Νέα παράταση Κτηματολογίου – Ποιες περιοχές εντάσσονται?

Το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει σε ανακοίνωση του ότι «οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους εγκαίρως, ακόμα και αν δεν έχουν καταρχήν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ούτως ώστε να λάβουν τη προθεσμία που προβλέπεται για να τα συγκεντρώσουν και να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση».

«Eμπρόθεσμη προσέλευση»

Δηλαδή καλεί τους ιδιοκτήτες να ακολουθήσουν τη διαδικασία της «εμπρόθεσμη προσέλευση» στα γραφεία κτηματογράφησης,  στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικό Κτηματολόγιο σε Αθήνα (Ολυμπιακό Κέντρο Γαλάτσι) και στις έδρες των νομών της χώρας, που έχουν τεθεί υπό κτηματογράφηση. Επιδιώκεται να καλυφθεί, όπως σημειώνεται μέχρι σήμερα η μειωμένη συμμετοχή εμπρόθεσμης  υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και να αποφευχθούν νέες επίσημες παρατάσεις, που ανεβάζουν το κόστος του έργου προς τους ιδιώτες μελετητές, με αβέβαια αποτελέσματα συμμετοχής των πολιτών.

Οι υπεύθυνοι της εταιρίας του Κτηματολογίου υπόσχονται ότι αυτή η άτυπη διαδικασία της «εμπρόθεσμης προσέλευσης»  θα προφυλάξει από μελλοντικές ιδιοκτησιακές περιπέτειες και πρόστιμα  τους ιδιοκτήτες.

Νέες παρατάσεις

Δημοσιεύτηκε, στο ΦΕΚ, απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος Γ. Δημαρά με την οποία ορίζεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο έως και την 30η Σεπτεμβρίου για τις περιοχές της χώρας, που η σχετική προθεσμία λήγει εντός Ιουλίου. ( Δημοσιεύεται ακολούθως ολόκληρη η απόφαση).

Η παράταση προθεσμίας συλλογής δηλώσεων αφορά σε περιοχές των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λακωνίας, Ηρακλείου, Δράμας, Ξάνθης, Χαλκιδικής, Καστοριάς, Φλώρινας, Σάμου, Ικαρίας, Χίου και Ευβοίας.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ

Το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει στην  ανακοίνωση του ότι «σε κάθε περίπτωση η βούληση και η πολιτική του Υπουργείου είναι η πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που ισχύουν και έχουν ανακοινωθεί, καθώς οι συμβάσεις με τα Γραφεία Κτηματογράφησης λήγουν σε συγκεκριμένο χρόνο και οι παρατάσεις συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση για τη Χώρα».

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται ότι «την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 δημοσιεύτηκε απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γ. Δημαρά (ΦΕΚ 2708/Β/2019) με την οποία ορίζεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο έως και την 30η Σεπτεμβρίου για τις περιοχές της Χώρας που η σχετική προθεσμία λήγει εντός Ιουλίου. Με αφορμή την εν λόγω Υπουργική Απόφαση αλλά και σε συνέχεια ανακριβών δημοσιευμάτων και πληροφοριών που έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα στα ΜΜΕ περί γενικής παράτασης των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο σε όλη τη Χώρα κατά έξι μήνες, γίνονται γνωστά τα εξής:

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο ισχύουν σύμφωνα με τους πίνακες που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου. Η τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή τον περασμένο Μάιο αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής παρατάσεων έως και έξι (6) μήνες δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την αυτόματη παροχή γενικής παράτασης έξι μηνών για όλη τη Χώρα. Αντίθετα, η παράταση που προβλέπει η τροπολογία θα δοθεί με την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, όμοιες της προαναφερθείσας και θα αφορά πολύ συγκεκριμένες περιοχές, περιορισμένες σε αριθμό, για τις οποίες θα αξιολογηθεί η ύπαρξη ιδιαίτερων συνθηκών και προβλημάτων που θα καθιστούν την παροχή παράτασης επιβεβλημένη.

Σε κάθε περίπτωση η βούληση και η πολιτική του Υπουργείου είναι η πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που ισχύουν και έχουν ανακοινωθεί, καθώς οι συμβάσεις με τα Γραφεία Κτηματογράφησης λήγουν σε συγκεκριμένο χρόνο και οι παρατάσεις συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση για τη Χώρα.

Συνεπώς, υπενθυμίζεται για ακόμα μία φορά ότι είναι επιβεβλημένο οι πολίτες να κάνουν τις δηλώσεις των ιδιοκτησιών τους εγκαίρως μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, όχι τις τελευταίες ημέρες, καθώς στην αντίθετη περίπτωση οι εκπρόθεσμες δηλώσεις θα επιφέρουν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία, ενώ οι περιουσίες που δεν θα δηλωθούν καθόλου θα χαθούν. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους εγκαίρως, ακόμα και αν δεν έχουν καταρχήν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ούτως ώστε να λάβουν τη προθεσμία που προβλέπεται για να τα συγκεντρώσουν και να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση.

Επισημαίνεται τέλος, ότι το Κτηματολόγιο αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό έργο της Χώρας τα τελευταία έτη, συνδέεται άμεσα με την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Χώρας και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να τακτοποιήσουν οριστικά τις περιουσίες τους, προς όφελος δικό τους αλλά κυρίως των παιδιών τους».

Η απόφαση για τις παρατάσεις

Ολόκληρη η απόφαση του υφυπουργού ΠΕΝ Γ. Δημαρά (αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/58946/685), με τίτλο «παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995, από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων», όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις.» (Α’ 114) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 5, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.» (Α’ 5), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες δια­τάξεις» (Α’ 156).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί­ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
 6. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί­ου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι­βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη­χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του­ρισμού (Α’ 114).
 7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ­γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
 8. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουρ­γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), όπως ισχύει.
 9. Την αριθμ. Υ2/22-9-2015 απόφαση του Πρωθυ­πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β’ 2076).
 10. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω­τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
 11. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/62080/8993/2018 «Ανάθε­ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Δημαρά» (Β’ 4201).
 12. Τις διατάξεις του ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμβα­σης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενι­κού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 27, (ΦΕΚ Α’ 78).
 13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού, αποφασίζει:

Α. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού από την 9 Ιουλίου 2019 μέχρι την 30 Σεπτεμ­βρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις:

 1. Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ1-14 «Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους προκαποδιστριακούς Δήμους Αγίου Κωνσταντί­νου, Αγρινίου, Θεστιέων (πρώην κοινότητες Καινουργίου, Προσηλίων), Νεάπολης και Παραβόλας και στις Κοινό­τητες Αγίου Νικολάου, Δοκιμίου, Καμαρούλας, Νέας Αβόρανης και Παναιτωλίου της Περιφερειακής Ενότη­τας Αιτωλίας και Ακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»».
 2. Με τη Σύμβαση ΚΤ5-20 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ­γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πε- λοποννήσου».

Β. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώ­σεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού από την 11 Ιουλίου 2019 μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτημα­τογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις:

 1. Με τη σύμβαση ΚΤ5-32 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ­γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Καλλικρατικών Δήμων Γόρτυνας, Φαιστού, Μινώα Πεδι­άδας, Αρχανών – Αστερουσίων και Βιάννου της Περιφε­ρειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης».

Γ. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώ­σεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού από την 16 Ιουλίου 2019 μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτημα­τογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις:

 1. Με τη σύμβαση ΚΤ5-01 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ­γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Ξάνθης της Περι­φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
 2. Με τη σύμβαση ΚΤ5-05 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ­γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
 3. Με τη σύμβαση ΚΤ5-07 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ­γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 4. Με τη σύμβαση ΚΤ5-25 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ­γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

Δ. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώ­σεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού από την 23 Ιουλίου 2019 μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτημα­τογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις:

 1. Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-14 «Μελέτη Κτημα­τογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Πε­ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
 2. Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-17 «Μελέτη Κτημα­τογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περι­φέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ε. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώ­σεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού από την 30 Ιουλίου 2019 μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτημα­τογραφούνται στις κατωτέρω περιοχές με τις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις:

 1. Με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-18 «Μελέτη Κτημα­τογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περι­φέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

ΦΕΚ Τεύχος B’ 2708/02.07.2019

(ecopressnews)

Νομοθετικες ρυθμισεις για δασωμενους αγρους και χορτολιβαδικες εκτασεις

Στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων της υπαίθρου προχώρησε τον τελευταίο μήνα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με γνώμονα την οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, οι θεσμικές πρωτοβουλίες αφορούν στις δασωμένες αγροτικές εκτάσεις και στις χορτολιβαδικές και δίνουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες μικρομεσαίους ιδιοκτήτες και καλλιεργητές γης να αξιοποιούν τις εκτάσεις αυτές προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο το περιβαλλοντικό και δασικό ισοζύγιο της κάθε περιοχής.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν στους δασωμένους αγρούς και στις χορτολιβαδικές εκτάσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, περιλαμβάνουν:

Α. Δασωμένοι αγροί

Με τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 998/79 για τους δασωμένους αγρούς, η οποία ψηφίστηκε την Τετάρτη στη Βουλή και δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες δασωμένων αγρών να αιτούνται στη δασική υπηρεσία την έγκριση της χρήσης έκτασης δάσους, έως 30 στρεμμάτων, μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, εφόσον έχουν τίτλους ιδιοκτησίας μέχρι το 2004. Για εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων απαιτείται τεχνοοικονομική μελέτη, ώστε να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της καλλιέργειας.

Μέχρι σήμερα ο νόμος έδινε τη δυνατότητα εκμετάλλευσης μόνο των δασικών εκτάσεων ή των εκτάσεων που έχουν απολέσει πια τον δασικό τους χαρακτήρα, αλλά όχι των δασών. Δηλαδή επέτρεπε σε όσους έχουν τίτλους ιδιοκτησίας που ανάγονται πριν από το 1946 και η έκταση είναι δασική και όχι δάσος να υλοποιούν όλες τις χρήσεις (θέτοντας την έκταση εκτός δασικής νομοθεσίας), ενώ αν οι τίτλοι είναι μεταγενέστεροι και έως το έτος 2004 να τη χρησιμοποιήσουν μόνο για γεωργική ή δεντροκομική καλλιέργεια.

Την τελευταία τριετία με την ανάρτηση των δασικών χαρτών το ΥΠΕΝ είχε γίνει δέκτης σωρείας αιτημάτων από πολίτες, φορείς και οργανώσεις, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των αγρών που αφέθηκαν μετά το 1945 και έγιναν δάση.

Με τη διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή επιτρέπεται η γεωργική ή δεντροκομική καλλιέργεια, στους δασωμένους αγρούς, στο πλαίσιο ποιοτικής ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας. Η νέα διάταξη θα ενισχύσει την ορεινή και αγροτική οικονομία προσφέροντας εργασία και εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, στους μέχρι σήμερα κυρωμένους δασικούς χάρτες οι εκτάσεις που το 1945 καλλιεργούνταν αγροτικά και σήμερα έχουν αποκτήσει δασική βλάστηση, αντιστοιχούν περίπου στο 2% της έκτασης της χώρας. Ειδικότερα έχουν εντοπιστεί 2.820.000 στρέμματα στο 40,4% της μερικής κύρωσης δασικών χαρτών, όπου το 80% αυτών των εκτάσεων έχουν μετατραπεί σε δάση και όχι σε δασικές εκτάσεις.

Από την ανάρτηση των δασικών χαρτών προκύπτει επίσης ότι οι εκχερσωμένες εκτάσεις (εκτάσεις που κατά το 1945 ήταν δάση και σήμερα εμφανίζονται με άλλη μορφή) ανέρχονται στο 1,2% της αντίστοιχης έκτασης της χώρας. Άρα έχουμε θετικό ισοζύγιο δάσους που η νέα διάταξη δεν θα ανατρέψει, ενώ επιτρέπει μόνο τη γεωργική καλλιέργεια, χρήση που επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις να ασκείται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και από το Σύνταγμα.

Β. Χορτολιβαδικές εκτάσεις

Με οδηγίες που απέστειλε χθες ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΑΔΑ: ΨΤΗΡ4653Π8-ΒΗΚ), ξεκινά άμεσα η δυνατότητα διόρθωσης των εκτάσεων με φρυγανική βλάστηση στο δασικό χάρτη από δάση σε χορτολιβαδικές.

Συγκεκριμένα, η Εγκύκλιος αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του Αν. ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ), με την οποία αποδέχτηκε ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (ΤΣΔ), όπου ορίζεται ότι οι εκτάσεις που καλύπτονται μόνο από φρυγανική βλάστηση, χωρίς την παρουσία δασικής βλάστησης, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές. Η ρύθμιση αυτή επιλύει σημαντικά προβλήματα χρήσεων των αποκλειστικά φρυγανικών εκτάσεων, ιδιαίτερα στη νησιωτική χώρα.

Με την Εγκύκλιο δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αιτούνται στη Διεύθυνση Δασών τη διόρθωση κυρωμένου δασικού χάρτη, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της γνωμοδότησης του ΤΣΔ, την οποία θα εξετάζει η Επιτροπή Δασολογίου.

Η Επιτροπή Δασολογίου, εφόσον διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απόφασης του ΤΣΔ και δεν κατατάσσεται η έκταση στα δάση ή στις δασικές εκτάσεις, θα την κατατάσσει αυτόματα στις χορτολιβαδικές εκτάσεις της δασικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία των δασικών χαρτών, ο κυρωμένος δασικός χάρτης θα διορθώνεται στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

Διευκρινίζεται ότι αίτηση μπορεί να υποβληθεί ακόμα κι αν δεν έχει υποβληθεί αντίρρηση επί της εκτάσεως αυτής, ενώ επί της αποφάσεως της Επιτροπής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον του ΤΣΔ από όποιον έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας 45 ημερών.

Επιπροσθέτως, η Εγκύκλιος δίνει οδηγίες για τις περιπτώσεις των υπό κατάρτιση, θεωρημένων και αναρτημένων δασικών χαρτών:

· Στους υπό κατάρτιση δασικούς χάρτες και πριν τη θεώρηση είτε οι μελετητές είτε οι Διευθύνσεις Δασών θα κάνουν την προσαρμογή του χάρτη στην απόφαση.

· Στις περιπτώσεις που ο χάρτης είναι θεωρημένος, αλλά όχι αναρτημένος ή βρίσκεται σε ανάρτηση και υποβάλλονται αντιρρήσεις, εφαρμόζεται η διαδικασία της αίτησης πρόδηλου σφάλματος, όπως περιγράφεται στην απόφαση του Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλου (ΦΕΚ Β΄ 1366/2017).

· Εφόσον οι αντιρρήσεις δεν έχουν εξεταστεί ακόμα, οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) λαμβάνουν υπόψη την απόφαση του ΤΣΔ και την εφαρμόζουν ανάλογα.

· Εφόσον οι αντιρρήσεις έχουν εξεταστεί, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο των ΕΠΕΑ, μπορούν οι υποθέσεις αυτές να επανεξεταστούν.

· Εφόσον έχει ολοκληρωθεί το έργο των ΕΠΕΑ και δεν έχει κυρωθεί ο δασικός χάρτης, θα πρέπει να ξανασυσταθεί ΕΠΕΑ ώστε να εξεταστούν οι υποθέσεις.

Τέλος, αντίστοιχα με τα παραπάνω και σύμφωνα με το περιεχόμενο της γνωμοδότησης του ΤΣΔ πρέπει να κινούνται και τα όργανα που επιλαμβάνονται των πράξεων χαρακτηρισμού (Δασάρχης ή Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων), στις περιοχές που δεν έχει αναρτηθεί ακόμα δασικός χάρτης.​

Η διαδικασία της προανάρτησης ξεκίνησε για τον Δήμο της Αθήνας

Μια απλή διαδικασία ελέγχου ώστε να εντοπιστούν και να διορθωθούν κοινά λάθη. Κάπως έτσι περιγράφει η «Ελληνικό Κτηματολόγιο» τη διαδικασία της προανάρτησης, που ξεκίνησε για τον Δήμο της Αθήνας.

Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και από το κεντρικό γραφείο στο Γαλάτσι, ωστόσο δεν υπάρχει λόγος ταλαιπωρίας, αφού ο έλεγχος και –στις περισσότερες περιπτώσεις– η διόρθωση μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά.

Όσοι πολίτες έχουν ιδιοκτησιακό δικαίωμα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων, θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της «Κτηματολόγιο» https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoProanartisi_Page.aspx

και ακολουθώντας την επιλογή να εισέλθουν με τους κωδικούς του Τaxis στη διαδικασία της προανάρτησης.

Στο 90% των περιπτώσεων, το μόνο που θα πρέπει ο πολίτης να πράξει είναι να ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που είχε δηλώσει το 2008 ή αργότερα (η βάση δεδομένων καλύπτει και την περίοδο έως τον Ιανουάριο του 2019).

Αν ο πολίτης εντοπίσει ένα λάθος (λ.χ. ο αριθμός ενός συμβολαίου, ή κάποιο όνομα ή πατρώνυμο) ή έχει αλλάξει στοιχεία (λ.χ. διεύθυνση ή ταυτότητα), θα πρέπει να ζητήσει τη διόρθωσή του. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας την αίτηση που θα βρει στην ιστοσελίδα του έργου http://www.ktimatologio-athina.gr/. Η αίτηση διόρθωσης θα πρέπει να σταλεί εντός δύο μηνών στη διεύθυνση ad@ktimatologio-athina.gr. Αν τα στοιχεία που ο πολίτης θα ελέγξει στη σελίδα της προανάρτησης είναι σωστά, τότε δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα.

Τι γίνεται όμως αν ο πολίτης διαθέτει μεν κάποιο ιδιοκτησιακό δικαίωμα στην Αθήνα, ωστόσο δεν το βρίσκει στη βάση δεδομένων; Κατ’ αρχάς, είναι πολύ πιθανό να έχει ξεχάσει ότι… δεν είχε υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας το 2008-2009, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη η κτηματογράφηση. Μια άλλη περίπτωση είναι η δήλωση να έχει απορριφθεί από την «Ελληνικό Κτηματολόγιο», για μία σειρά από αιτίες: για παράδειγμα, επειδή δεν καταβληθεί το «κτηματόσημο», επειδή ο πολίτης δεν προχώρησε σε εντοπισμό του ακινήτου, επειδή δεν κατέθεσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα ή τα έγγραφα που κατέθεσε δεν αποδεικνύουν το δικαίωμα. Επίσης, υπάρχει η περίπτωση, όσο κι αν ακούγεται παράξενο, το ιδιοκτησιακό δικαίωμα που έχει δηλωθεί να μην υπάρχει, δηλαδή να αντιστοιχεί στη χρήση και όχι στην κτήση ενός χώρου.


Η αίτηση διόρθωσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός δύο μηνών.

Αν λοιπόν δεν βρείτε στοιχεία που να αφορούν το ιδιοκτησιακό δικαίωμά σας στην ηλεκτρονική προανάρτηση, τότε είναι πολύ πιθανό να ανήκετε σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις. Επομένως, πρέπει να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 210-010.10.10 ή να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, για να ενημερωθείτε για το τι έχει συμβεί και τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια. Πάντως, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν δηλώσετε το ακίνητό σας μέχρι και τη φάση της προανάρτησης, τότε θα εγγραφεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη και θα χρειάζεται μια διαφορετική διαδικασία για να κατοχυρωθεί σε εσάς.

Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία του κτηματολογίου, τα αγνώστου ιδιοκτήτη γεωτεμάχια (οικόπεδα) στον Δήμο της Αθήνας είναι περίπου 2.200 (3,4% του συνόλου δεν έχει δηλωθεί). Τα «απορριφθέντα» δικαιώματα (αυτά που ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν) είναι 33.173, ενώ τα «φερόμενα» δικαιώματα (δηλαδή δικαιώματα που δεν έχουν δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη τους αλλά προκύπτουν από τα στοιχεία τρίτων) είναι 11.630. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσιότητα γύρω από τη διαδικασία της προανάρτησης στην Αθήνα δείχνει να έχει κινητοποιήσει… τους αμελείς, καθώς τον τελευταίο μήνα έχει αυξηθεί ο αριθμός των νέων δηλώσεων στο κτηματολόγιο.

Στο κέντρο κτηματογράφησης στο Γαλάτσι, η διαδικασία προανάρτησης στον Δήμο Αθήνας θα υποστηριχθεί σε ξεχωριστό χώρο από 50 άτομα.

Ευπρόσδεκτοι είναι εκτός από όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ιδιοκτησία τους και όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι ή δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό περιβάλλον. Με δεδομένο όμως ότι έχουν υποβληθεί στο δήμο 1,2 εκατ. δικαιώματα από 550.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα, είναι μάλλον… προτιμότερο, όσοι μπορούν, να προτιμήσουν την ψηφιακή πλατφόρμα και να αποφύγουν την ταλαιπωρία.

Προαιρετική συμμετοχή

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή στη διαδικασία της προανάρτησης δεν είναι υποχρεωτική. Ομως, αν η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της προανάρτησης είναι μεγάλη, αυτό θα «ελαφρύνει» τη φάση της ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων, καθώς θα μειώσει τα όσα πρέπει να διορθωθούν. Να σημειωθεί ότι στη φάση της προανάρτησης οι πολίτες διορθώνουν μόνο τα δικά τους στοιχεία.

Δεν μπορούν να δουν τυχόν «επικαλύψεις» (διεκδικήσεις άλλων), ούτε να υποβάλουν ενστάσεις. Το δικαίωμα αυτό θα έχουν μόνο κατά τη διαδικασία της ανάρτησης, η οποία θα ξεκινήσει τέσσερις μήνες μετά το τέλος της προανάρτησης.

Ακολουθούν 11 ερωτήσεις και απαντήσεις
για την Προανάρτηση στο Δήμο της Αθήνας

1. Δεν διαπίστωσα κανένα σφάλμα στα στοιχεία της προανάρτησης που με αφορούν. Πρέπει να προβώ σε άλλη ενέργεια;

Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία της προανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια.

2. Δεν θυμάμαι αν έχω υποβάλλει δήλωση στο κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία μου στο Δήμο Αθηναίων. Τι πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να ελέγξετε με χρήση των κωδικών taxisnet, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», αν το δικαίωμά σας επί του ακινήτου σας έχει συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική Προανάρτηση.
Σε περίπτωση που δεν βρείτε στοιχεία που αφορούν το δικαίωμα σας στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 2100 10 10 10, ή να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, για να ενημερωθείτε.
(Υπάρχει περίπτωση το δικαίωμα σας να το έχετε δηλώσει αλλά να έχει απορριφθεί οπότε πρέπει να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.)

3. Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική Προανάρτηση τα δικαιώματά μου ενώ έχω υποβάλλει δήλωση στο κτηματολόγιο το 2008;

Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώσατε αλλά δεν παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε είτε τα δικαιώματα σας δεν εντοπίστηκαν, ή τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή ή δεν έχετε καταβάλλει το απαιτούμενο πάγιο τέλος.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μεταβείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες σας, ώστε τα δικαιώματα σας να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της Ανάρτησης.

4. Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική Προανάρτηση τα δικαιώματά μου ενώ έχω υποβάλλει δήλωση στο Κτηματολόγιο το Μάρτιο του 2019;

Η κτηματολογική βάση της προανάρτησης περιλαμβάνει τα δικαιώματα που δηλώθηκαν μέχρι 18 Ιανουαρίου 2019. Από την ημερομηνία αυτή και μετά συνεχίζεται η επεξεργασία των νέων δηλώσεων, το αποτέλεσμα της οποίας θα φανεί σε επόμενο στάδιο, στην κτηματολογική βάση της Ανάρτησης.

5. Τι πρέπει να επισυνάψω μαζί με το έντυπο της Αίτησης Επανεξέτασης στοιχείων;

Μαζί με την αίτηση επισυνάπτετε έγγραφο που αποδεικνύει την αιτούμενη διόρθωση. Εφόσον η διόρθωση που αιτείστε προκύπτει από έγγραφο που έχετε ήδη υποβάλλει με την δήλωσή σας, τότε δεν χρειάζεται να επισυνάψετε τίποτε άλλο στην αίτηση διόρθωσης.

6. Δεν έχω υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας. Τι κάνω;

Οι δικαιούχοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν μέχρι τώρα Δήλωση έχουν ακόμα τη δυνατότητα να το κάνουν, ώστε να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης (Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου) είτε ηλεκτρονικά. Επίσης κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. από κληρονομιά, αγορά κλπ) πρέπει να υποβάλει δήλωση στο κτηματολόγιο, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωµα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν θα μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

7. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση διαπίστωσα ότι έχει γίνει αναριθμητισμός στον αριθμό συμβολαίου και αντί για 8327 που είναι το ορθό, έχει αναγραφεί 8237. Πρέπει να υποβάλλω ξανά το συμβόλαιο;

Εφόσον με τη δήλωσή σας είχατε προσκομίσει το ανωτέρω συμβόλαιο, δεν απαιτείται να το επανυποβάλλετε. Αρκεί η συμπλήρωση της Αίτησης Επανεξέτασης Στοιχείων στην οποία θα περιγράψετε το ανωτέρω πρόδηλο σφάλμα που διαπιστώσατε.

8. Έχω αλλάξει ταυτότητα. Τι κάνω;

Περιγράφετε στην Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων τη διόρθωση και επισυνάπτετε το αντίγραφο της νέας ταυτότητας.
Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και σε ξεχωριστό αρχείο την νέα ταυτότητα, να τα αποστείλετε με e-mail στη διεύθυνση: ad@proanartisi-athina.gr.

9. Διαπιστώνω σφάλμα στο ποσοστό συγκυριότητας της ιδιοκτησίας μου διότι είχα υποβάλλει δήλωση, αλλά εν τω μεταξύ έχει γίνει τροποποίηση της σύστασης και έχουν αλλάξει τα ποσοστά συγκυριότητας της διηρημένης ιδιοκτησίας μου. Τι κάνω;

Μαζί με το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων στο οποίο περιγράφετε την αιτούμενη διόρθωση, επισυνάπτετε αντίγραφο της τροποποίησης της σύστασης.

10. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση διαπιστώνω σφάλμα στο όνομα του πατέρα μου. Τι πρέπει να κάνω;

Περιγράφετε στην Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων την αιτούμενη διόρθωση. Δεν χρειάζεται να επισυνάψετε κανένα άλλο έγγραφο. Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων και να το αποστείλετε με e-mail στη διεύθυνση: ad@proanartisi-athina.gr.

11. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση εμφανίζεται ποσοστό δικαιώματος πλήρους κυριότητας 75%, αλλά εν τω μεταξύ απέκτησα το υπόλοιπο 25% από κληρονομιά. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον δεν έχετε ήδη κάνει δήλωση για το 25% του δικαιώματος σας, πρέπει να υποβάλλετε νέα δήλωση για το 25% που αποκτήσατε με κληρονομιά.
Αν είχατε κάνει δήλωση και για το 25%, αλλά δεν εμφανίζεται ορθά το ποσοστό δικαιώματος σας στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε θα πρέπει να μεταβείτε εντός της προθεσμίας της προανάρτησης στο γραφείο κτηματογράφησης για να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.

(άρθρο της Καθημερινής)

Σχετικά με το επικείμενο περιουσιολόγιο

Με δήλωση μηχανικού θα έχουν την δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να διορθώσουν το Ε9, ώστε να δηλωθούν τα πραγματικά τετραγωνικά του ακινήτου τους στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, το οποίο μέσα στο έτος πρόκειται να µπει σε εφαρμογή.

Στο e- περιουσιολόγιο, µε το οποίο θα γίνει από το υπουργείο Οικονομικών η καταγραφή της εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης όλων των φορολογουμένων, όπου υπάρχουν αυθαίρετα θα πρέπει πρώτα να τακτοποιηθούν και μετά να δηλωθούν.

Σύμφωνα με αναλυτική ενημέρωση από την Γραμμάτη Μπακλατσή πολεοδόμο, τοπογράφο μηχανικό,  που δημοσίευσε η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» κατά την αρχική φάση λειτουργίας του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, θα δοθεί στους ιδιοκτήτες η δυνατότητα να προβούν σε διορθωτικές δηλώσεις και να καταγράψουν την πραγματική περιουσία τους.

Για να αποφύγουν όμως μεγάλα πρόστιμα μέχρι και κατασχέσεις οι ιδιοκτήτες που έχουν αποκλίσεις και πολεοδομικές υπερβάσεις στο ακίνητο τους, όπως εκτιμάται ότι συμβαίνει με την μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων,  θα πρέπει να ακολουθήσουν τα σωστά βήματα και να αντιληφθούν ότι δημιουργείται πλέον ένα ηλεκτρονικό δίκτυο διασταύρωσης των δεδομένων για τα ακίνητα, που δεν θα αφήνει περιθώρια διαφυγής από την οδό της νομιμότητας.

Βάση δεδομένων  

Ειδικότερα σημειώνεται ότι το Περιουσιολόγιο είναι µια τεράστια βάση δεδομένων, που θα περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία όλων των φορολογούμενων και όλων των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αποθήκες, πισίνες, αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα, σκάφη θαλάσσης και αεροσκάφη, μεγάλα χρηματικά ποσά που φυλάσσονται στα σπίτια, καταθέσεις σε τράπεζες, ράβδους χρυσού, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις, εταιρικά μερίδια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.

Διορθωτικές δηλώσεις

Στην αρχή µε την εφαρμογή του Περιουσιολογίου θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογουμένους να διορθώσουν το Ε9, ώστε να δηλωθούν τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων. Επίσης, θα μπορέσουν να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων στο δήμο, το γνωστό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Προσοχή όμως, γιατί τα στοιχεία θα διορθώνονται µε βεβαιώσεις μηχανικού και όχι απλά κατά δήλωση του ιδιοκτήτη. Όπου υπάρχουν αυθαίρετα θα πρέπει πρώτα να τακτοποιηθούν και μετά να δηλωθούν. Μετά την τακτοποίηση, για τα επιπλέον τετραγωνικά οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλουν αναδρομικά για τα 5 τελευταία χρόνια ΕΝΦΙΑ και ΤΑΠ.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

Το ηλεκτρονικό  Περιουσιολόγιο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

► Χρήστες του συστήματος θα είναι όλοι οι φορολογούμενοι (εξωτερικοί χρήστες), καθώς και στελέχη της φορολογικής διοίκησης (εσωτερικοί χρήστες).

► Το σύστημα θα υποστηρίζει την υποδοχή και ενσωμάτωση δεδομένων περιουσίας από άλλα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ ή και άλλων φορέων, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία αυτά δεν τηρούνται μηχανογραφικά.

► Θα δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να εισάγουν πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες μακροπρόθεσμα θα διασταυρώνονται µε την αρμόδια αρχή.

► Θα δίνεται η δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων ενός φορολογούμενου από τον ίδιο ή τους εσωτερικούς χρήστες της φορολογικής διοίκησης.

► Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών από το φορολογούμενο.

► Θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποκαλύπτονται μετά από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί οριστικός.

► Θα γίνεται αναλυτική ή και συγκεντρωτική επεξεργασία των δεδομένων του συστήματος για την παραγωγή στατιστικών, αναφορών και ενημερωτικών εκθέσεων.

► Θα υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας- αξιολόγησης των δεδομένων των φορολογουμένων για τον εντοπισμό πιθανής αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.

► Θα υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης περιουσιακών στοιχείων μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και ταυτόχρονη παρακολούθηση αυτών ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των δεδομένων.

Τα  βήματα  για να καταγραφεί σωστά το ακίνητό µου στο Περιουσιολόγιο

Με την εφαρμογή του θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και διόρθωσης των δηλουμένων στοιχείων του ακινήτου. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

► Βρείτε την οικοδομική άδεια του κτιρίου και αναγράψτε τα ακριβή τετραγωνικά που γράφει το έντυπο της άδειας.

► Τακτοποιήστε τα τυχόν αυθαίρετα που έχετε και δηλώστε το σύνολο των τετραγωνικών του κτιρίου σας.

► Αν έχετε τοπογραφικό, διασταυρώστε τα στοιχεία του ακινήτου (θέση, εμβαδό κ.λπ.) µε τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί.

► Αν έχετε συμβόλαιο που αναγράφει στο περίπου µια έκταση και γνωρίζετε ότι δεν είναι η πραγματική έκταση, κάντε πρώτα τοπογραφικό και στη συνέχεια βάλτε στο Περιουσιολόγιο την ακριβή έκταση. Αρκεί βέβαια να ενημερώσετε και το Κτηματολόγιο.

► Αφαιρέστε από το Ε9 βοσκότοπους, χωράφια, ρουμάνια, χέρσα χωράφια που δεν καλλιεργούνται και είναι δασικές εκτάσεις.

Ηλεκτρονικό δίκτυο

Το e-Periousiologio θα είναι συνδεδεμένο µε πολλές ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου και όσον αφορά στα ακίνητα θα αντλούνται στοιχεία και θα διασταυρώνονται online µε πολλούς φορείς όπως:

 • Πληροφοριακό σύστημα Εσόδων Taxis, δηλαδή Ε9 και ΕΝΦΙΑ
 • Ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων
 • E-adeies (Ηλεκτρονική Έκδοση Οικοδομικών Αδειών)
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων
 • Μετρητές ΔΕΗ
 • Κτηματολόγιο
 • Δασικοί Χάρτες
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά που εκδίδονται ηλεκτρονικά στο Buildingcert
 • Ψηφιακοί χάρτες Ελληνικού Κτηματολογίου
 • Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
 • Τράπεζες
 • Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια (ενοικιάσεις)
 • ΕΦΚΑ · ΟΣ∆Ε
 • Μητρώο Γεωτρήσεων-Αρδεύσεων
 • Γνωστοποίηση καταστημάτων και μεταποιητικών επιχειρήσεων µέσω της φόρμας Notifybusiness.gov.gr.

Σύνδεση  Περιουσιολογίου με το Κτηματολόγιο

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης του Κτηματολογίου µε το taxisnet, μετά την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Περιβάλλοντος και Οικονομικών. Με την απόφαση αυτή, οι ελεγκτές της υπηρεσίας Εσόδων αποκτούν άμεση πρόσβαση στα αρχεία του Εθνικού Κτηματολογίου και έτσι θα μπορούν να εντοπίζουν άμεσα όλα τα ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.λπ.), που υπάρχουν σε αυτά τόσο στις εντός όσο και στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές και τα οποία δεν είναι δηλωμένα στην εφορία, για να αποφύγουν την πληρωμή φόρων ακινήτων.

Αυθαίρετα 

Στο ερώτημα «να δηλώσω τα αυθαίρετα στο Κτηματολόγιο και στο Περιουσιολόγιο;» η έμπειρη πολεοδόμος κα Μπακλατσή απαντά ότι:

-«Παρότι στο έντυπο του Κτηματολογίου, που συμπληρώνεται από τους ιδιοκτήτες, δεν υπάρχει διευκρίνιση για το αν δηλώνουμε τα νόμιμα τετραγωνικά μαζί µε τα αυθαίρετα ή µόνο τα νόμιμα κτίσματα, καλό είναι να δηλώσετε τα πραγματικά τετραγωνικά του κτιρίου σας για να µην έχετε μελλοντικά προβλήματα κατά τη διασταύρωση των στοιχείων από την εφορία. Αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια να προχωρήσετε άμεσα και στην τακτοποίηση του αυθαιρέτου, πληρώνοντας το ανάλογο πρόστιμο, για να είστε πλήρως καλυμμένοι. Πρέπει όμως να διορθώσετε και το Ε9 καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου στο Δήμο (ΤΑΠ), ώστε τα στοιχεία του ακινήτου στο Ε9, στο δήμο, στο Κτηματολόγιο και στο Περιουσιολόγιο να είναι τα ίδια».

 

ΦΕΚ Β’ 767/22-03-2016 – σχετικά με το θέμα των αγρών που δασώθηκαν

ΦΕΚ Β’ 767/22-03-2016

Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Νόμου 4280/2014, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση της διάταξης από τις δασικές υπηρεσίες της χώρας.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Με το ανωτέρω άρθρο ρυθμίζεται το θέμα των αγρών που δασώθηκαν, εν σχέσει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διαχείριση τους ειδικότερα.

Για την εφαρμογή της διάταξης θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) οι εκτάσεις εμφαίνονται ως αγροτικές στις Α/Φ του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960, και δασώθηκαν μεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης (δηλαδή πρέπει οι εκτάσεις να εμφανίζουν κατά το χρόνο εξέτασης τους δασική μορφή), και
(β) υπάρχουν για τις εκτάσεις αυτές τίτλοι ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της 23ης Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί.

2. Εκτάσεις για τις οποίες το Δημόσιο έχει τίτλο ιδιοκτησίας (από διαθήκη, δωρεά, δικαστική απόφαση κ.λπ.) δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου. Επίσης δεν μπορούν να υπαχθούν εκτάσεις που είναι καταγεγραμμένες ως δημόσια κτήματα. Γι’ αυτό, για την εφαρμογή της διάταξης απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από την οικεία κτηματική υπηρεσία ότι η έκταση δεν είναι καταγεγραμμένη ως δημόσιο κτήμα, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 21 Ν. 3208/2003.

3. Στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 67 του N. 998/1979 ως ισχύει υπάγονται και εκτάσεις των οποίων το ιδιοκτησιακό είναι λυμένο έναντι του Δημοσίου. Για τις εκτάσεις αυτές θα εξετάζεται η ανωτέρω 1α προϋπόθεση του παρόντος άρθρου ενώ δεν απαιτείται ο τίτλος να ανάγεται προ του 1946. Ωστόσο απαιτείται συνεχής και αδιάλειπτη σειρά τίτλων μέχρι σήμερα.

4. Στις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, μπορούν να υπαχθούν και οι εκτάσεις οι οποίες έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους.

5. Εκτάσεις που εμφανίζουν στις Α/Φ του 1945 χορτολιβαδική μορφή (περιπτώσεις παραγράφων 5α, 5β άρθρου 3 νόμου 998/1979 ως ισχύει), δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 67 νόμου 998/1979 ως ισχύει, καθότι η διάταξη της παραγράφου 1α του άρθρου αναφέρεται σε εκτάσεις με αγροτική μορφή. Η αντιμετώπιση των εκτάσεων αυτών ως προς το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 3208/2003.

Εκτάσεις που εμφανίζουν στις Α/Φ του 1945 αγροτική μορφή και σήμερα τη μορφή της περ. α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, δεν υπάγονται οπωσδήποτε στις διατάξεις του Νόμου 998/ 1979 ως ισχύει (άρθρο 3 παράγραφος 6β του N. 998/1979 ως ισχύει) και επομένως δεν εφαρμόζεται το άρθρο 67 του Νόμου αυτού.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις εφαρμογής

Προκειμένου για την υπαγωγή μιας έκτασης στο άρθρο 67 Ν. 998/1979 ως ισχύει, εξετάζονται τα εξής:

1. Οι εκτάσεις να εμφαίνονται ως αγροτικές στις Α/Φ του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960, και δασώθηκαν μεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης (δηλαδή πρέπει οι εκτάσεις να εμφανίζουν κατά το χρόνο εξέτασης τους δασική μορφή).

Το ζήτημα της ευκρίνειας των Α/Φ του 1945 συναρτάται με την ποιότητα της εικόνας τους, για τη διαπίστωση της μορφής της έκτασης, κι όχι με τη σαφήνεια της στερεοσκοπικής παρατήρησης ως προς τη μορφή της.

Έτσι, τυχόν ύπαρξη νέφωσης πάνω από την περιοχή της παρατήρησης των Α/Φ έτους 1945 είναι λόγος αναφοράς στις Α/Φ έτους 1960, ενώ η ασάφεια κατά τον προσδιορισμό της μορφής, με βάση τα στοιχεία της στεροσκοπικής παρατήρησης, δεν είναι (π.χ. στην περίπτωση που ο φωτοερμηνευτής εξετάζει εάν η έκταση είναι χορτολιβαδική ή αγρός σε αγρανάπαυση). Η αποσαφήνιση εν προκειμένω της μορφής γίνεται με άλλους τρόπους (συγκριτική παρατήρηση με Α/Φ προηγούμενου ή επόμενου έτους αεροφωτογράφησης, στοιχεία της υπηρεσίας για τη μορφή της έκτασης κ.α.).

Σύμφωνα με τη διάταξη, ως κύριο και καθοριστικό στοιχείο για τη μορφή της έκτασης λαμβάνεται η εικόνα των Α/Φ έτους 1945. Χρήση Α/Φ παλαιότερου έτους αεροφωτογράφησης, που τυχόν υπάρχουν στην υπηρεσία (Α/Φ έτους 1938), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της διάταξης, δεν πραγματοποιείται.

Για τις εκτάσεις των οποίων το ιδιοκτησιακό είναι λυμένο έναντι του Δημοσίου, ο Δασάρχης και η επιτροπή του άρθρου 10 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, στην περίπτωση που κρίνουν, με βάση Α/Φ του έτους 1945, ότι μία έκταση δεν έχει δασικό χαρακτήρα κατά το παραπάνω έτος, αλλά έχουν αμφιβολίες για την αγροτική ή άλλη μη δασική μορφή της έκτασης κατά το ίδιο ως άνω έτος, μη προκύπτουσα ευκρινώς η μορφή αυτή από τις ανωτέρω Α/Φ, λαμβάνουν υπόψη τους ως πραγματικά γεγονότα και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 10 παρ. 1 υποπαράγραφος Ι περ. γ’ του Νόμου 3208/2003, για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, ακολουθώντας τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 67 Νόμου 998/1979 ως ισχύει. Η διάταξη αυτή αφορά στη δυνατότητα χρησιμοποίησης των στοιχείων της δικαστικής αναγνωριστικής απόφασης κυριότητας της έκτασης κατά το μέρος της που αναφέρεται στη μορφή αυτής κατά το κρίσιμο έτος 1945, όταν κατ’ αυτό δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί η μορφή της σύμφωνα με την εικόνα Α/Φ του συγκεκριμένου έτους παρατήρησης.

2. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ενδιαφερόμενου, μαζί με τα πιστοποιητικά μεταγραφής.

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο των τίτλων εξετάζονται τα εξής:
(i) H ύπαρξη καταρχήν τίτλων κυριότητας πριν την 23η Φεβρουαρίου 1946.
(ii) H νόμιμη μεταγραφή τους.
(iii) H συνεχής και αδιάλειπτη διαδοχή των τίτλων μέχρι σήμερα. Τίτλοι κυριότητας που μεταγράφονται στο υποθηκοφυλακείο, σύμφωνα με τα άρθρα 1192 και 1193 του Αστικού Κώδικα, είναι:
α. οι εν ζωή δικαιοπραξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αιτία θανάτου δωρεές, με τις οποίες συνίσταται, μετατίθεται, καταργείται εμπράγματο δικαίωμα (εμπράγματες δικαιοπραξίες) πάνω σε ακίνητα. Οι εμπράγματες συμβάσεις είναι αιτιώδεις, προϋποθέτουν δηλαδή ενοχική σύμβαση περί μεταβιβάσεως κυριότητας όπως είναι η πώληση, δωρεά, ανταλλαγή και πρέπει να περιβληθούν ορισμένο τύπο (συμβολαιογραφικό έγγραφο),
β. οι περιλήψεις κατακυρωτικών εκθέσεων,
γ. οι εκθέσεις δικαστικής διανομής ακινήτου,
δ. οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις,
ε. οι αποδοχές κληρονομιάς ή κληρονομητήρια.

Η μεταγραφή είναι στοιχείο απαραίτητο για την μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου ή τη σύσταση μετάθεση, κατάργηση εμπραγμάτου δικαιώματος πάνω στο ακίνητο (άρθρο 1198 ΑΚ).

Κατά το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, που ίσχυε μέχρι την εισαγωγή, στις 23-2-1946, του Αστικού Κώδικα, «τίτλο ιδιοκτησίας» δημιουργούσε ο νόμος, οι δικαστικές αποφάσεις και οι δικαιοπραξίες. Τέτοιοι τίτλοι ήσαν ενδεικτικά, η πώληση, η δωρεά, η προίκιση, η ανταλλαγή, ο συμβιβασμός, η διανομή, η κληρονονομία.

Η μεταγραφή κατά το προϊσχύον δίκαιο, όπως και υπό τον Α.Κ., ήταν στοιχείο απολύτως αναγκαίο για τη μεταβίβαση της κυριότητας, ήταν, δηλαδή, ο όρος εκείνος που απαιτούσε ο νόμος ως αναγκαίο συνοδευτικό στοιχείο του τίτλου για την ολοκλήρωση αυτού και για την επέλευση έτσι των εμπραγμάτων αποτελεσμάτων του ( βλ. άρθρο 4 Ν. τ.5 του 1856).

Ειδικότερα σε ότι αφορά την κληρονομική διαδοχή, σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος απεβίωσε πριν από την εισαγωγή του ΑΚ (23-2-1946) οι σχέσεις κληρονονομικού δικαίου διέπονται από το ισχύον τότε δίκαιο (άρθρο 92 Εισ. ΝΑΚ). Το προϊσχύον δίκαιο ειδικότερα, προέβλεπε την δι’ αναμίξεως και υπεισελεύσεως εγκατάσταση στην κληρονομιά τόσο για την εξ αδιαθέτου διαδοχή (νόμος 2310/1920), όσο και για την διαδοχή από διαθήκη (νόμος ΓΨΠ/1911). Η κατοχύρωση δηλαδή του κληρονομικού δικαιώματος ή της κληρονομικής μερίδας σε περίπτωση περισσότερων συγκληρονόμων, δεν απαιτούνταν να περιβληθεί συγκεκριμένο τύπο, με άλλα λόγια και σε αντίθεση με ότι ισχύει σήμερα, δεν απαιτούνταν κληρονομητήριο ή συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφή. Η συγγενική σχέση του κληρονόμου με τον κληρονομούμενο για την εξ αδιαθέτου διαδοχή και η αναφορά των προσώπων στην διαθήκη για την διαδοχή από διαθήκη σύμφωνα με το δίκαιο που ίσχυε πριν την 23-2-1946, δημιουργεί τεκμήριο για το κληρονομικό δικαίωμα και παρέχει δημόσια πίστη.

Η χρησικτησία ως τρόπος κτήσης κυριότητας δε συνιστά τίτλο κατά την έννοια του άρθρου 67 του N. 998/ 1979, ούτε βεβαιώσεις (ένορκες και μη), υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και βεβαιώσεις – πιστοποιητικά προέδρων Κοινοτήτων δεν αποδεικνύουν εμπράγματα δικαιώματα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους νόμιμους τίτλους που απαιτούνται.

Για την υπαγωγή στο άρθρο 67 Ν. 998/1979 θα πρέπει να υπάρχει συνεχής και αδιάλειπτη διαδοχή των τίτλων μέχρι σήμερα.

Εάν κατά την εφαρμογή των τίτλων διαπιστώνονται ασυμφωνίες σχετικά με το εμβαδό, τη θέση, ή τα όρια του ακινήτου ή ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις μεταξύ τρίτων, χωρίς πάντως να θίγονται δικαιώματα του δημοσίου και έχοντας υπόψη ότι η διοίκηση ουδεμία ευθύνη φέρει κατά την εφαρμογή του άρθρου 67 Ν. 998/197 για τα δικαιώματα τρίτων, ο έλεγχος θα περιορίζεται στην ύπαρξη των μεταγεγραμμένων τίτλων που αποδεικνύουν κυριότητα του αιτούντα επί του ακινήτου. Άλλωστε με την υπ’ αριθ. 903/1985 γνωμοδότηση, που έγινε αποδεκτή με το αριθ. 115858/3908πε86/20-3-1987 έγγραφο του Υπουργού Γεωργίας, για τις αγοροπωλησίες πριν την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, ο καθ’ όρια προσδιορισμός θεωρείται επικρατέστερος του προσδιορισμού με βάση το εμβαδόν, εάν δεν συνεπάγεται ότι οι συμβαλλόμενοι απέβλεπαν στο εμβαδόν της έκτασης.

Άρθρο 3
Διαδικασία εφαρμογής – Υπαγωγή της έκτασης στο άρθρο 67 Ν. 998/1979 ως ισχύει

1. Για την εφαρμογή της διάταξης και μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί της εκτάσεως, μετά των σχετικών στοιχείων, πραγματοποιούνται οι εξής δύο ενέργειες από τον Δασάρχη (ή του Δ/ντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό):
α) εξετάζει τους τίτλους που προσκομίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας,
β) ελέγχει τη μορφή της έκτασης στις Α/Φ έτους 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960.
Εάν δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις, τότε το ελέγχον όργανο (Δασάρχης ή ο Δ/ντής Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό) απαντά στον αιτούντα περί της μη δυνατότητας εξέτασης του αιτήματος του κατά τη διαδικασία του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει. Ο ενδιαφερόμενος δύναται στην αρνητική απάντηση του Δασάρχη ή του Δ/ντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό, να ζητήσει με αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 24 του N. 2690/1999, την επανεξέταση του αιτήματός του.

2. Ακολούθως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, διαπιστούται ο χαρακτήρας της έκτασης, σύμφωνα με τον κυρωμένο δασικό χάρτη από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της παραγράφου 5 του άρθρου 26 Νόμου 3889/2010, άλλως με πράξη χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 νόμου 998/1979 ως ισχύει, η οποία προκειμένης της υπαγωγής της έκτασης στις διατάξεις του άρθρου 67 νόμου 998/17979 ως ισχύει, ακολουθεί το σχετικό πρότυπο του παραρτήματος της αριθ. 118790/7487/22-10-2014 (ΦΕΚ 3632/Β’/31-12-2014) απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ με την εξής τροποποίηση:

Στο (Α) μέρος της απόφασης η έκταση θα χαρακτηρίζεται «ως έχουσα δασικό χαρακτήρα, στη σημερινή της μορφή, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, και επειδή εμφανίζεται με αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες έτους λήψης 1945 (ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960) και πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979. Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 67 Νόμου 998/1979 εκδίδεται απόφαση Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Στην περίπτωση μη έκδοσης ή ακύρωσης ή ανάκλησης της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης) η έκταση υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον ειδικότερο χαρακτηρισμό της κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει». Επίσης, στο (Β) μέρος της απόφασης που αφορά στις εκτάσεις που σήμερα εμφανίζουν τη μορφή δάσους, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει προστίθεται η φράση: «Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 67 Νόμου 998/1979 εκδίδεται απόφαση Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας».

Πράξη χαρακτηρισμού μπορεί να εκδοθεί και επί εκτάσεων οι οποίες έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες προκειμένου να υπαχθούν στις ανωτέρω διατάξεις. Εάν οι εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979 χαρακτηρισθούν ως μη υπαγόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, η σχετική απόφαση αναδάσωσης ανακαλείται. Σε αντίθετη περίπτωση ο αναδασωτέος χαρακτήρας παραμένει και η διαδικασία ολοκληρώνεται σε σχέση με την ιδιοκτησία τους.

Η πράξη χαρακτηρισμού τελεσιδικεί με τη λήψη του πιστοποιητικού της παραγράφου 6 του άρθρου 14 Νόμου 998/1979 ως ισχύει.

3. Ο Δασάρχης (ή ο Δ/ντής Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό) υποβάλει εισήγηση ιεραρχικώς στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης) περί της έκδοσης απόφασης υπαγωγής της έκτασης στο άρθρο 67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει.

Στην περίπτωση που η έκταση είναι κηρυγμένη αναδασωτέα η υποβολή της ανωτέρω εισήγησης γίνεται με ταυτόχρονη πρόταση για ανάκληση της απόφασης αναδάσωσης, εφόσον, εννοείται, πρόκειται για έκταση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Νόμου 998/1979.

4. Εκδίδεται απόφαση αναγνώρισης της έκτασης ως ιδιωτικής από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης), κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, κατά τα πρότυπα του παραρτήματος, για την υπαγωγή της έκτασης στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει. Στις διατάξεις του άρθρου 67 Νόμου 998/1979 ως ισχύει, υπάγονται και οι εκτάσεις των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι λυμένο έναντι του Δημοσίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου 3208/2003 ως ισχύει, αρκεί να εμφανίζονται με αγροτική μορφή στις Α/Φ του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960 και να δασώθηκαν μεταγενεστέρως. Η σχετική απόφαση που εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης) θα αναφέρεται στο γεγονός ότι οι εκτάσεις αυτές δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος.

Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες για την προστασία της έκτασης ανακαλούνται μετά την έκδοση της ανωτέρω αναγνωριστικής απόφασης, ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.

5. Μετά την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης) που αφορά στην αναγνώριση κυριότητας της έκτασης και μη υπαγωγής της στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εκ-δίδεται η άδεια υλοτομίας (καθαρισμού) της έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.δ. 86/1969.

Άρθρο 4
Άδεια γεωργικής και δενδροκομικής εκμετάλλευσης

1. Εκτάσεις που εμφαίνονται με αγροτική μορφή στις Α/Φ του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960, και δασώθηκαν μεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης, αποκτώντας το χαρακτήρα της παραγράφου 2 άρθρου 3 Νόμου 998/1979 ως ισχύει και οι οποίες στερούνται των παραπάνω τίτλων αλλά έχουν τίτλους ιδιοκτησίας σε χρόνο μεταγενέστερο της 23ης Φεβρουαρίου 1946 και όχι νεότερου των δέκα ετών μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του Νόμου 4280/2014 (δηλαδή την 8-8-2004), μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως και στις αντίστοιχες του άρθρου 2 της παρούσας, πραγματοποιείται έλεγχος των τίτλων.

Κατά τον έλεγχο των τίτλων εξετάζονται τα εξής:
(i) H ύπαρξη καταρχήν τίτλων κυριότητας που ανάγονται προ της 8-8-2004.
(ii) H νόμιμη μεταγραφή τους.
(iii) H συνεχής και αδιάλειπτη διαδοχή των τίτλων μέχρι σήμερα.

2. Για τους τίτλους ιδιοκτησίας ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας, με τη διαφορά ότι ο έλεγχος των τίτλων ανάγεται στο χρονικό διάστημα μετά την ισχύ του Αστικού Κώδικα.

3. Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι εκτάσεις αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση δίνεται κατόπιν άδειας του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μετά από τη σχετική εισήγηση του οικείου Δασάρχη (ή του Δ/ντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό). Η χορηγούμενη άδεια εκδίδεται κατόπιν αίτησης του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στις εκτάσεις αυτές. Σχετικό πρότυπο της δίδεται στο παράρτημα της παρούσας.

4. Σε περίπτωση προσκόμισης από τρίτο των τίτλων της παραγράφου 1α του άρθρου 67 Νόμου 998/1979 ή τυχόν οριστικής επίλυσης του ιδιοκτησιακού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση επί της συγκεκριμένης εκτάσεως, η σχετική άδεια του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης) ανακαλείται, αζημίως για το Δημόσιο.

5. Η διαπίστωση του χαρακτήρα της έκτασης, ως υπαγόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, πραγματοποιείται με την έκδοση τελεσίδικης πράξης χαρακτηρισμού.

6. Πράξη χαρακτηρισμού εκδίδεται και επί αναδασωτέων εκτάσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του εφαρμοζόμενου άρθρου. Η εισήγηση για την έκδοση της άδειας γεωργικής και δενδροκομικής εκμετάλλευσης γίνεται με ταυτόχρονη πρόταση για ανάκληση της απόφασης αναδάσωσης.

Άρθρο 5
Αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 52 Νόμου 4280/2014, στις διατάξεις του άρθρου 67 Νόμου 998/1979 ως ισχύει, υπάγονται και οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4280/2014, υποθέσεις του άρθρου 12 του Νόμου 3208/2003.

Οι υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στις Α’ βαθμίδες Ε.Ε.Δ.Α., για την εφαρμογή του άρθρου 36 Νόμου 3698/2008, και δεν εκδικάστηκαν απ’ αυτές, επιστρέφονται στα Δασαρχεία (ή στις Δ/νσεις Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό) για να ακολουθηθεί η περαιτέρω διαδικασία του άρθρου 67 Νόμου 998/1979 ως ισχύει.

2. Εκκρεμείς υποθέσεις στον Δασάρχη και στις Επιτροπές για τη διαδικασία χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, εξετάζονται σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 67 Νόμου 998/1979 ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, ο Δασάρχης, εφόσον ελέγξει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσης, εισηγείται στην Επιτροπή την τροποποίηση της πράξης χαρακτηρισμού προκειμένης της υπαγωγής της έκτασης στη διάταξη του άρθρου 67 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει. Άλλως ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει διαδικασία.

Άρθρο 6
Ισχύς – Δημοσίευση

1. Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κάθε προηγούμενη που ρύθμιζε διαφορετικά το υπόψη θέμα παύει να ισχύει.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Παναγιώτη Α. Καλλίρη – Περι δασικής νομοθεσίας

«Η εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας στην πράξη»*

Του Παναγιώτη Α. Καλλίρη
Δασολόγου, Δ/ντη Δασών Κορινθίας

Κόρινθος, Νοέμβριος 2017

Όπως ο χρόνος και το νερό, η νομοθεσία πάντα έρεε και πάντα «ρεί» προκειμένου να ρυθμίζει τις συμπεριφορές των κοινωνιών και αλίμονο αν δεν γίνεται έτσι.

Τα τελευταία χρόνια δυσκολεύομαι να παρακολουθώ την διαρκώς μεταβαλλόμενη δασική νομοθεσία καθότι η συνεχής τροποποίηση δυσκολεύει την παρακολούθηση την κατανόηση και κυρίως την εφαρμογή της. Διαρκώς ζητούμε επίμονα ερμηνευτικές εγκυκλίους που καθυστερούν αφάνταστα και σε κάποιες περιπτώσεις αντί να επιλύσουν περιπλέκουν περισσότερο τα πράγματα εκφράζοντας προσωπικές όχι πάντα τεκμηριωμένες νομικά απόψεις ακυρώνοντας και τον νόμο, δημιουργώντας έτσι αντί να επιλύουν, τεράστια προβλήματα εφαρμογής, ηθικά διλήμματα, νομικά αδιέξοδα και ευθύνες που δεν μας αναλογούν.

Το ίδιο διάστημα παρακολουθώ με ενδιαφέρον, φόβο και αγωνία τις «νομικές ανάσες» και τους «βρυχηθμούς» σοφών νομικών και σεβάσμιων καθηγητών που διεισδύουν και αναλύουν τις δασικές διατάξεις που ψηφίστηκαν ή αυτών που θα ψηφισθούν, εντοπίζοντας τις φανερές ή μύχιες προθέσεις τους, την συμφωνία ή μη, με το Σύνταγμα και τους προηγηθέντες νόμους, τους θεμελιώδεις κανόνες δίκαιου της πατρίδας μας και της Ε.Ε., αποφαινόμενοι για το τι καλό και τι κακό θα δημιουργήσουν. Το τελευταίο διάστημα ως είναι φυσικό, τα νομοθετήματα που έχουν σχέση με τους δασικούς χάρτες κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας για την καταγραφή και αποτύπωση των δασικών οικοσυστημάτων μας και των συνεπειών της. Πρόκειται φυσικά για κορυφαία διαδικασία που με όλα τα λάθη και τις παραλείψεις και τις ταλαιπωρίες πολιτών και υπηρεσιών ακόμη και αν γίνεται υπό την πίεση των δήθεν «Θεσμών» για να αποκτήσει η χώρα Εθνικό Κτηματολόγιο, σε ένα μεγάλο μέρος της θα ολοκληρωθεί και η Ελληνική γη θα αποκτήσει επιτέλους για πρώτη φορά «ταυτότητα» που θα σημαδέψει τα δασικά «πράγματα» και «δρώμενα» με θετικές και αρνητικές εκπλήξεις. Όλοι σε αυτήν την αίθουσα το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Το μέλλον θα το αποδείξει.

Όμως τι συμβαίνει έξω στην πραγματική ζωή; Στην δασική πράξη;

Τι σημαίνει δασική νομοθεσία για τον δασικό υπάλληλο και κυρίως για τον φορολογούμενο πολίτη αυτής της χώρας;

Πόσο είναι γνωστή; Πόσο δίκαιη; Πόσο καλή;

Πόσο εφαρμόσιμη, υλοποιήσιμη και αποτελεσματική από την μια στην προστασία ανάπτυξη και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων μας και από την άλλη στα ιδιωτικά δικαιώματα των πολιτών, στην περιουσία που απόκτησαν σε πολλές περιπτώσεις καλόπιστα και νομότυπα υπό την σιωπηλή και σε κάποιες περιπτώσεις ένοχη ανοχή ή και ευλογία του κράτους;

Πόσο αναπτυξιακή είναι;

Πόσο στηρίζει την αειφορία και την βιώσιμη ανάπτυξη;

Πόσο ηθική;

Ποια πρέπει να είναι τα «κριτήρια» για να την κρίνουμε; Περιβαλλοντικά, Ανθρωπιστικά, Κοινωνικά, ή καθαρά αναπτυξιακά, οικονομικά και μονόπλευρα επιχειρηματικά; Κάποια από αυτά ή όλα μαζί; Πως μπορεί κανείς να βρει την «Σολομώντειο λύση» αφού οι περισσότεροι στον τόπο μας θέτουν τα δικά τους κριτήρια, με βάσει τα ατομικά συμφέροντά τους σε μια χώρα με τεράστιο έλλειμμα «ΠΑΙΔΕΙΑΣ» στο «Δημόσιο συμφέρον» και στην σημασία του «Περιβάλλοντος»;

Θυμάμαι πάντα την απάντηση που είχε δώσει σε μια παράδοση του το 1975 ο αείμνηστος τότε καθηγητής του Γενικού Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτριος Θ. Τσάτσος απαντώντας σε μια ερώτηση φοιτητή «για το πώς μπορούμε να κρίνουμε ένα νόμο αν θα είναι καλός ή κακός, όταν κατεβαίνει να ψηφιστεί»,
είχε πει:…. «Δεν μπορούμε.. Κάποιες εκτιμήσεις μόνο μπορούμε να κάνουμε συγκρίνοντας τον με το υπάρχον εθνικό και ενδεχομένως το διεθνές δίκαιο. Οι νόμοι πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα δηλαδή «το δίκαιο» που καλούνται (θεσπίζονται) για να παράγουν. Αν αυτό είναι καλό, ρυθμίσει τα πράγματα προς το καλό της κοινωνίας και αποδώσει δίκαιο στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή η κοινωνία θα τον αποδεχτεί, θα τον υιοθετήσει και θα τον θεωρήσει καλό. Αν όχι θα μείνει σε κάποιες λέξεις σε ένα ΦΕΚ που θα το φάει η σκόνη της απόρριψης και της λήθης μαζί με τον νομοθέτη του». Πραγματικά σοφά λόγια.

Γιατί όμως, αν και όλο το οικοδόμημα της δασικής νομοθεσίας είναι γενικά ή τουλάχιστον φαίνεται στην πρώτη ανάγνωση πολύ αυστηρό πολλά από δάση μας εκχερσώθηκαν, καλλιεργήθηκαν, οικοπεδοποιήθηκαν, κ.λπ. κυρίως μετά από πυρκαγιές χωρίς μέτρο και αρχές και σε πολλές περιοχές καταλήξαμε σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις; Ποιος φταίει για αυτό;… Ας δούμε πολύ βιαστικά μια δυο πολύ γνωστές και ισχύουσες μέχρι σήμερα χαρακτηριστικές περιπτώσεις θέσπισης και εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας.

Πράξεις χαρακτηρισμού. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 998/79 θεσπίστηκε η υποχρέωση για την χαρτογράφηση των δασών και με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ιδίου νομού η υποχρέωση κατάρτισης «Δασολογίου». Δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν είναι της ώρας.

Με το άρθρο όμως 14 του ν. 998/79 καθορίστηκε για πρώτη φορά μια κορυφαία διαδικασία έλεγχου και καταγραφής του δασικού η μη χαρακτήρα μιας έκτασης. Το σημαντικότερο ήταν η θέσπιση για πρώτη φορά των «κριτηρίων» του άρθρου 3 , η διαφάνεια μέσω των κανόνων δημοσιότητας και το δικαίωμα της διοικητικής προσφυγής σε όποιον είχε έννομο συμφέρον στο όποιο περιλαμβάνεται και το γενικότερο συμφέρον ενώπιων των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) του άρθρου 10 του ν. 998/79 στις οποίες προήδρευαν Δικαστικοί. (Σήμερα έχουμε τις Τ.Ε.Ε.Α).

Αυτονόητο τυγχάνει ότι η διαδικασία του άρθρου 14 θεσπίστηκε για να πάψει η έκδοση των παλιών «Βεβαιώσεων» προκειμένου να προστατευτούν τα δάση από έκνομες αλλαγές χρήσης. Είχε προηγηθεί ένας παγκόσμιος πόλεμος μια ασταθής και εκρηκτική πολιτικά κοινωνικά και οικονομικά περίοδος και μια δικτατορία. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει ένα «φρένο» και από εκεί και εμπρός να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος για να αποτραπεί κάθε περαιτέρω παράνομη αλλαγή χρήσης των δασών. Θα έπρεπε λοιπόν λογικά, ο ίδιος νομοθέτης να θεσπίσει στο ίδιο άρθρο ως απαραίτητη υποχρεωτική προϋπόθεση – για κάθε επίσημη μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή αλλαγή χρήσης για οποιοδήποτε σκοπό ενός γεωτεμαχίου εκτος σχεδίου πόλεως – να προσκομίζεται και να επισυνάπτεται στο συμβόλαιο ή στην διοικητική πράξη έγκρισης μιας επέμβασης η «πράξη χαρακτηρισμού». Δεν το’ κάνε όμως. Ούτε δυστυχώς κανείς νόμος μέχρι σήμερα. Γιατί;

Αποτέλεσμα. Από την δημοσίευση του ν. 998/79 και μέχρι αυτήν την στιγμή μου συνομιλούμε, οποιοσδήποτε μπορούσε και μπορεί να μεταβιβάσει, να πουλήσει μια δασικού χαρακτήρα έκταση σε κάποιον άλλο είτε με δόλο είτε από άγνοια, με την αποδοχή και την «Υπεύθυνη Δήλωση» των δυο συμβαλλομένων ότι δεν είναι δάσος. Πως ο νομοθέτης ενός τόσο σημαντικού νομοθετήματος παρέλειψε μια τόσο σοβαρή πρόβλεψη;

Στην συνέχεια και για να «διευκολυνθούν» «καταστάσεις» το Υπουργείο Γεωργίας χωρίς καμία ουσιαστική τεκμηρίωση σε νόμο, με διάφορα προσχήματα, επέτρεψε και συνέστησε με εγκυκλίους στην Δασική Υπηρεσία να συνεχίσει να εκδίδει «πληροφοριακά έγγραφα»και «βεβαιώσεις», για τον δασικό ή μη χαρακτήρα γεωτεμαχίων ή ευρύτερων εκτάσεων που εκδόθηκαν όχι πάντα με ουσιαστικό έλεγχο και τεκμηρίωση και φυσικά χωρίς την τήρηση κανενός κανόνα δημοσιότητας. Αυτές θεμελίωσαν σε πολλές περιπτώσεις με την έκδοση δευτερογενών διοικητικών πράξεων έκνομες αλλά νομότυπες και μη αναστρέψιμες καταστάσεις. (Τουριστικές, βιομηχανικές, αγροτικές εγκαταστάσεις, κατοικίες , οικισμοί κλπ). Η πρώτη εγκύκλιος Δ/γη από το ΥΠΕΚΑ που υποχρέωσε τις πολεοδομικές υπηρεσίες να ζητούν όχι μόνο την «πράξη χαρακτηρισμού», το «πληροφοριακό έγγραφο» ή την «βεβαίωση» του Δασάρχη αλλά και την «τελεσιδικία» τους πριν εκδώσουν άδειες οικοδομής εκτός σχεδίου είναι η αριθ. ΥΠΕΚΑ 3401/2011/21-6-2011 (ΑΔΑ:43Υ0-Μ6) εγκύκλιος του τότε Αν ΥΠΕΚΑ κ. Νικ. Σηφουνάκη. Ποτέ όμως αυτή η υποχρέωση δεν νομοθετήθηκε. Γιατί;

Η προηγούμενη λογική της «τακτοποίησης» συνεχίστηκε και πρόσφατα με την διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 998/79 που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4315/2014 (269 Α´) με την οποία «τελεσιδίκησαν» σε μια νύχτα εν λευκω όλα τα «πληροφορικά έγγραφα» που εκδόθηκαν μετά το Σύνταγμα του 1975 έως το τέλος Απριλίου του έτους 1981. Γιατί;

Πρόσφατα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4467/2017 θεσπίστηκε η δυνατότητα «επαναχαρακτηρισμού» τελεσιδίκων πράξεων με «διαπιστωτική πράξη» προκειμένου να τεθούν εκτός δασικής προστασίας όλες οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που έχουν τα κριτήρια της μέσης κλίσης και της χωροσταθμικής των 100 μ. του Π.Δ. 32/2016. Δηλαδή η «χρυσή ούγια», τα χρυσά οικόπεδα των παραθαλάσσιων περιοχών της χώρας. Σε ποια παγκόσμια δασοκομική και οικολογική αρχή στηρίζεται η άποψη ότι σε μια παραθαλάσσια χορτολιβαδική έκταση το κομμάτι που είναι πάνω από τα 100 μ. είναι δασικό και αυτό που είναι κάτω είναι οικόπεδο;

Με απλά λόγια το ίδιο το κράτος που θέσπισε μια δέσμια ουσιαστική διάταξη για την προστασία των δασών το ίδιο την ακύρωσε. Δηλαδή την κατάργησε στην πράξη, οδηγώντας σε τραγικές μη αναστρέψιμες καταστάσεις και μακροχρόνιες διοικητικές και δικαστικές διενέξεις ταλαιπωρία και έξοδα, υπηρεσίες και πολίτες, που φυσικά αποκαλύπτονται και θα αποκαλυφθούν μέσα από τους δασικούς χάρτες. Γι’ αυτό και η αρχική σπουδή α) της εξαίρεσης των «οικιστικών πυκνώσεων» για τους οποίους ευτυχώς μετά την έκδοση των γνωστών 1942 και 1977/2017 αποφάσεων ΣτΕ θα συνταχτούν δασικοί χάρτες (ιστορικός και σύγχρονος) και β) της ασθμαίνουσας «τακτοποίησης» – νομιμοποίησης με το άρθρο 47Β ν. 998/79 όλων των παράνομων εκχερσώσεων από το 1975 έως την 7η Μαρτίου 2007.

Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής. Τα Π.Δ.Α. του άρθρου 61 του ν.δ. 86/69 χρησιμοποιήθηκαν ευρέως επί εβδομήντα χρόνια για την προστασία των δημοσίων κοινοτικών κ.λπ. δασών. Χιλιάδες είναι διασκορπισμένα στην Ελληνική Επικράτεια.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα νομολογία το Π.Δ.Α. είναι εκτελεστή διοικητική πράξη. Η έλλειψη όμως αδιαμφισβήτητων τεκμηρίων χαρακτηρισμού της γης ως δασικής ή μη (δασικοί χάρτες) στην οποία στηρίζεται το τεκμήριο της κυριότητας του δημοσίου. και της ιδιοκτησίας (δασολόγιο) δημιούργησαν εύλογες αμφιβολίες στα αρμόδια Δικαστήρια . Για το λόγο αυτό η διοίκηση με την αριθμ. 137378/200/20-1-83 απόφαση του τότε Υφυπουργού Γεωργίας Κ. Αλεξιάδη, βασισμένη στις διατάξεις του άρθρου 985 του Α.Κ. υιοθέτησε την διαδικασία της αυτοδύναμης προστασίας, με την άμεση και αυτεπάγγελτη αποβολή των καταπατητών. Αυτή όμως εκτός από τις τεχνικές δυσχέρειες εφαρμογής, συνεπάγονταν την ποινική δίωξη των δασικών οργάνων που αυτοδικούν, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης τους από τις Νομικές Υπηρεσίες της Διοικήσεως. Γι’ αυτό ο τότε Νομικός Σύμβουλος Διοικήσεως κ. Δ. Ράπτης με την 55/85 γνμ. είχε προτείνει την θέσπιση ειδικής διάταξης για την προστασία των δασικών υπαλλήλων, η οποία δεν εκδόθηκε ποτέ.

Η ανυπαρξία συστηματικής ρύθμισης με νόμο της άμεσης διοικητικής εκτέλεσης επιβεβαιώνεται και από Νομικό Σύμβουλο του Κράτους κ. Βασίλη Παπαχρήστου στο αντίστοιχο σύγγραμμα του (1994) οποίος πρότεινε την ανάθεση εκτέλεσης σε δικαστικό επιμελητή μετά από εγγραφή εντολή (παραγγελία) του οικείου Οικονομικού Εφόρου. Το αίτημα όμως χρηματοδότησης για την αμοιβή δικαστικών επιμελητών που υποβάλαμε δεν έγινε ποτέ αποδεκτό.

Με απλά λόγια ο νόμος πρόβλεψε την έκδοση τους αλλά δυστυχώς όχι τον τρόπο υλοποίησης τους.

Σε πολλές περιπτώσεις , η εφαρμογή και ο έλεγχος τους σήμερα λογω έλλειψης ασφαλών και υλοποιήσιμων τοπογραφικών και λογω των μεταβολών που έχουν επέλθει στις χρήσεις και στο ανάγλυφο της γης είναι πολύ επισφαλής έως ανέφικτη. Στα ορεινά χωριά που ο κόσμος τα εγκατέλειψε εγκαταλείφτηκαν και τα Π.Δ.Α. Σε περιοχές όμως που οι αγροτικές καλλιέργειες και η γη απόκτησαν συν το χρόνο μεγάλη οικονομική άξια συνεχίζουν να καλλιεργούνται με πολυδάπανες εγκαταστάσεις.

Το κράτος όμως βρήκε την «λύση». Δεν είναι «Σολομώντειος» αλλά καθαρά Ελληνική. Με τις διατάξεις των άρθρων 47, 47Α και 47 Β  του ν. 998/79 όλα τα τελεσίδικα Π.Δ.Α. αναστέλλονται και ακυρώνονται μαζί με τις λοιπές διοικητικές πράξεις προστασίας (αναδασωτέες, πρόστιμα, αποζημιώσεις κ.λπ.) που δεν έχουν εισπραχτεί. Οι ίδιοι υπάλληλοι που έως και το 2007 τα εκδώσαμε και τα υποστηρίξαμε εφαρμόζοντας τον νόμο, οι ίδιοι σήμερα τα αναστέλλουμε και τα ανακαλούμε νομιμοποιώντας όλες τις έκνομες εκχερσώσεις σε εφαρμογή πάλι ενός νόμου. Σημειωτέον ότι και σήμερα συνεχίζουμε να εκδίδουμε Π.Δ.Α.. Αυτονόητο τυγχάνει ότι θα τα νομιμοποιήσουν οι επόμενοι. Στο γαϊτανάκι αυτό σειρά έχουν όλα τα αυθαίρετα κτίσματα στα δάση… Γνωρίζετε πολιτισμένο κράτος που να συμβαίνει αυτό;

Ποια λοιπόν η αποτελεσματικότητα των Π.Δ.Α. με την απέραντη γραφειοκρατία και τις απέραντες χαμένες ώρες, ημέρες των δασικών υπαλλήλων των Νομικών Συμβούλων και των Δικαστών για την διερεύνηση και διεκπεραίωση τους με τεράστιες δαπάνες σε αυτοψίες και χαμένες χρονοώρες του Δημοσίου και των πολιτών;

Μήπως πέραν από τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς τις Ανεξάρτητες Αρχές και τα Δικαστήρια, χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό μηχανισμό, ένα «Παρατηρητήριο έλεγχου», όχι της εφαρμογής απλά του νόμου, αλλά της «αποτελεσματικότητας» του, το οποίο να μπορεί να εισηγηθεί την κατάργηση, τροποποίηση ή συμπλήρωση του ώστε να επιτυγχάνονται τα προσδοκώμενα από την θέσπιση του αποτελέσματα;

Εκτός και αν… η «αναποτελεσματικότητα» ακόμη και αν δεν ήταν επιθυμητή, ανταποκρίνονταν στην εσώτερη βούληση των κυβερνήσεων και των «Πολιτικών μας» που διέτρεξαν μέχρι σήμερα το πολιτικό στερέωμα της χώρας, και αν δεχτούμε ότι αυτές εξέφραζαν και την εκάστοτε λαϊκή βούληση …τότε …γιατί πράγμα συζητούμε σήμερα;

Δασικοί χάρτες. Δεν ξέρουμε πόσα ήσαν τα δάση στην απελευθέρωση. Δεν έχουμε την τεχνολογία να το μάθουμε ακόμη. Οι γκραβούρες των ξένων περιηγητών δεν αποτελούν αποδεικτικό μέσο. Οι αναρτηθέντες και υπό σύνταξη δασικοί χάρτες που θα καλύψουν όλη την ελληνική επικράτεια, θα κυρωθούν θα δημοσιευθούν στο ΦΕΚ θα γίνουν οριστικοί και θα αποτελέσουν μια αδιαμφισβήτητη βάση δεδομένων για τον δασικό ή μη χαρακτήρα της γης ώστε να ολοκληρωθεί η σύνταξη του Δασολογίου και το Εθνικού Κτηματολογίου. Θα καταδείξουν όμως συγχρόνως σαν μια τεράστια «μαγνητική τομογραφία» και που πάσχει ο ασθενής. Δηλαδή τις νόμιμες και έκνομες γνωστές και άγνωστες αλλαγές χρήσης που συνέβησαν μεταπολεμικά στην Ελλάδα. Πως θα διαχειρισθούν αυτές;

Η εθνική συνταγή ήταν και είναι μέχρι σήμερα η νομιμοποίηση όλων των αυθαίρετων καταστάσεων αντί ενός ευτελούς τιμήματος που φυσικά δεν ανταποκρίνεται στην ούτε στην περιβαλλοντική, ούτε στην ιστορική και κοινωνική αξία τους. Τέτοιες όμως νομιμοποιήσεις δεν ισοδυναμούν με τιμωρία κάθε νομοταγούς πολίτη που πληρώνει φόρους και χρεώθηκε σε μια τράπεζα για να αγοράσει ένα οικόπεδο ή ένα αγρόκτημα και τώρα θα το πληρώσει στο τριπλάσιο της άξιας του αλλιώς θα το χάσει; Ο παράνομος θα πληρώσει το 30% και αυτό σε δόσεις των 30 ευρώ. Είναι αυτό κοινωνική δικαιοσύνη; Αντιμετωπίζονται αυτοί οι δυο πολίτες ως ίσιοι έναντι του νόμου; Και όμως και στις δυο περιπτώσεις ο νόμος εφαρμόζεται….

Είναι εν δυνάμει αποδεκτό ότι ο νόμος δεν έχει μόνο ρυθμιστική και πειθαρχική αλλά και εκπαιδευτική για ένα λαό σημασία. Αποτελεί η γενικευμένη νομιμοποίηση και η παραγραφή έκνομων ενεργειών καλό μάθημα για τους νέους πολίτες; Αυτό θα είναι το κύριο πρόβλημα που θα προκύψει μετά τους δασικούς χάρτες. Εκεί μάλλον είναι κρυμμένο και το θέμα της επόμενης ημερίδας σας.

Θεωρώ ότι οι διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 17 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3889 /2010, μειώνουν την αξία των δασικών χαρτών καθώς ορίζουν ότι ο οριστικός δασικός χάρτης έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή μόνο για τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση δηλαδή μόνο για τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Δηλαδή για ένα γεωτεμάχιο που δεν τοποθετείται στο πράσινο περίγραμμα και διαγράμμιση δεν θα έχει αποδεικτική ισχύ ότι «δεν είναι δασικό»; Τότε τι κάνουμε;

Θεωρώ ότι η διάταξη των παρ. 4 του άρθρου 20 του ιδίου νόμου που ορίζει ότι για τις μεταβιβάσεις στις δασικές εκτάσεις απαιτείται πιστοποιητικό της οικείας Διεύθυνσης Δασών μας γυρίζουν στο παρελθόν και την εξάρτηση των πολιτών πάλι από την δασική υπηρεσία στήνοντας μαζί και ένα ανεπίτρεπτο «παγκάρι» που λέγεται ειδικό «τέλος». Ότι δηλαδή συμβαίνει και με τα κτηματολογικά γραφεία και τα πιστοποιητικά τους. Είναι δυνατόν να αποκτήσουμε με πολύ κόπο και χρήμα του Ελληνικού λαού μια ασφαλή Εθνική Βάση Δεδομένων που λέγεται «Δασικοί χάρτες», «Δασολόγιο» και «Εθνικό Κτηματολόγιο» προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου από όλο τον κόσμο και να γυρίσουμε πάλι στην εξάρτηση των πολιτών μιας ελεύθερης χώρας από δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικές εταιρείες που πουλάνε πιστοποιητικά;

Θεωρώ ότι το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 20 του ιδίου νόμου που προστέθηκε πρόσφατα με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 4483/2017 (Α´107) με την οποία το προαναφερθέν πιστοποιητικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση (A΄ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος κάποιου μηχανικού ή τοπογράφου ακυρώνει και υποβαθμίζει και την αξία των δασικών χαρτών και την νοημοσύνη του μέσου Έλληνα. Ως γνωστόν οι δασικοί χάρτες είναι αναρτημένοι στο διαδίκτυο και μπορεί οποιοσδήποτε το επιθυμεί ακόμη και από την Αυστραλία να ελέγξει αν ένα γεωτεμάχιο που τον ενδιαφέρει είναι δασικό ή όχι. Η εφαρμογή είναι πολύ απλή και εύκολη. Μπορεί ο συντάκτης του τοπογραφικού να τυπώσει ένα απόσπασμα του δασικού χάρτη με το γεωτεμάχιο που τον ενδιαφέρει και να το επισυνάψει στο τοπογραφικό που θα δώσει στον συμβολαιογράφο και αμέσως όλοι θα ξέρουν αν είναι δασικό ή μη. Προς τι το παγκάρι του «τέλους»; Προς τι πάλι εκείνη η ριμάδα «υπεύθυνη δήλωση» του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία θεμελιώθηκαν τόσες έκνομες καταστάσεις. Είναι δυνατόν μετά τους δασικούς χάρτες να μεταβιβάζονται ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης και οριοθετημένου νόμιμου οικισμού χωρίς απόσπασμα του δασικού χάρτη; Τότε τι κάνουμε;

Όσον αφορά την δασική πράξη. Η δασική υπηρεσία είναι μια δημόσια υπηρεσία. Παγκόσμια είναι γνωστό ότι οι δημόσιες υπηρεσίες είναι ο καθρέφτης ενός κράτους. Ένα καλό κράτος έχει και καλές δημόσιες υπηρεσίες και το αντίθετο. Ξέρουμε τι συνέβη μέχρι σήμερα. Ξέρουμε τι φταίει. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τα ίδια λάθη και την δημιουργία τετελεσμένων καταστάσεων. Η ζητούμενη οικονομική ανάπτυξη πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμβατή με την οικολογική και συνετή επιστημονική διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων είτε αυτά είναι χερσαία ( βουνά, ρέματα, δάση δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, κ.λπ.) είτε είναι υδάτινα (ποτάμια, λίμνες, υγρότοποι, θάλασσες, κ.λπ.). Τις συνέπειες των εφήμερων και ευκαιριακών επιλογών αποκαλύπτουν κάθε φορά οι φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες κ.λπ.).

Τα δασικά μας οικοσυστήματα αποτελούν έναν τεράστιο Εθνικό οικονομικό ανεκμετάλλευτο πόρο σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η σημασία τους έχει καταγραφεί συνοπτικά στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Θα χρειάζονταν μέρες να την αναλύσουμε. Η «ανάπτυξη» των δασών μας θεμελιώνεται σύμφωνα με την παγκόσμια ορθολογική δασολογική επιστήμη στην «προστασία». Και αυτή στην «αειφορική δασοκομική διαχείριση». Και αυτή σε μια καλά στελεχωμένη με σύγχρονη δομή και λειτουργία Δασική υπηρεσία. Δεν μπορεί κανείς στον πολιτισμένο κόσμο να κάνει διαχείριση, δηλαδή να εφαρμόσει δασοκομικούς χειρισμούς, προσημάνσεις, υλοτομίες, καθαρισμούς, αναγωγή, αναδασώσεις, καλλιεργητικές επεμβάσεις, στις δασικές συστάδες από το γραφείο. Αν κάποιος υποστηρίζει το αντίθετο ας έρθει να μου δείξει μια συστάδα που την διαχειρίσθηκε από το γραφείο του και εγώ θα σκίσω δημόσια το πτυχίο μου.

Έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του Ελληνικού Κράτους και των πολιτών του να αναθέσουν την διαχείριση, προστασία και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων και των προστατευομένων περιοχών στην Δασική Υπηρεσία ή αποκλειστικά σε τρίτους. Δείτε στο διαδίκτυο τι συνέβη σε κράτη που επέλεξαν μη αειφορικές αλλά ληστρικές εκμεταλλεύσεις. Αν όμως θέλει όπως συμβαίνει σε όλο το πολιτισμένο κόσμο να συνεχίσει να τα διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία πρέπει να κάνει κάτι ουσιαστικό γιατί η σημερινή δασική υπηρεσία μοιάζει – με δασοκομικούς όρους – με μια ομήλικη σχεδόν γερασμένη συστάδα δένδρων που απουσιάζει εντελώς η φυσική αναγέννηση δηλαδή τα άτομα του μέλλοντος και κυρίως ο διαχειριστικός σκοπός και στόχος. Μια τέτοια συστάδα είναι καταδικασμένη. Εάν δεν αναστραφεί αμέσως η κατάσταση τα επόμενα χρόνια θα παρακολουθήσουμε ζοφερές καταστάσεις για το περιβάλλον της πατρίδας μας και την Ελληνική κοινωνία και καμία από τις αγέννητες γενιές δεν μας έχει δώσει τέτοια εξουσιοδότηση.

Πιστεύω ότι μετά τους δασικούς χάρτες πρέπει να απομονώσουμε την δασική υπηρεσία από βεβαιώσεις, πράξεις χαρακτηρισμούς, πιστοποιητικά και Π.Δ.Α. και να της αναθέσουμε τα πραγματικά ουσιαστικά καθήκοντα της που είναι η διαχείριση, προστασία και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων και των χερσαίων προστατευόμενων περιοχών της πατρίδας μας. Με απλά λόγια να την στρέψουμε να ασχοληθεί ουσιαστικά όπως δεκαετία του 50 με τα ορεινά υδρονομικά έργα. Τον σχεδιασμό και τις υποδομές της αντιπυρικής προστασίας. Την διαμόρφωση και ανάπτυξη των προστατευτικών και περιαστικών δασών. Την οργάνωση του ορεινού τουρισμού. Να της δώσουμε τον ρόλο και την δυναμική που της αξίζει και που καμία άλλη υπηρεσία δεν έχει ούτε την επιστημονική γνώση ούτε την εμπειρία να τα κάνει. Το ελάχιστο επιστημονικό προσωπικό που της έχει απομείνει που θα μειωθεί έντονα τα επόμενα χρόνια λογω ορίου ηλικίας δεν πρέπει να αναλώσει το υπόλοιπο της καριέρας του στις δικαστικές αίθουσες αλλά στα δαση. Αυτό είναι το φυσικό. Αυτό σπούδασαν. Ζητώ από την πολιτεία να μας δώσει αυτόν τον ρόλο και από την κοινωνία να μας κρίνει αυστηρά για αυτό. Αλλά για αυτό.

Το 1979 ο τότε πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. Παν. Γιανακούρος με την 829/1979 Γνμ του εισηγείτο ότι «πρέπει να δοθούν αυστηραί εντολαί εις τα αρμόδια δασικά όργανα όπως φυλάσσουν ανελλιπώς ταύτας και ενεργούν αμέσως προς προστασίαν των συμφερόντων του δημοσίου, οσάκις επιδιώκεται η καταπάτησις τούτων κ.λ.π.».

Τώρα… αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν έφταναν μόνο οι «αυστηρές εντολές» αλλά χρειάζονταν πρωτίστως η αποτελεσματική νομοθεσία, οι σωστές και επαρκείς δασικές υποδομές (προσωπικό και μέσα) και το αίσθημα ασφάλειας σε όσους δασικούς υπαλλήλους έκαναν καλά την δουλειά τους και δεν ήσαν «διαθέσιμοι» να νομιμοποιήσουν έκνομες καταστάσεις. Πράγμα που δεν έγινε ποτέ…

Αφιερώνω αυτές τις φτωχές σκέψεις σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στον αείμνηστο καθηγητή μου του Α.Π.Θ. Σπύρο Ντάφη.

Ευχαριστώ για την τιμή και την φιλοξενία σας.

Παναγιώτης Καλλίρης
Δ/ντης Δασών Κορινθίας

Ερωτοαπαντήσεις για αγροτικές αποθήκες

Τα τελευταία χρόνια πολλοί είναι αυτοί, που αρχίζουν να ξανά να καλλιεργούν τα χωράφια τους, προκειμένου να έχουν ένα πρόσθετο εισόδημα. Μεγάλη ευκολία για τον ιδιοκτήτη είναι να έχει ένα μόνιμο χώρο αποθήκευσης για τη φύλαξη των εργαλείων, των αγροτικών εφοδίων, των προϊόντων κ.λπ.

Μέχρι πρότινος η αδειοδότηση αγροτικών αποθηκών, γίνονταν με πολύ φειδώ, αφού απαιτούνταν το αγροτεμάχιο να είναι τουλάχιστον 4 στρέμματα καθώς επίσης να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Αυτό γινόταν υπό τον φόβο ότι οι πολίτες θα έβρισκαν ένα «παράθυρο» για να κτίσουν κατοικία εκτός σχεδίου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κατανοώντας τις ανάγκες των αγροτών, έβαλε τέλος σ αυτά τα εμπόδια, επιτρέποντας από δω και στο εξής, σε όποιον καλλιεργεί έκταση τουλάχιστον 1 στρέμματος, να μπορεί να κτίσει την αγροτική του αποθήκη. Αυτή η δυνατότητα δίνεται με απλό και εύκολο τρόπο με την ηλεκτρονική έκδοση πλέον της έγκρισης δόμησης μικρής κλίμακας, με ένα κλικ απευθείας από τον μηχανικό.

Η άδεια αυτή συμφέρει, διότι κοστίζει πολύ λιγότερο σε σχέση με την οικοδομική άδεια, αφού ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από τα έξοδα των μελετών, της επίβλεψης, τα φοροτεχνικά καθώς και των έλεγχο από ελεγκτή δόμησης. Προσοχή! Ομως δεν επιτρέπεται να το μετατρέψετε σε κατοικία, γιατί θα κριθεί αυθαίρετο και τα πρόστιμα θα είναι μεγάλα!

 • Είμαι ιδιοκτήτης ενός αγροκτήματος. Πώς μπορώ να χτίσω κι εγώ μια αποθήκη;

Για να κτίσετε μια αγροτική αποθήκη, θα πρέπει καταρχήν να εκδοθεί ηλεκτρονικά μια Άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του δήμου ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται σφραγίδα και υπογραφή αρμόδιου μηχανικού.

 • Πώς εκδίδεται η άδεια (έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας) για αποθήκη;

Η αίτηση για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας στη συγκεκριμένη περίπτωση, για λιθόκτιστη αποθήκη, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα e- adeies ΤΕΕ-ΥΠΕΝ, με ευθύνη του μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων.

 •  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χτίσετε μια αποθήκη;

α) το αγρόκτημα να είναι τουλάχιστον 1.000τμ.

β) η αποθήκη να είναι λιθόκτιστη ( στην έννοια της λιθόκτιστης αποθήκης συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους φέρουσα τοιχοποιία, όπως οπτοπλινθοδομή κλπ, χωρίς χρήση οπλισμένου σκυροδέματος)

γ)να έχει εμβαδό 15 τ.μ.

δ) να έχει συνολικό ύψος με τη στέγη μέχρι 3 μέτρα

ε) το κτίσμα να βρίσκεται σε σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το όριο της ιδιοκτησίας.

Επίσης υποβάλλονται και άλλες εγκρίσεις αρμόδιων υπηρεσιών (Δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για τους παραδοσιακούς οικισμούς κ.α.) όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις κατά περίπτωση (π.χ. Πήλιο).

 • Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και κατατίθενται ηλεκτρονικά είναι τα εξής:

1) Αίτηση του ιδιοκτήτη

2) Αν υπάρχει κτίσμα εντός του αγροτεμαχίου ζητούνται τα στοιχεία νομιμότητας του κτηρίου π.χ. Οικοδομική Άδεια,, τακτοποίηση τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών, Βεβαίωση μηχανικού για κτίσμα που υπάρχει προ του έτους 1955

3) Τοπογραφικό Διάγραμμα και αποτύπωση της νέας αποθήκης (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ).

4) Σχέδια κάτοψης και τομής

5) Τεχνική έκθεση μηχανικού

6) Βεβαίωση όπου υπάρχει κτηματολόγιο

7) Φωτογραφίες του ακινήτου

8) Δήλωση συναίνεσης της απλής πλειοψηφίας των συγκυρίων του ακινήτου.

9) Προϋπολογισμός εργασιών.

10) Εγκριση της αρμοδίας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι η αποθήκη κρίνεται απαραίτητη, για την αποθήκευση αγροτικών γενικώς προϊόντων και εφοδίων.

 • Πώς χορηγείται η έγκριση σκοπιμότητας από την αρμοδία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης;

Για να δοθεί η έγκριση υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται το είδος της καλλιέργειας, η τοποθεσία και η έκταση της εκμετάλλευσης ή δήλωση καλλιέργειας στο ΟΣΔΕ.

2) Αντίγραφα εντύπων Ε1 και Ε9, όπου φαίνεται το δηλωμένο αγροτεμάχιο.

3) Δύο αντίγραφα Τοπογραφικού διαγράμματος, με σημειωμένη τη θέση της αποθήκης σε απόσταση 5 m από τα όρια, στο οποίο αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης

4) Δύο σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων που να ακολουθούν στο σχεδιασμό τη λειτουργικότητα της αγροτικής αποθήκης. Για παράδειγμα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι οι φεγγίτες αερισμού και η μεγάλη πόρτα φορτοεκφόρτωσης, σύμφωνα με τους πολεοδομικούς περιορισμούς.

5) Κατάσταση – Υπεύθυνη Δήλωση με τα αντίστοιχα παραστατικά, των προς αποθήκευση μηχανημάτων, εργαλείων, εφοδίων κλπ.,

6) Αντίγραφο δήλωσης της καλλιέργειας του κτήματος

 • Εχω καλλιεργήσιμη έκταση που βρίσκεται μέσα στο χωριό. Δικαιούμαι τέτοιας αποθήκης;

Όχι, η κατασκευή της λιθόκτιστης αποθήκης γίνεται αποκλειστικά σε καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού.

 • Στο ακίνητό μου έχω χτίσει μία κατοικία με άδεια. Μπορώ να κατασκευάσω και την αποθήκη των 15 τ.μ.;

Ναι, εφόσον στο αγροτεμάχιο υπάρχει καλλιέργεια. Η αποθήκη κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή.

 • Εχω τρία αγροτεμάχια. Μπορώ να βγάλω άδεια για τρεις αποθήκες;

Ναι. Αν το κάθε αγροτεμάχιο έχει καλλιέργεια και έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η αποθήκη αφορά κάθε αγρόκτημα ξεχωριστά και θα πρέπει να κτιστεί μια αποθήκη σε κάθε ένα ξεχωριστά αγροτεμάχιο.

 • Ακουσα ότι μόνο για δενδροκαλλιέργεια (ελαιοπερίβολα) επιτρέπονται αυτές οι αποθήκες. Ισχύει;

Οχι. Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος της καλλιέργειας. Μπορεί να είναι κηπευτικά, δενδροκομική καλλιέργεια κλπ. Όπου γίνεται δηλαδή συγκομιδή αγροτικών προϊόντων που απαιτούνται υλικά φόρτωσης και μεταφοράς καθώς και η φύλαξη γεωργικών εργαλίων.

 • Μπορώ να αλλάξω χρήση και από αποθήκη να την κάνω κατοικία;

Οχι! Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έπαψε να υπάρχει καλλιέργεια ή ότι μετατράπηκε η αποθήκη σε κατοικία, τότε καταγράφεται ως αυθαίρετο και επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα.

 • Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για λιθόκτιστη αποθήκη;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 1. Αίτηση του ιδιοκτήτη.
 2. Αν υπάρχει κτίσμα εντός του αγροτεμαχίου ζητούνται τα στοιχεία νομιμότητας του κτηρίου π.χ. Οικοδομική Άδεια, περαίωση με Ν. 4178/13 ή με Ν. 4495/2017, Βεβαίωση μηχανικού για κτίσμα προ του έτους 1955.
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα και αποτύπωση της αποθήκης (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).
 4. Αρχιτεκτονικά Σχέδια Όψης, Τομής και Κάτοψης του κτίσματος.
 5. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού.
 6. Βεβαίωση όπου υπάρχει κτηματολόγιο.
 7. Φωτογραφίες του ακινήτου.
 8. Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου.
 9. Βεβαίωση αναγκαιότητας και λειτουργικότητας της αποθήκης από τη Δ/νση Αγρ/κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας που βρίσκεται το αγροτεμάχιο.

Επίσης υποβάλλονται και άλλες εγκρίσεις αρμόδιων υπηρεσιών, Δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για περιοχές που ισχύουν ειδικά πολεοδομικά διατάγματα (π.χ. Πήλιο).

 • Πώς χορηγείται η έγκριση σκοπιμότητας από την αρμοδία Δ/νση Γεωργίας;

Για να δοθεί η έγκριση υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται το είδος της καλλιέργειας, η τοποθεσία και η έκταση της εκμετάλλευσης ή δήλωση καλλιέργειας στο ΟΣΔΕ.
 2. Αντίγραφα εντύπων Ε1 και Ε9, όπου φαίνεται το δηλωμένο αγροτεμάχιο.
 3. Δύο αντίγραφα Τοπογραφικού διαγράμματος, με σημειωμένη τη θέση της αποθήκης σε απόσταση 10 m από τα όρια, στο οποίο αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης.
 4. Δύο σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων που να ακολουθούν στο σχεδιασμό τη λειτουργικότητα της αγροτικής αποθήκης πρέπει να είναι σχεδιασμένοι οι φεγγίτες αερισμού και η μεγάλη πόρτα φορτοεκφόρτωσης, σύμφωνα με τους πολεοδομικούς περιορισμούς.
 5. Κατάσταση – Υπεύθυνη Δήλωση με τα αντίστοιχα παραστατικά, των προς αποθήκευση μηχανημάτων, εργαλείων, εφοδίων κ.λπ.
 6. Αντίγραφο δήλωσης της καλλιέργειας του κτήματος.