά. (σ.σ.: αναλυτικά ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020).

Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.

Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 3, τότε εμβαδόν αυτών έως τριάντα (30) στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους. Δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή της χρήσης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων, δυνάμει τίτλων νόμιμα μεταγεγραμμένων. Σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.

 

Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει διαφορετική μεταχείριση για τους δασωθέντες αγρούς, ανάλογα με τη μορφή που απέκτησαν αργότερα (δάσος ή δασική έκταση). Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, για την εφαρμογή της ρύθμισης, διενεργείται:

-από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας, για τις περιοχές που υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης, ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα,

-με την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, στις περιοχές που δεν καλύπτονται από αναρτημένο δασικό χάρτη.

 

Αγροί που απέκτησαν μορφή δασικής έκτασης (παρ. 2 του άρθρου 3, ν. 998/79).

Δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιτρέπεται η απομάκρυνση της φυόμενης δασικής βλάστησης, μετά από άδεια του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στην έκταση. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον του να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης, συνυποβάλλει με την αίτησή του

-είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους,

-είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9),

-είτε ένορκες βεβαιώσεις,

-είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο.

Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας για την προστασία των ανωτέρω εκτάσεων, ανακαλούνται.

 

Αγροί που απέκτησαν μορφή δάσους (παρ. 1 του άρθρου 3, ν. 998/79).

Εμβαδόν αυτών έως τριάντα (30) στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους.

Δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή της χρήσης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων, δυνάμει τίτλων νόμιμα μεταγεγραμμένων.

Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται, κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον Γενικό Διευθυντή Δασών στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Δασική Υπηρεσία, μετά από εισήγηση του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό.

Ειδικά, για εκτάσεις μεγαλύτερες των πέντε (5) στρεμμάτων, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια, διαπιστώνεται, με βάση σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης,πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης επέμβασης για γεωργική εκμετάλλευση (παρ. 4 του άρθρου 47 ν. 998/79), και η συγκεκριμένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλληλεξάρτησης και της σύνδεσής της με τις γειτονικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, δύναται να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση με φυσική αναγέννηση, μετά το πέρας της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Η οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης, συντάσσεται από ιδιώτη γεωτεχνικό επιστήμονα, σε περίπτωση δε που αυτός δεν είναι δασολόγος, απαιτείται συνυπογραφή αυτής και από δασολόγο και εγκρίνεται με την άδεια αλλαγής χρήσης της έκτασης.

Το περιεχόμενο της μελέτης ορίζεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία οικ.133389/6588/10.12.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2860).

Στις ανωτέρω εκτάσεις, πέραν της επιτρεπτής επέμβασης, εφαρμόζονται και οι υπόλοιπες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί επιτρεπτών επεμβάσεων.

Στην ίδια διαδικασία υπάγονται και τα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις πλησιέστερες στον χρόνο της παραχώρησης αεροφωτογραφίες με αγροτική μορφή και δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα.

Εν κατακλείδι, χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση της νομοθεσίας για την απλούστευση της διαδικασίας διόρθωσης δασικών χαρτών. Τα σφάλματα στους δασικούς χάρτες , προέκυψαν με υπαιτιότητα του ελληνικού δημοσίου και ο πολίτης υφίσταται ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση για την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν με ευθύνη του δημοσίου. Εκτός από την αυτονόητη προστασία των δασών, το άρθρο 17 του Συντάγματος προβλέπει την αυτονόητη προστασία των ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι καταβάλουν φόρους, ΕΝΦΙΑ, ασφαλιστικές εισφορές, δημοτικά τέλη και όλα τα τέλη που περιλαμβάνουν οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας. Οι αγρότες μειώνονται δραματικά εξαιτίας του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και εκτός από τα εμπόδια των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών και της ακρίβειας, έχουν να αντιμετωπίσουν και το εμπόδιο της ” δήμευσης” της περιουσίας τους από τους δασικούς χάρτες, ενώ από  παλαιότερες αεροφωτογραφίες του ίδιου κράτους , προκύπτει διαχρονικά καλλιεργημένη έκταση.

 

Ανάρτηση σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει τους κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων πως η Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων, ξεκινάει την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023.

Η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται, πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Επισημαίνεται ότι λόγω των προβλημάτων που προκάλεσαν οι πλημμύρες από την πρόσφατη κακοκαιρία Daniel στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας θα ληφθεί μέριμνα από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν εμπρόθεσμα την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να ελέγξουν:

• Την  περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)
• Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια. Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης (μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης), ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.

Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν στο Γραφείo Κτηματογράφησης και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί εντός της προθεσμίας των δύο (2) μηνών να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων κατά των στοιχείων της Ανάρτησης ηλεκτρονικά μέσω των «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» του Ελληνικού Κτηματολογίου στο www.ktimatologio.gr, ή στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού. Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες. Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την 29-3-2024. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 (που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο)

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας περιοχών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Καλλικρατικός Δήμος ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ, ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ, ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, ΚΟΡΙΤΙΑΝΗΣ, ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ, ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΡΑΚΟΥ, ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΠΗΓΑΔΙΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΗΣ, ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ, ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ, ΣΙΡΑΚΟΥ, ΦΟΡΤΟΣΙΟΥ, ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ

Καλλικρατικός Δήμος ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, ΑΝΘΡΑΚΙΤΗ, ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΩΝ, ΑΡΙΣΤΗΣ, ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΩΝ, ΒΙΤΣΗΣ, ΒΟΒΟΥΣΗΣ, ΒΡΑΔΕΤΟΥ, ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ, ΔΕΜΑΤΙΟΥ, ΔΙΚΟΡΥΦΟΥ, ΔΙΛΟΦΟΥ, ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ, ΔΟΛΙΑΝΗΣ (Ν. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ΕΛΑΤΗΣ, ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΥ, ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΙΤΕΑΣ, ΚΑΒΑΛΛΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΟΥΤΑ, ΚΑΠΕΣΟΒΟΥ (ΚΕΠΕΣΟΒΟΥ), ΚΑΡΥΩΝ (ΑΣΦΑΚΑΣ), ΚΑΣΤΑΝΩΝΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΝΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ, ΛΑΙΣΤΗΣ, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΜΑΚΡΙΝΟΥ, ΜΑΝΑΣΣΗ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΝΕΓΑΔΩΝ, ΠΑΠΙΓΚΟΥ, ΠΕΤΡΑΣ, ΣΚΑΜΝΕΛΛΙΟΥ, ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ, ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ, ΦΡΑΓΚΑΔΩΝ

Καλλικρατικός Δήμος ΖΙΤΣΑΣ 
Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ (ΔΩΔΩΝΗΣ), ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΒΑΓΕΝΙΤΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΤΑΤΑΔΩΝ, ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ, ΒΛΑΧΑΤΑΝΟΥ, ΒΟΥΤΣΑΡΑ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ), ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ, ΓΑΒΡΙΣΙΩΝ, ΓΙΟΥΡΓΑΝΙΣΤΑΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ, ΓΡΑΝΙΤΣΗΣ, ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑΣ, ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΔΑΦΝΟΦΥΤΟΥ, ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ, ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, ΖΙΤΣΗΣ, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΗΣ, ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ, ΛΙΓΟΨΑΣ, ΛΙΘΙΝΟΥ, ΛΟΦΙΣΚΟΥ, ΛΥΓΓΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΕΡΑΤΗ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ, ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ, ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ, ΡΑΔΟΒΙΖΙΟΥ, ΡΑΙΚΟΥ, ΡΙΖΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΟΥ, ΧΙΝΚΑΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ, ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ, ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ, ΚΟΣΜΗΡΑΣ, ΚΡΑΨΗΣ, ΛΙΓΚΙΑΔΩΝ, ΜΑΖΙΑΣ, ΜΑΝΟΛΙΑΣΗΣ, ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ)

Καλλικρατικός Δήμος ΔΩΔΩΝΗΣ
Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΒΓΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ (ΔΩΔΩΝΗΣ), ΑΡΔΟΣΕΩΣ, ΑΡΤΟΠΟΥΛΑΣ, ΑΣΠΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΧΛΑΔΕΩΝ, ΒΑΛΑΝΙΔΙΑΣ, ΒΑΡΓΙΑΔΩΝ, ΒΑΡΛΑΑΜ, ΒΟΥΛΙΑΣΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ, ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ, ΔΡΑΓΟΨΑΣ, ΔΡΑΜΕΣΙΩΝ, ΔΩΔΩΝΗΣ, ΕΛΑΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ, ΖΩΤΙΚΟΥ, ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ, ΚΑΤΑΜΑΧΗΣ, ΚΕΡΑΣΕΑΣ, ΚΟΠΑΝΗΣ, ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ, ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ, ΚΡΥΦΟΒΟΥ, ΚΩΣΤΑΝΙΑΝΗΣ, ΛΙΠΠΑΣ, ΜΑΝΤΕΙΟΥ, ΜΕΛΙΑΣ, ΜΕΛΙΓΓΩΝ, ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΗΣ, ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ, ΜΠΕΣΤΙΑΣ, ΜΥΡΟΔΑΦΝΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΠΑΡΔΑΛΙΤΣΗΣ, ΠΕΝΤΟΛΑΚΚΟΥ, ΠΕΡΔΙΚΑΣ, ΠΕΣΤΩΝ, ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΡΑΒΕΝΙΩΝ, ΡΩΜΑΝΟΥ, ΣΕΝΙΚΟΥ, ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ, ΣΕΡΙΖΙΑΝΩΝ, ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ, ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ, ΣΜΥΡΤΙΑΣ, ΤΕΡΟΒΟΥ, ΨΗΝΑΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ, ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ (ΚΟΝΙΤΣΗΣ), ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ, ΑΡΜΑΤΩΝ, ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ, ΓΑΝΑΔΙΟΥ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ, ΕΞΟΧΗΣ, ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ, ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΛΥΚΟΡΡΑΧΗΣ), ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ, ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΜΑΖΙΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ, ΜΟΛΙΣΤΗΣ, ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ, ΟΞΥΑΣ, ΠΑΔΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ, ΠΗΓΗΣ, ΠΛΑΓΙΑΣ, ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ, ΠΟΥΡΝΙΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ, ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΦΟΥΡΚΑΣ, ΧΙΟΝΑΔΩΝ

Καλλικρατικός Δήμος ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΝΗΛΙΟΥ, ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ (ΜΕΤΣΟΒΟΥ), ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΜΗΛΕΑΣ, ΜΙΚΡΑΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ, ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ, ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΡΕΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΒΗΣΣΑΝΗΣ, ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ, ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΔΙΜΟΚΟΡΙΟΥ, ΔΟΛΙΑΝΩΝ, ΔΟΛΟΥ, ΔΡΥΜΑΔΩΝ, ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ, ΚΑΚΟΛΑΚΚΟΥ, ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΗΣ, ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ, ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ, ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ, ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ, ΚΟΥΚΛΙΩΝ (ΚΟΚΛΙΩΝ), ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ, ΛΑΒΔΑΝΗΣ, ΛΙΜΝΗΣ, ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΡΟΠΗΣ, ΝΕΓΡΑΔΩΝ, ΟΡΕΙΝΟΥ-ΞΗΡΟΒΑΛΤΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΟΝΤΙΚΑΤΩΝ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ, ΡΕΠΕΤΙΣΤΗΣ, ΡΙΑΧΟΒΟΥ, ΡΟΥΨΙΑΣ, ΣΙΤΑΡΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΗΣ, ΤΕΡΙΑΧΙΟΥ, ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ, ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Γραφείο Κτηματογράφησης

Μαρίκας Κοτοπούλη 62, Μονάδα Γ’, 1ος Όροφος, Τ.Κ. 45445, Ιωάννινα,
Ε-mail: gk_ioanninon@sxediasmos-sa.gr (μόνο για πληροφορίες)
Τηλέφωνο: 26510-26082 και 26510-20116 (για πληροφορίες και ραντεβού)

Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8.00-16.00 και κάθε Τετάρτη 8.00-20.00

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ 210 6505600 – www.ktimatologio.gr Καθημερινές:  8:30 – 15:30

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΛΜΥΡΟΥ: Όλοι οι προκαποδιστριακοί ΟΤΑ
Καλλικρατικός Δήμος ΒΟΛΟΥ Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΙΔΙΝΙΟΥ, ΓΛΑΦΥΡΩΝ, ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ, ΣΕΣΚΛΟΥ
Καλλικρατικός Δήμος ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, ΛΑΥΚΟΥ, ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΜΗΛΙΝΗΣ, ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
Καλλικρατικός Δήμος ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ: Όλοι οι προκαποδιστριακοί ΟΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Καλλικρατικός Δήμος ΣΚΟΠΕΛΟΥ Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: ΓΛΩΣΣΗΣ, ΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Γραφείο Κτηματογράφησης

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 24, 1Τ 453, 53Α, 1Τ 461), Σταδίου 90,

ΤΚ 38446, Ν.Ιωνία Βόλος,

Ε-mail: info@ktimatologio-magnisias.gr (μόνο για πληροφορίες)

Τηλέφωνο: 2421025288 (για πληροφορίες και ραντεβού)

Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 08.30 – 16.30 και κάθε  Τετάρτη 08.30 – 20.00

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ 210 6505600 – www.ktimatologio.gr – Καθημερινές:  8:30 – 15:30

Δημοσιοποίηση των Εκθέσεων για τις αιτήσεις κτηματολογικών στοιχείων των ακινήτων στη Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 η διαδικασία Δημοσιοποίησης των Εκθέσεων για τις αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων των ακινήτων σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διαδικασία διενεργείται αποκλειστικά ψηφιακά, μέσω του ktimatologio.gr και ktimatologio.gov.gr (με τη χρήση κωδικών taxisnet), με σκοπό  τη συγκέντρωση όλων των τεκμηριωμένων απόψεων πριν ξεκινήσει το έργο της η Επιτροπή Εξέτασης Υποθέσεων.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση διόρθωσης κατά την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στις περιοχές αυτές, μπορούν να δουν την Έκθεση που έχει συντάξει το Γραφείο Κτηματογράφησης, η οποία περιλαμβάνει αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους.

Ειδικά, στην περίπτωση που η αίτηση διόρθωσης αφορά σε εκτοπισμό δικαιώματος κυριότητας ή επικαρπίας ή και σε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου, οι αιτούντες διόρθωση πρέπει, σε χρονικό διάστημα 30 ημερών, από την 17η Οκτωβρίου 2023 έως την 15η Νοεμβρίου 2023, να ενημερώσουν όσους ιδιοκτήτες θίγονται, γνωστοποιώντας τους με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ/ταχυαποστολή courier ή e-mail ή δικαστικό επιμελητή:

 • την αίτηση διόρθωσης που έχουν υποβάλει
 • την Έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης και
 • τις αντίθετες απόψεις τους, στη περίπτωση που διαφωνούν με την Έκθεση, τις οποίες έχουν υποβάλει μέσω του ktimatologio.gr ή ktimatologio.gov.gr.

Τα αποδεικτικά γνωστοποίησης προς τους θιγόμενους ιδιοκτήτες υποβάλλονται εντός της παραπάνω προθεσμίας, επίσης, μέσω του ktimatologio.gr ή ktimatologio.gov.gr, αλλιώς η αίτηση απορρίπτεται.

Οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών, από την 16η Νοεμβρίου 2023 έως την 15η Δεκεμβρίου 2023, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία της εφαρμογής στο ktimatologio.gr ή ktimatologio.gov.gr, είτε να συμφωνήσουν με τη διόρθωση είτε να αιτιολογήσουν τις αντίθετες απόψεις τους, προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία, διαφορετικά θεωρείται ότι συμφωνούν με τη διόρθωση.

Επισημαίνεται ότι οι δικηγόροι και οι μηχανικοί των αιτούντων και των θιγομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις εκθέσεις και στα τυχόν συνημμένα που αναρτώνται στο ktimatologio.gr και ktimatologio.gov.gr (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο portal.olomeleia.gr και στο ΤΕΕ, αντίστοιχα).

Π.Ε.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ

ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ, ΠΟΡΩΝ, ΣΚΟΤΙΝΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΡΙΑΣ, ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΛΑΦΟΥ, ΕΞΟΧΗΣ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΧΑΡΑΔΡΑΣ), ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ, ΚΟΥΚΚΟΥ, ΛΑΓΟΡΡΑΧΗΣ, ΛΟΦΟΥ, ΜΗΛΙΑΣ, ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ, ΡΗΤΙΝΗΣ, ΣΕΒΑΣΤΗΣ, ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ

ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΑΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, ΚΑΤΑΧΑ, ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΔΝΗΣ, ΡΥΑΚΙΩΝ, ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ

Επικοινωνία με το Γραφείο Κτηματογράφησης

Τηλέφωνο για πληροφορίες – ραντεβού: 2351046446

Ε-mail: pieria@geoapodosi.gr

Τηλεφωνικό κέντρο για πληροφορίες: 2510 211500 – 2510 220100 (καθημερινά 08:30-16:30)

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 08.30 – 16.30 και κάθε Τετάρτη: 08.30 – 20.30

Γενικές Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 210-6505600 (8:30 έως 15:30) και στο www.ktimatologio.gov.gr

Κτηματολόγιο: Έρχεται ο Ψηφιακός Χάρτης Κτηματογράφησης

Τριπλή  παρέμβαση για να «τρέξει» η κτηματογράφηση της χώρας, να ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο έως το 2025 και να γίνουν  προσβάσιμα τα κτηματολογικά δεδομένα σε πολίτες, επαγγελματίες (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς) και επενδυτές  σχεδιάζει το  επιτελείο του υφυπουργού  Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.  Κωνσταντίνου Κυρανάκη.  Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός Ψηφιακού Χάρτη Κτηματογράφησης  ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί να είναι έτοιμος εντός του επόμενου επταμήνου.

Ψηφιακός χάρτης

Όπως αναφέρει μιλώντας στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» ο κ. Κυρανάκης με αυτόν τον  διαδραστικό χάρτη κτηματογράφησης κάθε πολίτης θα μπορεί να  παρακολουθεί την πλήρη εξέλιξη της κατάστασης των δικαιωμάτων επί της περιουσίας του. Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο που θα καταγράφει εάν υπάρχουν εκκρεμότητες σε ένα γεωτεμάχιο και ποιες είναι αυτές. «Για παράδειγμα εάν ένα ακίνητο εμφανίζεται «πράσινο» θα σημαίνει ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αντιθέτως θα κοκκινίζει εάν έχει διαπιστωθεί κάποια προβληματική κατάσταση π.χ. είναι αδήλωτο, αγνώστου ιδιοκτήτη,  βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαμάχη,  διαδικασία ενστάσεων, λείπουν έγγραφα κλπ. Και για κάθε γεωτεμάχιο θα υποδεικνύονται ψηφιακά οι ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν», επισημαίνει ο κ. Κυρανάκης.

Εξωδικαστική επίλυση

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ο  πολίτης θα γίνεται συμμέτοχος στις διαδικασίες κτηματογράφησης.  «Το κυριότερο είναι ότι θα μπορεί να ρυθμίζει έγκαιρα τις διαφορές του με όμορους ιδιοκτήτες, όπως   όταν  διαπιστώνονται  επικαλυπτόμενες περιοχές ή προβλήματα σε μια διανομή.  Θέλουμε,  να λύνονται εξωδικαστικά υποθέσεις όταν υπάρχουν  διαφωνίες  με το Δημόσιο,  με άλλον ιδιώτη,   είτε   το Δημόσιο με έναν δήμο», εξηγεί ο κ. Κυρανάκης, αναφέροντας ότι στόχος είναι να καταλήγουν στα δικαστήρια ελάχιστες υποθέσεις.

Μάλιστα, πάνω στον Ψηφιακό Χάρτη Κτηματογράφησης θα «κουμπώσουν» και άλλα δεδομένα, όπως οι Δασικοί Χάρτες, οι περιοχές  Natura, η χάραξη των αιγιαλών, το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο,  η κατά δήλωση περιουσία της Εκκλησίας,  των τραπεζών κλπ. «Ένας τέτοιος χάρτης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό  αναπτυξιακό εργαλείο. Επενδυτές θα μπορούν να διαπιστώνουν τις δυνατότητες ανάπτυξης σε μια περιοχή, βάσει των επιτρεπόμενων χρήσεων, ή στοιχεία για εγκαταλελειμμένα ακίνητα κλπ. Για πιο ευαίσθητες πληροφορίες, θα εξετάσουμε, σε νομικό επίπεδο, ποιος θα έχει δικαίωμα να τις βλέπει και θα τις παρέχουμε σαν υπηρεσία. Θα υπάρχει και δυνατότητα συνδυαστικής αναζήτησης», σημειώνει ο υφυπουργός. Παράλληλα, η Διοίκηση θα εντοπίζει στον χάρτη πού υπάρχει μαζικό πρόβλημα και με στοχευμένες κινήσεις θα επιχειρεί να δώσει λύσεις.

Μπόνους

Πέρα από τον Ψηφιακό  Χάρτη Κτηματογράφησης, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει τη χορήγηση ανταμοιβής για τους συνεπείς πολίτες προκειμένου να «τρέξει» η  κτηματογράφηση σε περιοχές όπου η συμμετοχή είναι χαμηλή. Αφορά περιοχές της χώρας όπου τα ποσοστά προσέλευσης στα Γραφεία Κτηματογράφησης, των πολιτών που διατηρούν περιουσίες, είναι εξαιρετικά χαμηλά όπως σε εξωαστικές περιοχές της Κρήτης,  στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής, του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων.

Ειδικότερα, παρότι η έναρξη της συλλογής δηλώσεων μετρά στις συγκεκριμένες περιοχές από δύο έως και τέσσερα χρόνια, τα ποσοστά συλλογής ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων είναι μόλις 28,34% στο Βόρειο Ηράκλειο, 38,97% στα Χανιά, 33,82% στο Ρέθυμνο,  39,14% στα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα Κυθήρων,  56,33% σε Λήμνο, Λέσβο, 61,26% σε Σάμο, Χίο και 61,43% στις Κυκλάδες.

Fast track μεταβιβάσεις

Έτσι, για να πιεστούν όσοι πολίτες δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις θα προωθηθούν ρυθμίσεις ώστε μόνο ακίνητα που έχουν κτηματογραφηθεί να μπορούν να μεταβιβάζονται fast track σε μια μέρα, μέσω του Ψηφιακού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων, να λαμβάνουν αγροτικές ενισχύσεις ή να συμμετέχουν σε προγράμματα επιδοτήσεων. Όσον αφορά στα  προβλεπόμενα από τον νόμο πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, ο υφυπουργός αναφέρει  χαρακτηριστικά ότι «αν διαπιστωθεί ότι αδικαιολογήτως πολίτες αρνούνται να προχωρήσουν ενώ έχουν τη δυνατότητα,  θα επιβάλουμε πρόστιμα».

άρθρο: OT.GR : Μάχη Τράτσα